Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉသၼ်ႇ

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း  ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇတၢႆမၢတ်ႇယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်မီးႁိမ်း 20

သိုၵ်းတဢၢင်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်း  မၢတ်ႇတၢႆႁိမ်း 20  ႁိူၼ်းၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 ထိုင် 16/12/2023 ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း လူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇယူႇ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပၼ်ႇလဵပ်ႈယူႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မႃးတၢင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်းၼမ်သေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼမ် – TNLA မၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း 9 တပ်ႉၵွင်  လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 50 မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ၽူႈၸမ်ၸႂ် တင်းသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈ။ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 10 ပၢႆ ၾၢႆႇ PDF သမ်ႉတၢႆမၢတ်ႇမွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 6 ဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း  သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ထိုင် 12/12/2022  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူ့လႅဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆ့ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေ့ဢေႃႈ ။ ၸဵမ်ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်လၢႆလမ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ထပ်းၵၼ်မႃး 5 ဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-11/12/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းတဢၢင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 လင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 2 ႁဵင်ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းလူင်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉ သိုၵ်တဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈ 4 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးႁိမ်း 2000 ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈ။ ၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ ၵႂႃႇ 5 လင်ပႃးတင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇ KIA ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ KIA ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် 6 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၽၼ်းၽိုၼ်းသေ ၺႃးသိုၵ်း KIA  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ  ယင်းပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်းလႄႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ်မွၵ်ႈ 300 ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်...

ၸၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ၸူမ်း ပႃႇတီႇ TNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်းပလွင်ႈ TNP ဢွင်ႇပေႉ တင်း 4 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်း ၸတ်းပၢင်ဢွင်ႇမၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ(လွႆ)တင်းၼမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူမ်ၸူမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး တင်း 4...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းၵူၼ်းၸၢႆးၸုမ်းၼိုင်ႈတိုၵ်ႉၼင်ႈလဵတ်းမၢၵ်ႇၸႄႊ (ပိလိယႅတ်ႉ) ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/9/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွင်ႇၶႅင်ႇဝိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ငွၼ်ႈသႅင်၊ ဢၢႆႈၺီး ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၶႆႉ၊ ဢၢႆႈမူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵျေႃႇ လႄႈ ဢၢႆႈဢူးၵူၼ်းပွၵ်ႉၽြႃးလူင် ၶဝ် 4 ၵေႃႉတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၸႄႇ ယူႇတီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ ပွၵ်ႉမိင်ႇၵလႃႇ...

RCSS ၺႃး ပႃႇတီႇတဢၢင်း ၸႅင်ႈထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပႃႇတီႇတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တီႈမိူင်းၵိုင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း လူင်းလိူၵ်ႈ တင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်၊ ႁႂ်ႈမိူဝ်း လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ- မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/08/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ လွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလူၺ်ႈတၢင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

ၽွင်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းတင်းပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းလူၺ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၶျၢၼ်းမျေႉ လူႇမုၵူႇၺီႇယေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႇသလီႇ၊ ဝၢၼ်ႈ 74 ဝၢၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈသယၢၼ်းၵျီး ၊ ဝၢၼ်ႈၵယႃးၵျီး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉမႆႈၸႂ်ၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်ၶဝ် လႄႈႁိူၼ်းယေးဢၼ် ၶဝ်ပႅတ်ႈဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img