Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၶဵၼ်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႈ သမ်ႉပေႃးလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်မႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် သူပ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူထွမ်ႇၵၢင်ႇ၊ ၼွၼ်းၶိုင်ႈတိုၼ်ႇၶိုင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်မီးၸုမ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇသဝ်း ယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း – လၢပ်ႇယူႇၼိူဝ် ၶေႃးယူႇတႂ်ႈဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼမ်သုတ်း။ ပၼ်ႁႃၵေႃႈမီးၼမ်သုတ်းသေ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈမီးၼမ်သုတ်း။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ်လႄႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်၊ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တေႃႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ၵူႈလိူၼ်။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးၶိုဝ်ႇမီးပႄ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီပၵ်းပိူင်။

- Subscription -
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ 1/8/2022

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ၸွမ်းပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ၸွမ်းႁိမ်းလုမ်းၸယၽ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း၊ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁိမ်းႁူင်းယႃ၊ ႁိမ်းယေးငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။   

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၼႃႇ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵမ်းတႅၵ်ႇၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင် ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းမိူၼ် (မိူင်း Cowboy) ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ၼႂ်း TV ၼၼ်ႉလီလီယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ်မိူင်းဢမ်ႇမီးပၵ်းဢမ်ႇမီးပိူင်သင်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶိုၼ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉ လိူဝ် ၵဝ်ႇထႅင်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/10/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း PSDA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ မၢႆ 3 တီႈဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆ သွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸႂ်ႉပႃး ၶိူင်ႈၵွင်လူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်လၢႆလင်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၸႂ်ႉၵွင်ႈ လူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸလွပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆလင်။ တီႈဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႇလႄႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉပေႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵတ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးပဵၼ်လၢႆလင် ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း တင်းမူတ်း တိူဝ်ႉလၢႆလင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူႉသုမ်း ၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်။ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်မၼ်းမႃး တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉဢိူဝ်ႈ လွင်ႈလူႉၵွႆၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်သင်။ ပေႃးတိူဝ်ႉၵူၼ်းၵေႃႈ တၢႆ လၢႆလၢႆ မၢတ်ႇလၢႆလၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈလီ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းလူပၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢၢၼ်းၶႂ်ႈၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃတၢင်း သူၼ်းဢီး လုမ်ႈၾႃႉ -ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးၶိုဝ်းယမ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၸုမ်းၵဝ်ႇငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

“ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ်ဝႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသင်မႃး ဢၼ်လႆႈႁၼ်ယူႇတႄႉ ငဝ်းလၢႆးၵူႈၸိူဝ်းၵူႈလွင်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်မႃး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီး လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ မၼ်ႈၸႂ်သင်၊ လွမ်လႆႈၵူဝ်လွင်ႈၼၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉယူႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၵူၺ်း။ ယူႇတၢင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းမၼ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ တူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉဢွၼ်ၵၼ်တၢမ်ႇမၼ်းယူႇ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႉမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇထိုင်တီႈ ထိုင်တၢင်းသင်လီလီ။ တူင်ႇဝူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ထုၵ်ႇလီႁႃလၢႆးၶိုဝ်းယမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ။”

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ  တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ၼႂ်းဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ် သင်ႇသွၼ်လၢတ်ႈပၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ၊ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈမေႃၾၢင်ႉၵႂႃႇမႃး၊ ႁႂ်ႈမေႃၾၢင်ႉယူႇၵိၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႃႈဢၼ်လႂ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး၊ ဢၼ်လႂ် ၸၢင်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူပ်းၽေးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမႃး တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႄႈလိတ်ႈ/ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းႁူႉဝႆႉယူႇ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇမႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆ မိူင်းတေသုၵ်ႉ၊ မၢၵ်ႇတေတႅၵ်ႇ၊ ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်၊ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ် ယိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေဢမ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ပေႃးတေဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၽိုၵ်းဝႆႉလၢတ်ႈဝႆႉ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁႃၽႃဢုတ်ႇ တီႈၼႅၼ်ႈၼႃသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ၼွၼ်းမူပ်ႇဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈ ၽွင်း ပိူၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵႂႃႇယူႇတီႈၽၵ်းတူႁူးလႅင်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈမေႃၾၢင်ႉတူၺ်းလီလီသဵၼ်ႈတၢင်းႁဝ်းတေပႆ၊ ပေႃးႁၼ်ထူင်လမ်၊ ႁေႃႇလၢၵ်ႇလၢႆး၊ ၵွင်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉႁႂ်ႈမေႃဝႄႈၵႆၵႆ-ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်း မိူင်းၶႄႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးၵေႃႈၸႂ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ်။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၼမ်။

“ၵူႈပွၵ်ႈ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်သင်မႃး မီးသင်မႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်တၢင်ႇ လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်သင်မႃး မီးသင်မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ တေၵႂႃႇ တိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်။  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵေႃႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်သင်၊ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်သင်ႁဝ်း  ”- ၵူၼ်း ၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၸုမ်းၵဝ်ႇငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – တႃႇဢဝ် တူဝ်ယူႇလွတ်ႈၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ -ၵူၼ်းမိူင်းတၵ်းလႆႈႁႄႈႁူထွမ်ႇၶၢဝ်ႇတူၺ်းငၢဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉငဝ်းလၢႆးၶိုတ်းတၼ်း ယူႇတႃႇသေ ဝႃႈၼႆ။

“တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ၶႂ်ႈၾၢင်ႉထိုင် လွင်ႈယူႇလွင်ႈသဝ်း ၵႂႃႇမႃးႁႃလဵင်ႉတူဝ်ၸႂ် တေႉတေႉ ယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇမီး။ ၵွပ်ႈၼၼ်သင်တေဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇ ၵေႃႉလဵဝ်။ ဢၼ်လီသုတ်းတႄႉ ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၼႆတေသၢင်ႇထုၵ်ႇသုတ်းၶႃႈ။ ႁႃတၢင်းၶဝ်ႈထိုင်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉ ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တေလႅၵ်ႈလၢႆႈ တေလီမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ယင်းပႆႇမီးသၢႆငၢႆဢၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းၶႃႈ။  ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၵူႈယိူင်ႈသေၵမ်း”– ၸၢႆးႁေႃသႅင်သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

  ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူၼ်ၼင်ႇ –  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈသီႇယႅၵ်ႇၾႆးလႅင် ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ   တိူဝ်ႉသႂ်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး (မေႃႇတေႃႇပီႇၵေႇ) 1 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းပႃ ပွၵ်ႉ ႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈႁူင်းယႃလႄႈ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 3 သွင်လုၵ်ႈ၊ တီႈလုမ်း ၸယၽ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7:35 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ တီႈႁိမ်းယေး ငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ 1 ပွၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁိမ်းယေးငိုၼ်း ၵပႃႉယႅတ်ႇတၼႃႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11:10 မူင်း မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ်မႃး သွင်ၵေႃႉသေ မႃး ဝိုတ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းႁေႃသဝ် (ယၢမ်းမူင်း) ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3 လုၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။

ဢိၵ်ႇထႅင်ႈၵၢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵၢင်ဝဵင်းလၢႆလၢႆၵမ်း။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၽႂ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသေၵမ်း။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ယဝ်ႉ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်တၢင်ႇဝဵင်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၵၢင်ဝဵင်း တီႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယူႇသဝ်းၼမ်။ ၵမ်ႈၼမ်ၵႆႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် ၽွင်းမီးၶၢဝ်းတၢင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း