Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး

ၽူဝ်တႅင်းမေးတၢႆယဝ်ႉ ၺွပ်းလုၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ၸၢႆးၸၢၼ်းထူၺ်း ဢႃယု 38 ပီ ဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းမေးၼၢင်းမၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 29 ပီတၢႆထင်တီႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉၺွပ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးထၼၽူၼ်း ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ၊ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး ၵူၼ်းလၢၼ်ႉၼႃး...

ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လမ်းၽၼ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ 6 ၵေႃႉ

ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 26-01-2024 ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 6 ၵေႃႉလမ်းၽၼ်း ၸၢႆးယိင်းၵူႈၼိုင်ႈပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ် ၊ သွင်ၸၢႆးယိင်းတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈသေတႃႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃတႄႉ ၺႃးၸုမ်းလမ်းၽၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇထိုမ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉပိင်း။ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ သွင်ၸၢႆးယိင်းၵူႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်သေၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ၽွင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸၢင်ႉမွႆႈၼၼ်ႉၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉ ပႃးၽႃႉပႃးမိတ်ႈ လမ်းၽၼ်း လႄႈ သွင်ၶႃလႆႈပၢႆႈတၢႆ။ ထိုင်ၼႃႈႁွင်ႈၶဝ်ၶၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈပွႆႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃသေ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပွႆးပီမႂ်ႇ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လူႇၶၢမ်ႇတႃႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်းလႆႈငိုၼ်း 43,015 ဝၢတ်ႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သႅၼ်ပၢႆ)။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-13/12/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း (3) ၶိုၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးသေ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ  

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉ) တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ)။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ ဢႃယု 43 ပီ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉသႅၼ်သႅပ်ႇ) ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼဝမိၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး...

တေႃႇၸီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢႃယု 45 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈပိတ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆး ၺႃးတေႃႇၸီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၵႂႃႇ တၢႆ တီႈႁူင်းယႃ။   ဝၼ်းတီႈ 31/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:10 မူင်း ၸၢႆးပိၼ်ႇတ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးမိၼ်ႉ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆး(မၢၵ်ႇၵၢႆးဢၢင်) တၢင်းဝဵင်းၼွင်တွင်း...

ပေႃႈမႄႈ ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶိုၼ်း

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တိုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉပဵၼ် ၼႃႉၶူၺ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/8/2023 ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆးထႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ မုင်းလင်ၶႃႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းသရႃးၾီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး...

ပီႈၼွင်ႉၽူႈတၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃ ၸၢႆးထေႃႇၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈမေး – လူၺ်ႈၵႃႈႁူဝ် သႅၼ်ဝၢတ်ႇပၢႆ

ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၼၢင်းဢုင်ႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၶိုၼ်းၼၼ်ႉ) ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၵႃႈႁူဝ် ၸၢႆးထေႃႇ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ် သေပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽႂ်ၽူႈလႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၸိုင် တေမီးငိုၼ်းသူးရၢင်းဝၼ်း တွၼ်ႈပၼ် 130,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထေႃႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉလႆႈတႅပ်းတိၼ်ၶႂႃ လူဝ်ႇလိူတ်ႈတႃႇယူတ်းယႃ

ၸၢႆးမိူင်း (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ယွၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈၸွႆႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ဢႃယု 32 ပီ လုၵ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁွင်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် (လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် တီႈဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈလူင်းယႃယဝ်ႉသေသိုပ်ႇလုမ်းလႃးႁၵ်ႉသႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈသဝ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၵၢင် ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်သေ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈလႅင် ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်မႃး လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃပထုမ်းထႃးၼီး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၵၢင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 ပေႃႈပဵၼ်ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇ ၸိုဝ်ႈမႄႈပဵၼ်ၼၢင်းသႅင် ၊ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တေသဵင်ႈငိုၼ်းထိုင်မွၵ်ႈႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၽၢၵ်ႇ ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းမၢဝ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢႆၽၢၵ်ႇသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်မိူင်းမၢဝ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၵႃႈယႃႈယႃလႄႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ယွၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် တႃႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ဢႃယု 48 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈမိူင်းမၢဝ်း၊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီ တၢႆၽၢၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ လႆႈသူင်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၺႃးၽေးဢုပၢတ်ႈလူတ်ႉၽႃႇၵၼ် တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း(လွႆးၵထူင်း) ပွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵႃး တမ်ၽႃႇၵၼ်သေ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ (တဵင်းၶိုၼ်းၸၢႆႉ) ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၸၢႆးၸူဝ်း၊ ၼၢင်းသႅင်လႄႈ ၸၢႆးတူဝ်ႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉထီႇ ရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ လႆႈငိုၼ်းထႆး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢႃယု 19 ပီ တိူဝ်ႉထီႇထႆး ရၢင်းဝလ်းသူးထီႉၼိုင်ႈ 1 ဝႂ် လႆႈငိုၼ်းသူး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ  ။ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 19 ပီ (ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ပတ်ႉသပူတ်ႉပဵၼ် Mr Khun Aung Phay) ယူႇသဝ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵဵပ်းၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ (တႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊ) ဢၢၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တေႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်းၶၢင်ႉလုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းလိူဝ် 3000 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်တီႈႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ်  ၸဵမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းမႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်တေတေႃႇဢႃယုၼၼ်ႉၸႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တင်းမူတ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img