Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၸီႉၸမ်ႈ ၽေး Cyber မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

 UNODC  ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ တၢင်းသႆႊၿိူဝ်ႊရ် (Cyber)  ၼႅင်ႈသၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၽႄႈႁႅင်းယူႇၼႂ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈယူၵ်ႉ ထၢၼ်တီႈမၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼမ်မႃးသေဢမ်ႇၵႃး သၢင်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ  တေႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇပၢႆႈၼီႈ ႁႂ်ႈလႆႈယၢပ်ႇယၢၵ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ VOA   ဢၢင်ႈဢိင် ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁဵတ်း ၽိတ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNODC) သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိူဝ်းၶၢႆႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းလႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ 200 ပၢႆ

 သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး-မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းလႅၼ် ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ  ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ 200 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁၢႆးငၢၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - “ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ

ပေႃးထိုင်မႃး 2/10/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တၢင်ႇမၢႆၾၢင် Register  တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးလၢႆးလႆႈ ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ ၊ ယူႊၵျုပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတၢင်းသဵင်ႈ တၵ်းတေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်...

UNODC ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼမ်သုတ်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈလိုမ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းပႂ်ႉလႅၼ်ၵိၼ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းၼႂ်းမိူင်ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ၼႆႉၼမ်သုတ်း ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ် တိုၵ်းမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ် လုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ရႃႇၸဝၢတ်ႈ UNODC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ပူၼ်ႉမႃး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်လႄႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉမိူင်း ၶႄႇလႄႈ မိူင်းထၢႆႇဝၼ်ႊမႃး။ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဢၼ်တိတ်းၸပ်းၾင်ႇၼမ်ႉမႄႈၶူင်၊...

ၸၢဝ်းၶႄႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းဝႃႉ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း

ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽျႅၼ်ႉ)  တီႈမိူင်းပွၵ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းဝႃႉတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း UWSA  ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်း  ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉၼႆႉသူင်ႇမွပ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁၼ်ၶဝ် တေႃႉၵူၼ်းမႃး ၼမ်ၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉတီႉၺွပ်း ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႆႉယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ဝႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊသႂ်ႇၶွၼ်ႇ လႄႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ သႂ်ႇၶွၼ်ႇလႄႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတၢင်း online ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ။မိူၼ်ႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉဢွၼ်ႊလၢႆႊတၢင်းပိုၵ်း တေႃႉတႄႉတၢင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၺွပ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးၺွပ်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ႈၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းလူဝ်ႇမႃႇ(LOMA HOTEL)  ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵေႃႉၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ယႄးၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ...

ယၢမ်းလဵဝ် ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပွမ် ဢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁဵတ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ Facebook ပွမ် သေ လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ် ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထုၵ်ႇလႅၼ် သုမ်းငိုၼ်းတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁဵတ်းၾဵတ်ႉပုၵ်ႉပွမ်  လွၵ်ႇလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ (ၽူႈၸၢႆး) ၵေႃႉၼိုင်ႈ သုမ်းငိုၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃး  ။ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ် သုမ်းငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇငိုၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇသေ ႁူမ်ႈလူင်းၵေးလၢင်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းသေပႅၵ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တူၺ်းလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ႁၼ်ၼိူဝ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ ပိူၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵေးလၢင်းတႃႇၶၢႆၶူဝ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ  ၶဝ်ႈလူင်း ၵေးလၢင်း...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

ဝၼ်းတီႈ 17-18 ၼႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပီ 2020 ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း မီးၽူႈၼမ်းတႆး ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 17 -18/12/2020 ၊ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်...

ပၼ်ႁႃၶိူဝ်းတႆး/မိူင်းတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ – တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

ပၼ်ႁႃၶိူဝ်းတႆး/မိူင်းတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ - တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်၊ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပၼ်ႁႃ သႄႇယူင်းပူင်းၸႃႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽိတ်းၽႅၵ်ႇတႅၵ်ႈငၢၵ်ႈၵၼ်၊ လွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၶိူဝ်းတႆး ၸတ်ႉငၢၵ်ႈ လႄႈ ထုၵ်ႇလီၵႄႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးပၢႆႉ ဝူၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img