Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇၶၢမ်ႈဝၢၼ်ႈၶၢမ်ႈမိူင်း လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင်လၢႆးၶႃႈ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ၵေႃႉပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်းထိုင် မိူင်းတႆး- မိူင်းမၢၼ်ႈ သေယၢမ်းလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်ၼၼ်ႉ  ထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo: Oon Khur Lao - ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းလၢႆးၶႃႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇၽွင်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ
Photo: Oon Khur Lao – ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းလၢႆးၶႃႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇၽွင်းထိုင်လၢႆးၶႃႈ

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ဢိၵ်ႇ ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်း လႆႈပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး  ၵဵင်းမႆႇ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶူင်း လူင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းတႂ်ႈ၊ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉၵဵဝ်၊ ၶၢမ်ႈၸူးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇသေ ၶိုၼ်းလူင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသိင်ႇဝႅတ်ႈလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး၊ တူင်ႉၼိုင်တႃႇလူတ်းယွမ်းၵႂၼ်းလူတ်ႉၵႂၼ်းၵႃး ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵွင်ႉၼႂ်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွၼ်ၶိူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ ၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်းၶႃႈပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇလဵပ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး မႃး သၢမ်လိူၼ်ၼႆႉလႆႈႁၼ်ႉၸႂ်တႄႉတႄႉယူႇ။ ပီႈၼွင်ႉၵူႈတီႈတီႈၵေႃႈႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈႁဝ်း  မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ် ပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉပဵၼ်ၵၼ်။ လႆႈတၢင်းဢုၼ်ႇဢူၵ်းဢုၼ်ႇၸႂ်တႄႉတႄႉ။  ဢၼ်လႆႈၽွၼ်းလီ ၵေႃႈၼမ်။ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈပိူင်ႈပႅၵ်ႇၵၼ် ဝဵင်းၼိုင်ႈလႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈ တီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ။ လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။  လွင်ႈဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵေႃႈ မီးၼမ်ယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။ ဢၼ်လႆႈထူပ်း တႄႉ ၾုၼ်ႇမုၵ်ႉ ၼမ်ၵူႈတီႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈမေးတၢင်း ။ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၵႂႃႇမိူၼ်ၼင်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇၵွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ႉၸႂ်လွင်ႈဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလီငၢမ်း”– ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆးသၢမ်ၵေႃႉလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႃးၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၵႂႃႇသမ်ႉ တႄႇဢဝ်ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ႇႁွတ်ႈထိုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်း ပၼ်ႇ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵဵင်းတွင်း၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ ၶူဝ်လမ်၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ပၢင်လူင်၊ လွႆလႅမ်၊ တူၼ်ႈတီး၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ သိုပ်ႇလူင်းၵႂႃႇတၢင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း၊ တႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈ မႃးတၢင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ပၵၢၼ်ႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ဢူႈလူင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မူႇၸေႈ ၼမ်ႉၶမ်း၊ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉၸင်ႇလူင်းမႃးၶိုၼ်းၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆးသေယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၶိုင်ပၼ်တီႈယူႇတီႈၵိၼ်- ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ တေဢဵၼ်း ဢၢၼ်းၵႂႃႇထိုင်ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။     ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူႇ ၶၢဝ်းၵိၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဝႆႉၼႆလႄႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈလူႇလႆႈၵိၼ်ၸွမ်းပီႈၼွင်ႉလၢႆးၶႃႈၶဝ်။ ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ။ ဝၢႆးလူႇယဝ်ႉၸင်ႇၵႂႃႇဢေႃႈ။”  – ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းလႄႈၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်သွင်ပီႈၼွင်ႉၼႆႉၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်၊ ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်း သမ်ႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း၊ လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ မီးၼုမ်ႇၸၢႆးတႆး ၵူၼ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်မီး 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း