Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾူၼ်တူၵ်း

ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉတေတူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾူၼ်လူင်လူမ်းယႂ်ႇတေၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႈၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 24/09/2023 ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်လုၵ်ႉၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉ တေၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းလၢႆၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတႃႇဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉတေလုၵ်ႉတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တေပဵၼ် တိူင်းတၼၢဝ်းသီ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ ဢီႊရႃႊဝတီႇ(တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်) ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မိူင်းမွၼ်းလႄႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လၢမ်းၶၢတ်ႈႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈၸၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၽူဝ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလီလီ...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်း ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၊ ပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵွႆၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ။မၢင်ႁိူၼ်း လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၵႃးၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ်- မိူင်းပွၼ် ၊ ၵူၼ်းၵႃႉ ၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၶွင်ႉၶမ်  ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်း တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ   ၵိတ်ႇၶႂၢင်လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းသဝ်လႄႈဝၼ်းတိတ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး-လွႆလႅမ် လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ၶၢင်ႉၶမ် ပိၵ်ႉတၼ်ၵႂႃႇသေ လႆႈပႂ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းလူင်းၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉတီႈမိူင်းတူၼ်

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႆႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း လႄႈပႆႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်သင်  ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ။   ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ႁိူၼ်း 91 လင်၊  ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵျွတ်ႈ 35 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈ  ၸဝ်ႈၼႃး   ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်း မႄႈၼမ်ႉတုမ် (ၼမ်ႉမိူတ်ႇ) လႆလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၾူၼ်လူင်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉဢဝ်ၸွမ်ႁိူၼ်းလႄႈသုမ်ႉၵၢတ်ႇၵွႆ ပွတ်းၼွင်မႄႈမၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်

 ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁၢတ်ႇသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသုမ်ႉၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼွင် ပွတ်းၼွင်မႄႈမၢႆႈ ၸႄႈဝင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းယၢင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်  လူႉသုမ်းၵွႆၼမ် ။ ၶၢဝ်ႇသဵင်တႆးလႅင် တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၾူၼ်ၼႆႉ တႄႇတူၵ်းၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်း။ ၶၢဝ်းတူၵ်းတႄႉမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းသေတႃႉ လူမ်းႁႅင်းၾူၼ်ႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်။ လင်ၶႃးၵၢတ်ႇမႂ်ႇ ၵၢတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵေႃႈၵွႆၼမ်။ သုမ်ႉၶၢႆဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႅၼ်ႇၶႅင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၼ်ႇၵွႆ ဝႃႈၼႆ။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵိင်ႇမႆႉႁၢၵ်းတူၵ်းတဵင်လႄႈ လူႉၵွႆၵေႃႈမီး။ ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး ပွတ်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉ သုမ်းၼမ် ။   ပီ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၼ်ၾုၼ်ႇ (မျေႇဢေႃးၸႃႇ) ၵေႃႈၶိုၼ်ႈလႄႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတၢႆလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၼမ်ႉႁွင်ႈလႆလတ်းၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူၼ်ႉၾင်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ 3-4 ပွၵ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းပွၵ်ႉ 5 လတ်းလူင်းမႃး ပွၵ်ႉ 6 ပွၵ်ႉ 7 ပွၵ်ႉ 12 သေ လႆၶဝ်ၼမ်ႉယၢဝ်။ “ပေႃးၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉ ၵႆႉၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇယူႇၵူႈပီ ၊...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၸၢႆႇၼမ် မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းဢမ်ႇငိုၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃး ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်တဵင်ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇတီႈ ပွၵ်ႉၵၢၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ။ ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ တဵင်ၺႃးၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 26 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆထင်တီႈၼႆ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႇၵၢၼ်ႇတႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၢႆးဝၼ်းပုၼ်ႉ တူဝ်တၢႆမၼ်းၸင်ႇၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈမွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ။   ၵိုတ်းဝႆႉမေးမၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းတိုၵ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၵူၼ်းတၢႆ 100 ပၢႆယဝ်ႉ

ၾူၼ်လူမ်းလႅင်ႉမုၼ်ႊသုၼ်ႊ ၽတ်းပဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇၼမ် ၵူၼ်းတၢႆမီးမွၵ်ႈ 100 ယဝ်ႉ။ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလႄႈလိူၼ်ႈ သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်း ၾူၼ်မႃး ၼႂ်းၸေႈမိူင်း ပီႊႁႃႊ လႄႈ ၸေႈမိူင်း ဢုတ်ႊတရႃႊပရႃႊတဵတ်ႉသျ်  ပွတ်းႁွင်ႇမိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၼ်မီးတိတ်းၸပ်း မိူင်းၼီႊပေႃႊလ်  လႄႈမိူင်းပင်းၵလႃးထဵတ်ႉ ၼႆႉၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈပီ။ ၼႂ်းပီ 2019  ၵူၺ်း   တင်ႈဢဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၸၢႆးၼုမ်ႇၼွၼ်းလဵၼ်ႈမိုဝ်းထိုဝ်ၽွင်းၾူၼ်တူၵ်း၊ ၺႃးၾႃႉၽႃႇတၢႆ မေးၼၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼွၼ်းလဵၼ်ႈမိုဝ်းထိုဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၽွင်းၾူၼ်လူမ်း ၊ ၺႃးၾႃႉၽႃႇတၢႆ ၊ မေးၼၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းပဝ်ႇတီႈဢိူင်ႇၼူၼ်းသီ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵပိၼ်ႊပူရီႊ၊ ၸေႈတွၼ်ႈပရႃႊၵျိၼ်ႊပူရီႊ  ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ႊမေႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 31 ပီ ၼွၼ်းလဵၼ်ႈမိုဝ်းထိုဝ် ၊ ပိုတ်ႇတူၺ်း ယူႊထုပ်ႉ (Youtube) ၽွင်းတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းပႅတ်ႇထရီႊဝႆႉ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img