Thursday, May 30, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 6 ဝၼ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း  သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ထိုင် 12/12/2022  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လေႃႇတိုၵ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ တိူဝ့်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူ့လႅဝ်တင်းဝၢၼ်ႈ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆ့ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေ့ဢေႃႈ ။ ၸဵမ်ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ။တင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈတိုၵ်းယွၼ့်သင်တေ့တေ့ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်တႄ့ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉလႆႈလီလီ။ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆ့ၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးလူင်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈၸုမ်းႁဝ်းပၵ်းသဝ်းဝႆ့ၸိူဝ်းၼႆ့ ပဵၼ် 3 တီႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၶဝ်လူင်းဝၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈ တိုၼ်းမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၼ်မႃးသေ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼၼ့်ယဝ့်။လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ့်မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄ့ မီးတင်းသွင်ၾၢႆႇယူႇ။ ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းတႄ့ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼႆ့ လႆႈဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတင်းဝၢၼ်ႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo – TNLA-ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလူႉၵွႆ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-11/12/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်း ႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈတီႈဝတ်ႉသယၢၼ်းၵျီး ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ ၼႆ့တႄ့ တေလႆႈဝႃႈ လွၵ်းလၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ယဝ့် ၊ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈ သမ့်မင်တၢင်းၼိုင်ႈႁဵတ်းၼႆ ။ ၶဝ်ႈႁဵတ်းႁင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃး မိူၼ်ၼႆႁိုင်ယဝ့်ၼႃႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်မႃးတိုၵ်းၸွႆႈႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵူၺ်း။ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆသွၼ့်တူဝ်ဝႆ့ ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ပႆႇပၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ တိုၵ့် ၽဵဝ်ႈၵဵပ်းပႅတ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆ့ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူဝ်မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ တီႈပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း TNLA တီႈ ၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 38 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းတူဝ်လိပ်း မီး 20 ပၢႆ ၾၢႆႇ TNLA  ဢၼ်လူ့တၢႆလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မီး ႁိမ်း 30။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းTNLA ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ယိၼ်းဝႃႈတႄ့ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 ၼၼ့် ၽူႈမီးၸၼ့်သိုၵ်းတဢၢင်းမွၵ်ႈသွင်ၵေႃ့ လႄႈ ၼၢင်းႁၢၼ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ သမ့်ထႅင်ႈ ၽူႈမီးၸၼ့် PDF  ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၶဝ်ၵႂႃႇထဵင်ၵၼ်ၼႂ်း ႁေႃႇတႄႇတီႈၼိုင်ႈ ၼႆဝႃႇ။ၸဝ်ႈၶွင်ႁေႃႇတႄႇသမ့်ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈယႄးလႄႈ ၺႃးသွၵ်ႈတူၺ်း သမ့်ႁၼ်ၵွင်ၵၢင်ႇ။  လိူဝ်ၼၼ့် ယႄးၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၾူၼ်းၶဝ်မီးဝႆ့ၽႅၼ်ၵၢၼ် 2023 ၊တႃႇတေၽဵဝ်ႈမူၺ့်တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတပ့်ဢွၼ်ႇတပ့်ဢိတ်းၶဝ် ႁူင်းယႄးၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ဝႃႈၼႆၼေႈ ။ ၶဝ်တႅမ်ႈၼႂ်းၾူၼ်းသေ သူင်ႇပၼ်ၵၼ်ၸိူင့်ၼၼ့်ၵႂႃႈ ။ သမ့်တႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႆ့ၼႃႇ။ ၶဝ်သီႇၵေႃ့ၼႆ့ ၺႃးတိၺွပ်းသူင်ႇထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႇၶႃႈဢိူဝ်ႈ ။ တေပႃးလွင်ႈၼႆ့သေ လၢႆလွင်ႈလၢႆလၢႆးၼၼ့်ၼႃႇၼေႃႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူင့်ၼႆ”-ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA  ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆ့ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့်လူ့သုမ်းလိူဝ်ႁႅင်း။   ႁိူၼ်းယူႇသဝ်း၊ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းလူင်းၼၼ်ႉလူႉၵွႆ ႁူမ်ႈၵၼ် မီးမွၵ်ႈ 50 လင်။

လွင်ႈဢၼ် ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ မူႇဝၢၼ်ႈလူ့သုမ်းၾႆးမႆႈၸိူဝ်းၼၼ့် ပႆႇမီးၸုမ်းၾၢႆႇလႂ်ဝႃႈ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မႄးၵုမ်းလုမ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမႃးမီးဝႆႉႁိမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း ႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း