Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈပၢင်သၢင်း တႃႇၵႂႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း ဝႃႉ UWSA မိူင်းလႃး NDAA လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈတီႈ ပၢင်သၢင်း တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေဢုပ်ႇၵၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 ။   “တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16  ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ” ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလဵပ်ႈၸမ်ဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ပၢႆႈမႃးတင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈယႃႈယႃ

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ထႅင်ႈသေတႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသမ်ႉယူႇသဝ်းႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈသူၼ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ  ဝႆႉထႃႈထႅင်ႈမီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပွတ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈယႃႈယႃ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်လႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးၸလွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈတၢင်းပုင်ႇဝူဝ်း ၊ မိူင်းငေႃႉထႅင်ႈ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2021။   ဝၢႆးလင်ၼႆႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈယွတ်းယွတ်း ယႅတ်းယႅတ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၼ်းၼႃးသလွင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးထိုင်တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လဵပ်ႈၸမ်ဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ။...

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 80 ပၢႆလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 80 ပၢႆ   လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼမ် ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇ လွင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၺႃးယိုဝ်း တိုၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶျေႃး  ၸႂ်ႉႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇ သၢႆ သိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။  ဝၼ်းတီႈ 26/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:30 မူင်း ထိုင် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းပၼ်ၶဝ် လုၵ်ႉဢဝ်တီႈလွႆမႃႉတၢင်ႇ ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2020 ဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼႃႈလိၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵႂႃႇတေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းလႄႈ တႃႇငမ်းယဵၼ်တေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ - သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA သေႁဵတ်းႁႂ်ႈငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း ၊ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တေႃႇထိုင်ပေႃးၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသေပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁႂ်ႈထိုင်တီႈလႆႈၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ်လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2020 ဝႃႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸွမ်းႁၢမ်ႈႁႄႉလႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ  တေဢမ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၊ ၵွပ်ႈၼႆၸင်ႇႁၢမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး  ယူႇတီႈ RCSS ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢမ်ပူးသေ သင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်း သုမ်ႉယၢမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတၢႆ 15 မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်း သုမ်ႉယၢမ်း မူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ယလႃး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆႁိမ်း 20 ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းသုမ်ႉယၢမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉသတဝ်း ဢိူင်ႇလမ်းၽယႃး ဝဵင်းယလႃး ၸေႈတွၼ်ႈယလႃး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပႂ်ႉယၢမ်းတၢႆ 14 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2...

Latest news

- Advertisement -spot_img