Friday, June 14, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈပၢင်သၢင်း တႃႇၵႂႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်း ဝႃႉ UWSA မိူင်းလႃး NDAA လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈတီႈ ပၢင်သၢင်း တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေဢုပ်ႇၵၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 ။ 

- Subscription -

 “တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16  ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ” ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇ။  ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် လွင်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး   ပိူင်ပိုင်းလၵ်း မိူင်း 2008 မၢႆမီႈႁွႆႈလင်တွၼ်ႈၵၼ် 1 လႄႈတွၼ်ႈၵၼ် 2 ၼၼ်ႉလီငၢမ်းၼႆသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈပၢင်သၢင်း ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇပၢင်သၢင်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းဢေႃႈ”- ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း SSPP လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ SSPP, UWSA , NDAA   တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် 3 ၸုမ်းၼႆသေတႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတူၵ်းလွၵ်း မူၵ်ႇသွၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေလႆႈလၵ်းလႅမ်လႅတ်းသႅဝ်းတေႉတေႉၸင်ႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ   –  ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိူၼ်းၵႃယၢင်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  ”တူဝ်ၼိူဝ်ႉလိုမ်းဢမ်ႇလိုမ်းၵေႃႈၸဝ်ႈၶွၼ်ႉတႄႉပေႃႇယူႇႁႅမ်ယူႇၼင်ႇလွၵ်းၵဝ်ႇလၢႆးၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။ႁူမ်ႈဝႃႈ SSPP၊ဝ မိူင်းလႃးတေလႆႈႁူမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆသေတႃႉ လွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း တၢင်းၽႂ်ႇၶႂ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၸွင်ႇသမ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ႁိုဝ်၊UWSA ဝၼႆႉ မၼ်းမၢင်ႇၵိူဝ်းပူၵ်းတင်ႈ ၸေႈမိူင်းဝႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢဵၼ်း ဢၢၼ်းသုင်သုတ်း တႃႇတေလႆႈၸေႈမိူင်းဝၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်လႃးလႃးၼႆၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႃႈ။တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ လွၵ်းၸုၵ်းဢၼ်ၼႆ ပႆႇႁၢႆၵွၼ်ႇ NDAA မိူင်းလႃးၵေႃႈ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈတီႈပူတ်းပွႆႇ ႁင်းၶေႃ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းလူင်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႃး ဝႆႉၼၵ်းသူၼ် ၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်။ပေႃးၼႆ လွင်ႈဝႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ SSPP ၸွင်ႇႁပ်ႉလႆႈ။” ႁိုၼ်းၵႃယၢင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပႃးဝႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်လွတ်ႈလႅဝ်း KIA ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းဝ UWSA သိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃးဝႆႉ ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ။   ၸုမ်း UWSA ၵႂႃႇႁူပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 မေႊ၊ မိူင်းလႃး  NDAA ၵႂႃႇႁူပ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၵျုၼ်ႊသေ  SSPP သမ်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉမိူဝ်ႈ 2 ၵျူႊလၢႆႊ ပူၼ်ႉမႃး ။

ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉတႄႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပဢူဝ်း  PNLO ရၶႅင်ႇ ALO လႄႈ လႃးႁူႇ LDU  ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ႉ ပူၼ်ႉမႃး။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  သမ်ႉၵႂႃႇႁူပ်ႉႁင်းၶေႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ထိုင်1 သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း