Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

PSA

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 16 ၵေႃ့ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵဝ်ႇ ၺႃးလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၵုမ်းၶင်တူဝ် ၶၢႆတေႃႇထႅင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 16 ၵေႃ့ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၺႃးလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၵုမ်းၶင်တူဝ် ၶၢႆတေႃႇထႅင်ႈ မႆႈၸႂ်ပႃးလွင်ႈသၢႆၸႂ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 16 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃ့ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊႁွႃထၢႆလူင်(ဟွာထိုင်လုံ) တီးဝဵင်းၵဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ႁူမ်ႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇတင်းၵၢၼ်လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ၾၢႆႇလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇသမ့်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၶဵၼ်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႈ သမ်ႉပေႃးလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်မႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် သူပ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူထွမ်ႇၵၢင်ႇ၊ ၼွၼ်းၶိုင်ႈတိုၼ်ႇၶိုင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်မီးၸုမ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇသဝ်း ယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း - လၢပ်ႇယူႇၼိူဝ် ၶေႃးယူႇတႂ်ႈဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼမ်သုတ်း။ ပၼ်ႁႃၵေႃႈမီးၼမ်သုတ်းသေ...

မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်

ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ယူႇၼမ်သုတ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး၊ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၽွင်ႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ  ။ ၵူၺ်းၵႃႈလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ   မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ တိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸဵမ်ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်း!  ၵူၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၽွၼ်းယွၼ်ႈ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၼႆႉ မႃးမီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈပီပၢႆ၊ ၽွင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ သမ်ႉလႆႈ ၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႁိူၼ်းမႃး ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းဝႆႉ။ တေၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မိူဝ်ႈပီ 2021  တေႃႇယၢမ်း လဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇယင်းတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼႂ်းတူဝ်မၼ်းဝႆႉ၊ တေၵႂႃႇယူတ်းယႃဢဝ်ဢွၵ်ႇတီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇမႃးၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ၊ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းပရႁိတ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၸွႆႈယူႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်းသေတႃႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်သင် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12 တင်း 13 ၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉ သၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇသေ လုပ်ႇထူမ်ႈ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊...

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း(ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ)လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ (ၼၢဝ်ၶူတ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၼ်မႃးၼမ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေၸပ်းမႃးၸွမ်းယုင်း  ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ  ၊ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်ဝဵင်း...

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်၊ ၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၽႂ် ?

ၼႂ်းလိူၼ်လုၵ်ႈဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထိုင်တီႈရူတ်ႉၵႃး၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၵၢႆႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၽေးသၽႃႇဝ ယႃႉပႃးယွင်ၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႈပႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈတီႈတိၼ်ၶိုၼ်ႈလႆသေ ႁုင်ၽၵ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇ။ ဝၢႆႇတူၺ်းသၢႆႉတူၺ်းၶႂႃ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉ မိူၼ်လႆႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇဝႆႉၵေႃႈလူဝ်လူဝ်။ ၼမ်ႉတႃဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း ယိုင်ႈယမ်းဝႆႉသေ မိုင်ဝႆႉယူႇႁင်းမၼ်း။ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ။ ထုင်ႉပူင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ဝၢၼ်လီၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်ၼွင် ထူမ်ႈပႃးတူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉၸူဝ်ႈၵူၼ်းပၢႆယိုၼ်ႈမိုဝ်း။ ဢၼ်ပၢတ်ႇယဝ်ႉသေ ယင်ၶႃႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႄႈၼမ်ႉ ဝႆႉယူႇလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ။...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်  ၺႃးငူၼ်ႉ“ၶမ်း”  ၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းထုင်ႉၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ယင်းပႆႇၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 10 ပီယၢဝ်း 20 ပီၸမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ထူပ်းၽေးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈပီ၊ မၢင်ပီ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈထိုင် 2-3 ပွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ တင်ႈတႄႇပီ 2004 မႃး ၶွမ်ႊပၼီႊလၢႆလၢႆဢၼ်မႃးၶုတ်းၶမ်း တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉၶမ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵင်ႉမႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃမႃႉၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းသွင်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ တီႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်လင်ၸပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင် ၸပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း (မြို့လယ်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပရႁိတ သီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img