Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ

ဢမေႊရိႊၵၼ်ႊတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶၢႆႉႁိူဝ်းတပ်ႉၼမ်ႉ 6 လမ်း မႃးပၵ်းသဝ်းတပ့် ဝႆ့တီႈ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ့်ၾင်ႇတၢင်းတူၵ်း

ၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈ - တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၼေဢဵၼ်ႁႅင်းတေႃႇ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ႁႅင်းမႃးသေ ၼႂ်းပီၼႆ့ ဢမေႊရိႊ ၵၼ်ႊ တေဢဝ်ႁိူဝ်းသိုၵ်း 5 လမ်း မႃးပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈ ပၢင်လၢႆႇပၸီ့ၾိတ့်ပွတ်းတူၵ်း - ဝႃႈၼႆ...

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵတ်းႁႅင်းမီးမူၺ်ၶၢပ်ႇတူၵ်းၼႃ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်း မူၺ်ၼၢႆးတူၵ်းၼမ် ၾူၼ်ၼမ်ႉၼၢႆးတူၵ်း လႄႈ မူၺ်ၶၢပ်ႇၼႃ။ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇလၢမ်းၶၢတ်ႈ ၾူၼ်လူမ်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ NMS ပၼ်ၾၢင့်ဝႃႈ သၢႆလူမ်းၵတ်း  ဢႃႇတဵၵ့် ၽတ်ႉပဝ်ႇလူင်းမႃး၊ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမွၵ်ႈ 95 လၢၼ့် လႆႈႁပ်ႉႁူပ်ႉလွင်ႈၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ မွပ်ႈသူး Pulitzer Prize ထိုင်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ်

တွၼ်ႈတႃႇပီ 2021 ၼႆသေ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် သူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ Pulitzer Prize ထိုင်  ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းပုၼ်ႈလီၵူၼ်းမိူင်းထိသုတ်း ။ ၶွမ်ႇမတီႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈသူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ-  ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် ၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇၼႄလ်ထရမ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃး သိုၵ်းၵၢင်မိူင်းတႄႉ ယူႇႁိုဝ်?

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိုင်မီးမႃး 70 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် မၵ်း မၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတၢင်းၵၢၼ်။ ဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီမၼ်း ဢွၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ် လိူင်ႈ တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉငႅၼ်းၶေႃးၶႃႈတၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ရတ်ႉသျႃးသမ်ႉ ထဵင်လိပ်းထဵင်လႅင်ဝႃႈ...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊတင်းၶႄႇ ပိုဝ်းၶူၼ်ငီႇၶဵဝ်ႈတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း

ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊတင်းၶႄႇ သွမ်ႈတိုၵ်း ႁိုဝ် ၾိုၵ်းသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇၸၢၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်၊ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶတ်းတႃႉတေႃႇၵၼ်။ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ South China Morning Post ၶွင်ႁွင်ႊၵွင်ႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းပုတ်ႉ ထိုင်ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ (01-05/7/2020) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈသွမ်ႈတိုၵ်းႁိမ်း ၵုၼ်ၽႃႊရႃႊသဵလ်ႊ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇတႂ်ႈ/ၸၢၼ်းဝႆႉ။...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇၸၢမ်းသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးသၢႆႈ ၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်  တေတႄႇၸၢမ်းယူတ်းယႃၼႂ်းလိူၼ်တေမႃး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တႄႇၸၢမ်းသမ်းပၼ်တူၺ်း  မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ Kaiser Permanente  ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်း Seattle ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တႄႇၸၢမ်း သမ်းၶဵမ် ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တီႈၵူၼ်းယူႇလီ တႃႇ 45 ၵေႃႉ...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃယႃႈယႃ ဝၵ်ႉသိၼ်ႊတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊလႆႈယဝ်ႉ

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈငၢႆႈ ၸပ်းဝႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁိမ်းၸမ်သႅၼ်ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶူၼ်ႉႁႃ ယႃႈယႃ ဝၵ်ႉသိၼ်ႊလႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ Moderna Therapeutics ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယႃႈယႃဝၵ်ႉသိၼ်ႊတႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၶႄႇယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်း USA တႃႇယူတ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် Coronavirus

ၸွမ်းၼင်ႇ WHO ယူႇၵႄႈၶိုင်ပွင်ပၼ်သေ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းပွတ်ႇၵႂ်ႈ Coronavirus ၼၼ်ႉယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မႃးမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈသႄႉၼႄးဢမေႊရိၵၼ်ႊ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 ဝႃႈ- ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်မိူဝ်းၵႂႃႇသေဢမ်ၵႃး ႁၢမ်ႈႁႄႉပႃးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉတူင်ႉတိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ယုပ်းၽၢၼ်ႈၼိူဝ်မိူင်းၶႄႇ- ၼႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ပႃးဝႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢၼ်တေသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တႃႇယူတ်းယႃလႄႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် Coronavirus...

ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်

ၶၢဝ်းယၢမ်းဝဵင်း ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2020 ဝၼ်းပုတ်ႉၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ)ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဢီႊရၢၼ်ႊ ယိုဝ်းတပ်ႉလူမ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ မိူင်းဢီႊရၵ်ႉ။ ငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်း ပႅၼ်ႊတၵွၼ်ႊ ၶွင်ဢမေႊရိၵၼ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၺႃးယိုဝ်းဢမ်ႇယွမ်း 12...

Latest news

- Advertisement -spot_img