Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁၼ်ဝႃႈ “ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းႁဝ်း တေလီလိူဝ်”

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ယၢင်းလႅင်၊ ရၶႅင်ႇ၊ တႆး၊ ၶျၢင်းလႄႈ တိူင်းၸႄႈ ၵႅင်း၊...

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ် ၶူးသွၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁႃပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း။   မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၊ ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႈ ၺႃးမၢပ်ႇမႂ်လူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505 တင်းၼမ်။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇ ၾၼ်မုင်ႈယိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶဝ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (ၵေႃတႆး) ဝဵင်းၵႃလီႉ သူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း သိုပ်ႇတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်း ၶျႃႈၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးမႃး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 53 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢႃယုတႄႇဢဝ် 18 ထိုင် 28 ပီ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး 53 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ...

တႆးဝဵင်းတွင်ႁူႇ တေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတဵမ် 8 ပီ  

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ(တွင်ႇဢူႇ/တွင်ႇငူႇ) ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  ၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီ ၼႂ်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉလႄႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 17/6/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တဵမ် 8 ပီ ၊ ပီပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈသေဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း၊ ပီၼႆႉတႄႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းတေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈတေႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽၼ်းတႅင်းၵၼ်လူႉတၢႆ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း 6 ၵေႃႉ

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပေႃႉထုပ်ႉၽၼ်းတႅင်းၵၼ် ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ 6  ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/5/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၽၼ်းတႅင်း ၼုမ်ႇၸၢႆးတႆး 3 ၵေႃႉသေ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈ...

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးတိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ် မိူင်းတႆး  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆလၢႆတီႈ တေယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွၼ်းသူးတႆႈတဵၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၵတ်းယဵၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2022 ပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Day)   ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆဢွင်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင် လဵၼ်ႈႁႅင်းသေ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေဢွၼ်ၵၼ်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။   ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး...

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆး ယႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၼ်းတီႈ 9/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ (ပီၵွၼ်း သႅင်) ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 50 တူၼ်ႈပၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ မႆႉၸၢမ်ၵႃးလႄႈ မႆႉသၢင်းၶမ်း တႃႇ 51 တူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈပွၵ်ႉတဵင်ႇ ၵျီးသူႉ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး...

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢႃယု 31 ပီ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 30 ၵေႃႉသေ တင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် တႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး မႃး ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈထိုင် 62 ပီ ။...

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈထုင်ႉပူင်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝိႁၢရ် သၢႆလႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈမူင်ႈ ဢိူင်ႇဢသုင်းတေႃႇ ၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  မီးလွင်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ  ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တႃႇသိုပ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29/12/2019 မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 44 ၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းၸေႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇၶၢမ်ႈဝၢၼ်ႈၶၢမ်ႈမိူင်း လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင်လၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်းထိုင် မိူင်းတႆး- မိူင်းမၢၼ်ႈ သေယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ  ထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img