Wednesday, July 17, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလဵပ်ႈၸမ်ဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ပၢႆႈမႃးတင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈယႃႈယႃ

Must read

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ထႅင်ႈသေတႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသမ်ႉယူႇသဝ်းႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈသူၼ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ  ဝႆႉထႃႈထႅင်ႈမီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပွတ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈယႃႈယႃ ။

Photo CJ-/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်လႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးၸလွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈတၢင်းပုင်ႇဝူဝ်း ၊ မိူင်းငေႃႉထႅင်ႈ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2021။   ဝၢႆးလင်ၼႆႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈယွတ်းယွတ်း ယႅတ်းယႅတ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၼ်းၼႃးသလွင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးထိုင်တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လဵပ်ႈၸမ်ဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ။ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူႈၶၢဝ်း ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၸင်ႇပၢႆႈမႃးဝႆႉထႃႈၶႃႈဢေႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

 ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼွင် သိမ်ႇ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူင်း မွၵ်ႈ 90 ပၢႆ ၊ တီႈဢိူင်ႇႁူးသူၼ်ၵေႃႈ မီး 80 ပၢႆလႄႈ ၊ တီႈႁၢႆးၵုၺ်ၵေႃႈမီးမွၵ်ႈ 50။ တင်းၵူၼ်းမႂ်ႇလႄႈၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်မီးမွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ  ။

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၸင်ႇႁႃထိုင်မႃး ထႅင်ႈတၢင်းပုင်ႇဝူဝ်း၊ ႁၢႆးၵုၺ်ၼႆႉ ၶဝ်လူဝ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈယႃႈယႃ။ လွင်ႈသပ်ႉပျႃႇ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉမိုဝ်း  ၶူဝ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼႆႉ မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 – 26 လႄႈ 29 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈၸိင်း-ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ပၢင်တိုၵ်းလႅပ်ႈတေသိုပ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်း ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ။ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ တုၵ်းယွၼ်း  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်ၵႆ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

“ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၾၢင်ႉပၢႆးယူႇလီႁင်းၽႂ်မၼ်းၽွင်ႈၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လႆႈ ၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၸွႆႈထႅမ်မႃးဢိတ်း ၼိုင်ႈ ၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်ၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းမႃး တူၺ်းၽွင်းယၢမ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလူင်ၼႆႉသေ ဢၼ်ၸုမ်းယႂ်ႇၸုမ်းလူင် ၸုမ်းၼွၵ်ႈ မိူင်း UN ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႅဝ်မႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ ၽႅဝ်မႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပိုင်ႈ ဢိင်ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈၵႆၸမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်း ထိုင် ၸွႆႈထႅမ် မႃးပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းႁဝ်းမီးၼႂ်းႁဝ်း ၵူၺ်းၶႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇ ၶိုၼ်းတူၺ်း ပၼ်ၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၶႂ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ”- လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ   RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ၵျုႊလၢႆႊမႃးသေ   သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပဵၼ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈ ။ ႁႅင်းသိုၵ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး မီးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼႆသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း