ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ

136

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၸူးလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၵြႃး

24/9/2021ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်း 20လင်၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 10000 ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။

Photo CJ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ မိူင်းၶျၢင်း

သိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CAN/ CDF   ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉ၊ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇသဝ်း။

ဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းႁႃႊၶႃႊ မွၵ်ႈ 23 လၵ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။

Photo CJ- ၵူၼ်းဝဵင်းထၢၼ်ႊတလၢၼ်ႊ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၵြႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ

ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၽၢၵ်ႇလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် 122 ၵမ်း။

သိုၵ်းယၢင်းပိုတ်းယိုတ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 1 -15 /9/2021 ၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 122 ၵမ်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ယၢင်း တၢႆ 70 မၢတ်ႇၸဵပ်း 90 ပၢႆ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းယၢင်းၵေႃႈ တႂ်းတပ်ႉၸုမ်း5 KNLA လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 25 ၵေႃႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 18 ၵေႃႉ လူႉတၢႆၸွမ်း 4 ၵေႃႉ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းမွၼ်း ယႃႉလၵ်းသဝ်ၾူၼ်းၶွင်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸႄႈဝဵင်းယေး မိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇပွမ်းသႂ်ႇ သုမ်ႉၵိၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သိုၵ်းလမ်းယိုဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းထိုမ်ႈမၢၵ်ႇ လူႉတၢႆပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈသၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ။

လၵ်းၾူၼ်း Mytel ၶွင် ၸၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ၺႃးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်ႇၵွႆတီႈမိူင်းမွၼ်း

ၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၽႂ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁူႉ။

တီႈမိူင်းမွၼ်းၵေႃႈ မီးၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  PDF တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းမိူၼ်ၵၼ်။ဝၼ်းတီႈ 18 ၼၼ်ႉလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ၶွင် မဢလ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းၶေႃႇၸႃႇလႄႈဝၢၼ်ႈၵပျႃႇဝ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမိၶျွင်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းယေး ၼၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းယေးလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းယေး YPDF ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် သွင်လိူၼ်ၼႆႉ တီႈဝဵင်းယေး ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၊ ၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ပလိၵ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်သမ်ႉ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်း2-3 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇ ၊ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2021 ၼၼ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယၢင်းလႅင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ်ႈမႃးၵမ်ႉၸွႆႈ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်မီး 77 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်တီႈဝဵင်းၽႃသွင်ႇ 29 ၵေႃႉ၊ မႄႈၸႄႉ 26 ၵေႃႉ၊လွႆၶေႃ 18 ၵေႃႉ ၊ တီႊမေႃးသူဝ်ႊ 4 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီး 2 ၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇပႃးသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 50 ၵေႃႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇယၢမ်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇႁိမ်းသုၼ်ယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶၢင်

ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလႄႈ ဢွင်ႈတီႈယူတ်းယႃၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 15/9/2021 ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၵႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶၢင် KIO/KIA လၢႆႇသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈ မၢႆႇသႃႇပႃႇ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ဝႆႉသုၼ်ယူတ်းယႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၼေႃႇပူႇ  ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ KIO လၢတ်ႈဝႃႈ – ဝၢၼ်ႈမၢႆႇသႃႇပႃႇၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ မီးၸိၵ်းၸွမ်ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ပၼ်ၶူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ႁူႉဝႃႈမီးၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းယူႇလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၊တုမ်ႉတိူဝ်ႉဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ၊ ဢမ်ႇၼၼ်မႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းလူႉလႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၽိတ်းမၢႆမီႈသိုၵ်း War Crimes  ပၵ်းပိူင် ရေႃးမ ၼႂ်းလုမ်းတြႃးၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းၼေႃႇပူႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ