Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး

လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ “တႅပ်း 4 တႅပ်း” လႄႈငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “တႅပ်း 4 တႅပ်း” ၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးၽႂ်ႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်သင်! ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ် ပီငရၢႆးလူင်ဢိူဝ်ႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း တေဝႃႈ 1996 – 1997 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်၊ လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်၊ ၽဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ ၽဝ်ဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ လိူၼ်ႁႃႈ (သွၼ်းၼမ်ႉ) ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၼမ် လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉသေ ထိုင်တီႈၸူမ် ၼမ်ႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/4/2023 ၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼုမ်ႇၸၢႆး...

တႆးႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း ၵၢင်ၸႂ် တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်မိူင်းတႆးပဵၼ်ယူႇ

တႆးႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် သိုၵ်း RCSS , SSPP လႄႈ ပႃႇတီႇ SNLD, SNDP  ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း တႃႇၶၢဝ်းယၢမ်း လိူၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊသဵင်ႈ...

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵမ့်ၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပီႈၼွင့်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ့်ထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း၊ ၽေးသႃႇၽဝ လႄႈ ၽေးၵူႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸုမ်းပၢႆး မွၼ်းတႆးသေ တေတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽေးပၢင်တိုၵ်း၊...

တူင်ႇဝူင်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈသင်တီႈသိုၵ်းတႆး ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းပီသွင်ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၼႂ်း မိူင်းတႆးၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်၊ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးယင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တင်းပီ  ႁိုဝ်ႉတေႃႇႁႅင်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေငၢႆႈၶိုၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈႁွၼ်ၼမ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်ၼႂ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုတ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ....................000000000000000000............................. ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယူႇလင်ပၼ်ႁႅင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇပႃးၾၢႆႇလႂ်...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ် းၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 16 ၵေႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းသေၵေႃႉ  ။ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵဵပ်းလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ - ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊမီး 5 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ႁဵင် 2 ၵေႃႉ၊ ၵႃလီႉ 1...

ဝၢႆးထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႆးလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်း မီးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ တီႈတႃႈပႃႇသၵ်း ၶဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆးမႂ်ႇ ၾင်ႇမႄႈသၢႆ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸမ်မႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တိုၵ်ႉၼမ်

ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပႆႇမီး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) တိုၵ်ႉမီးၼမ်။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸမ်မႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃၽႄၸႄႈဝဵင်း၊ ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃး သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်းတီႈၼိုင်ႈ - ဝၼ်းတီႈ 25/7/2020 တေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img