Wednesday, July 24, 2024

ပေႃႈမႄႈ ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶိုၼ်း

Must read

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တိုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉပဵၼ် ၼႃႉၶူၺ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်။

ပၢင်ၸႃႇပၼ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ်
Photo by – ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း/ ပၢင်ၸႃႇပၼ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ်

ဝၼ်းတီႈ 17/8/2023 ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ မႃးလုမ်း လႃးၶၢပ်ႈတူဝ် ဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸင်ႇလႆႈ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ သၼ်တီႉထမ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈၶႃႈတၢႆ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ တိူဝ်ႉၸႂ်တႄႉၶႃႈ ။ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈပလိၵ်ႈ ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ် တၢမ်ႇမၼ်းၸၢႆး ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်သေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ဢႃယု 26 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႆႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ယဝ်ႉ ၊ တေယူႇတီႈ လုမ်းတြႃးသေ တႅတ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူင်းထႆးၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈမီးၶိုဝ်ႇ မီး ပေမၼ်းယူႇ တေလႆႈဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈမီးဝႆႉ။ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၸၢႆး ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ သုတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆး မႃးၶျေႃး မႃးယွၵ်ႇလႅၼ် ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ႁူႉဝႃႈ တေၵႂႃႇတၢႆၼႆ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးၸႂ်လမ်/ ၸင်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးမၼ်းၵေႃႈ မၼ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇၸႂ်လမ်/ ၸင်းတီႈမေးမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ မၼ်းလူင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူင်ႉ ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇႁူႉသင်လူး ယွၼ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈ ဢမ်ႇႁူႉသင်သေ မႃးၵဵဝ်ႇၸွမ်း လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ဢႃယု 26 ပီႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈႁူင်းငၢၼ်း တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၽူဝ်ၵဝ်ႇ ၼၢင်းမေႇမေႇၸေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၼွင်ႉယိင်း ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉၸေႃႇ (မႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ) ၼႆႉ။

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်းလႄႈၼၢင်းမေႇမေႇၸေႃႇၼႆႉၽၢတ်ႇၵၼ်လႆႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၶိုၼ်းမႃးယွၼ်းလီၶိုၼ်းမေးၼၢင်း။ မေးၼၢင်းသမ်ႉဢမ်ႇယွမ်းလီလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၸဵပ်းၸႂ်သေ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းလၢၼ်ဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢႆႉထိုင်တၢႆ။

ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ
Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ

ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ယဵတ်ႈဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16 ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ် ႁၢၼ်ၼၼ်ႉ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽႄႉ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉလႆႈတူဝ်ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ၼႂ်း ဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။

“သိုပ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၾၢႆႇတင်းႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈပေႃႈမႄႈတႄႉ ယႃႇပေပၼ်ႁပ်ႉလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇလႃးလႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မႆႈၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈတီႈ တီႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉမူတ်းမူတ်း သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈပေႃႈမႄႈၼႆ ယႃႇပေပွႆႇၵႂႃႇၸွမ်းၶႃႈ”- ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉၼွင်ႉၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၸွမ်မိူင်း ဢႃယုတိုၵ်ႉမီး 2 ၶူပ်ႇပၢႆ 6 လိူၼ်။ ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉၸေႃႇလုမ်းလႃးတူၺ်းလူလုၵ်ႈလဵၵ်ႉဝႆႉသေၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၼ်း ၸၢႆးဢူးသမ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႃးသီ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ သေႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း။

“ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ယႃႇပေယုမ်ႇၸႂ်ၽႂ်ငၢႆႈၼႃႇၽႅဝ် ၶႃႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်မႃးၸွႆႈလိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈသေ ပႃးသင်ၶၸဝ်ႈတင်းမူတ်းၶႃႈ ငိၼ်း ၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼမ်ၶႃႈ”- ၸၢႆးဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တဝ်ႈလုပ်ႇ ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 100 ဝၼ်းသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ၸင်ႇတေၾင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း