Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းယွမ်း လၢတ်ႈႁႃတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငမ်းယဵၼ်- သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႅတ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈယိုဝ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း

 သွၼ်ႇတူဝ်​​တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ယိူဝ်ႇသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ​​သေ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ​​ၵေႈလိတ်ႈၵၼ်​​သေၵမ်းၼႆ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/12/2023  ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉပဵၼ်​​ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ​​တေႉယဝ်ႉ။  ပူၼ်ႉမႃးပႆႉ​​ပေႃးႁိုင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇၶဝ် တိုၵ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တိုၼ်း​​တေဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇ​​တေႃႇ ၸုမ်း​​ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG, PDFs ၶဝ်ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ  ယူႇတီႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း​​ ASEAN...

မိူင်းတႆးမိူၼ်မိူင်းဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်သဝ်ႈဝဝ်းမွင် ပၢႆႈတၢႆပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွင်

မိူင်းတႆးပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၼႃႈလိၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈသုတ်း ၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 4-6 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼပ်ႉလႆႈထိုင် 10 ပုၼ်ႈၶွင်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ (ပထဝီ - geography) မိူင်းတႆးပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈပဵၼ်မိူင်း(ယုတ်းထသၢသ်ႇရ် Strategic )ယူႇတိတ်း 3 မိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး လႄႈမိူင်းလၢဝ်း။ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇပဵၼ်ႁႅင်းလူင်ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈမီးမႃးယၢဝ်းၼၢၼ်း၊ ၵွႆးၵႃႈတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်...

ၼၸၵ လဵၼ်ႈၸိူင်း သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်းလႆႈႁႅၼ်

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မီးပဵၼ်လၢႆၾၢႆႇလၢႆၸုမ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သေ သိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ လွင်ႈဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တႄႉ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လွၵ်းၸုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉ UWSA ၸုမ်းဝႃႉ ၊ SSPP/ SSA ၸုမ်းတႆးလႄႈ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း NSPNC  တႃႇ  3 ဝၼ်း

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ၸုမ်း NSPNC ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 31/8/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA 5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ...

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ

တီႈမိူင်းၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢၼ်းယၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸူး သိုၵ်းၶၢင်မီးလွင်ႈ ပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ် ပႃးလႄႈၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1000 ပၢႆ။ တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပႂ်ႉတပ်ႉပၢင်သဝ်းလႅၼ်လိၼ် ငၶူႇယ ၼၼ်ႉပၢႆႈတပ်ႉ 3...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းတင်ႈတူဝ်လႆႈ ဝႆးၽႂ်းၼၼ်ႉ ၶိုင်ၶဝ်ႈႁိပ်ႇ မိပ်ႇဢဝ်ၼင်လိၼ်တႆး

သင်ဝၢႆႇယၵ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း ပၼ်ႁႃငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈႁိုင်မႃးၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉ ၸႃႉ မႃးၵူႈဝၼ်း ၼႃႇလိူဝ်သေၵႃႈပူၼ်ႉမႃး တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်း ၵေႃႈႁူႉၵႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၵုမ်ႇမိုင်ႉႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၺ်းၼႆ ၼင်လိၼ်ႁဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈမႃးႁိမ်ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ  ။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းတႆးႁဝ်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႅတ်းသႅဝ်းမီးႁႅင်းၵူႈၽၢႆႇ။ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉ...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43 ၸုမ်းတိုၵ်းသူၼ်း Facebook ယႃႇလႅၵ်ႈ ပိူင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ News Feed မႂ်ႇ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ၸုမ်း Facebook (Meta) တေလႅၵ်ႈပိူင် ၼႃႈလိၵ်ႈ News Feed  ၊ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇဢၼ် Facebook (Meta) တေလႅၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၼႆသေ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43...

ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၸူးလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၵြႃး 24/9/2021ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း 20လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 10000  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။ သိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CAN/ CDF   ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉ၊ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ၊  ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇသဝ်း။ ဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင် တူင်ႇဝူင်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵၼ်းယဵၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ဢၼ်တေၸႂ်ႉ ၸၢႆႇငိုၼ်း 225 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ (ဢၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။  ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပဵၼ်ၸၼ်ႉဝဵင်း၊...

ဢဵၼ်ႁႅင်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇပေႃးပတ်းပူလူမႄးၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈတႆးၶိုၼ်း ?

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတေႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃး ၼၢၼ်း ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 60 ဝၼ်းလိူဝ်လိူဝ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ် မႃးၵေႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးတႄႉၼင်ႇဝႃႈ ။ ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေတင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇတင်းၼမ်

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇ တီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်း 132 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶေႉၶႅင်ႇ သိပ်းပၢႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွင်ပဵၼ်ပင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် လင်ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းပီ 2020

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် (ၵမ်းသွင်) ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇ)။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 12 မူင်းတီႈႁူင်းႁႅမ်းၶမ်းမွၼ်ႉလၢၼ်ႉၼႃး ၸေႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇပႅင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်း  ! ပႆႇႁွတ်ႈတိုဝ်ႉ   ပႆႇထုၵ်ႇၶိတ်းႁၢင်  မုင်ႈၸူးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇ 4-5 ဝၼ်း လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း၊ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လီႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမၢၵ်ႈမီးသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီးၵႂႃႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈႁႃလီ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်း ယဵၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉ တေၸွႆႈႁႃပၼ်လွင်ႈၵၢၼ်တိုၼ်းလၢင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်း ဢၼ်ပႂ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႃႈၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img