Monday, May 20, 2024

မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်

Must read

ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ယူႇၼမ်သုတ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး၊ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၽွင်ႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ  ။

Photo: မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ မိူင်းပဵင်း 19/10/2022

ၵူၺ်းၵႃႈလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ   မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ တိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၊ လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉလႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းတိၼ်ပႅတ်ႈၶွၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလွတ်ႈလႅဝ်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းပဵင်း ၼႆႉ ၸူဝ်ႈၶႃႈႁူႉလီလႂ်မႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉၸင်ႇႁႃယၢမ်ႈယိၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ မိူဝ်ႈၽွင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈလူင်ၵႂႃႇမူတ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးသေပွၵ်ႈၶႃႈလူး လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်သင်သေဢိတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသမ်ႉပေႃးတဵမ်ဝဵင်းလႄႈ  လွင်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၶိုၼ်းတႄႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼမ်ႉမိုဝ်းတၢင်ႇၸုမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢမ်းၶၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်း  ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း  ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းတူၺ်း လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၶႂ်ႈယိူင်းၸူးသေၵေႃႉၵေႃႉသေ ႁဵတ်းၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ မၼ်းတင်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ တၢႆၼမ်ၸိုင် ႁဵတ်းသင် မၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ်းၵၢင်ၵၢတ်ႇ ၵမ်းလဵဝ်။ ၼႆႉသမ်ႉမႃးႁၢင်ႈၵၢင်သႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ဢေး ၼၢင်းၵေႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဝူၼ်ႉတူၺ်းတႄႉ တေပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။”- ဝႃႈၼႆ ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပႆႇဝႃႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း  – တေႃႈၼင်ႇတႃႇၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ၵႂႃႇသူၼ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉၸဵမ်ၸဵဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁွင်ႉထတ်းတဵတ်ႈထၢမ် ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 “  ပေႃးမႃးတူၺ်း  ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ(ယူဝ်းယူဝ်း) မၢၵ်ႇၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိပ်းၵႂႃႇမႃးၵၢင်ဝဵင်းငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈလေႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉၼမ်ႉမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၼၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႄႉမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႆႈၶႃႈ။တိုၼ်းတေပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း။  ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်တႄႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမႃးႁၢင်ႈၵၢင် ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်ႉၶၸွမ်းထႅင်ႈၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၢင်ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလီလီ ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁိူၵ်ႈလီလီ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ။

လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉ၊ သုၵ်ႉယုင်ႈၼႃႈႁိူၼ်း တင်းသြႃႇသၢမ်မၢႆ (ၵူၼ်းမီးၼႃႈႁိူၼ်း) ၼႂ်းတပ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ သမ်ႉမႃးမီးၵေႃႉႁၵ်ႉထႅင်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသြႃႇသၢမ်မၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၵၢင် လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵူဝ်ႁႄ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ တႅၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၶႃပုတ်းၵႂႃႇ  – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်းတေႃႇၸူးတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈလႄႈ     ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၵၢတ်ႇမိူင်းပဵင်း

ၶၢဝ်းယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/10/2022  ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတဵမ်မိူင်း ၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၺႃးၽွၵ်ႈယႃႉ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇတီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝူၼ်ႉၵႂင် ဝႃႈၸၢင်ႈမီးၽႂ် ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ဝူၼ်ႉတူၺ်းၶႃႈလူး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19-20 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပေႃးတဵမ်တင်းၵၢတ်ႇ တင်းဝဵင်းယဝ်ႉ ပႂ်ႉတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းၶဝ်ပေႃးၼမ်ပဵၼ်တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ။ တေမီး ၽႂ်လၵ်ႉၵႂႃႇၽွၵ်ႈသႅင်ႇမႄးရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ။   ႁဝ်း ၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ၼိူဝ်ၽူၼ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ တႃႇႁႂ်ႈၵုမ်းလႆႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈၸင်ႇလႆႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယိင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈယိင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း၊ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းၵၢင်ၵၢတ်ႇ၊ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ လိူင်ႇမၢၵ်ႈမီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း