Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သီႇသႅင်ႇ

ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်ဢေႇ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၵူၼ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႆႈမႃးသွၼ်ၸွႆႈ

တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁပ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM ၊ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းမေႃသွၼ်လူတ်းယွမ်းဢႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးသွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း။ တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်း မႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်မႂ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။  ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် ဢမ်ႇပေႃးလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇပၼ်ၶွၼ်ႇ PNLO

PNLO ယွၼ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈလႄႇႁႃၵူႈသၢႆႉယိုမ်ၶႂႃသေသူင်ႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 2 သႅၼ် ၊ ထေႃႈၼိုင်ႈလမ်းလႂ် 1 သႅၼ်  ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼႆမႃးလႄႈ  မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်း  ပေႃးလႆႈလႄႇႁႃၵူႈယိုမ်သေပၼ် ဝႃႈၼႆ...

မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉ သုမ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလူႉ ၵွႆတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 24/4/2023 ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉၵွႆတင်းၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၶိုၼ်းမႄးမုင်း/ၵင်ႈ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶမ်းသႃးငၢဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ  မၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇမွၵ်ႈ 2 ၼိဝ်ႉ တူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် ထႅင်ႈၵေႃႉမိုၼ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႉမိုၼ်ႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် 37 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းတီႈလိၼ်ဢမ်ႇၵႃး ၺႃး  ၸွႆးတြႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽုၵ်ႇၵိၼ်ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 447 ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ်ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ။ တီႈတႄႉမၼ်းပဵၼ်လိၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵိၼ်မႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶႃႈလူင်။ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇသေယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆမႃးၸွႆးတြႃးပႃးႁဝ်ၶႃႈၸဝ်ႈသူၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ - ၸဝ်ႈသူၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 423-424 ၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇၶၢႆမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၶၢႆမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ မွၵ်ႇၾႆး ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ၊ ပေႃးထူပ်းႁၼ်ၸိုင်တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ တူၵ်းၸႂ် ၊ သုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် လႄႈႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ၊ ႁၢမ်ႈၸုတ်ႇလဵၼ်ႈသဵင်လင် -ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ႁၢမ်ႈၵၼ်ၼႆႉတႄႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈႁၢမ်ႈၵၼ်မႃးယူႇၵူႈပီၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19...

သိုၵ်း PNO/PNA ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

 သိုၵ်း PNO/PNA  ယႃႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်သေ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ   ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၶွင် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်။ သိုၵ်း  PNO ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇ ၊ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်တီႈလိၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈႁၼ် တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉထုၵ်ႇယႃႉ လူႉၵွႆဝႆႉမူတ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ် တူၼ်ႈထူဝ်ႇ တူၼ်ႈငႃးႁဝ်းပေႃးၺႃးယႃႉတၢႆၵွႆဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႁၼ်သေၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ တေၶႃႈႁႅမ်ႁဝ်းၶႃႈတၢႆၼႆဢေႃႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းၼွမ်းႁႂ်ႈလႆႈၽုၵ်ႇၵိၼ် ၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5,000 ပၢႆ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ်ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ႁူဝ် ၵူၼ်းမီး 5,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ယိုတ်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးထႆ  သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ တူင်ႈၼႃး တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇ ဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယင်းပႆႇလႆႈၵဵပ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ။ ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈလိၼ်ၶႃႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  မွင်းဝၼ်းတေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 60...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ယိုဝ်းၶႄၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ်တိူဝ်ႉၺႃးဢွၼ်ႇယိင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ဢွၼ်ႇယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵိၼ်မူၼ်ႈၵၼ်မဝ်းသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸင်ႇႁႃထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း  PDF ၾၢင်ႉႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇပၢႆႈထႅင်ႈ  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸင်ႇႁႃ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းဝႆႉထႅင်ႈ သင်ဝႃႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁႂ်ႈလႆႈပၢႆႈၶိုတ်းတၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်...

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇပၢႆႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး

 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းသိုၵ်း ၊ ၶဝ်ႈ၊ ငိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ပူင်း ပၢင်လွင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၵ်းထႆး  ။ လိူၼ်မေႊ - လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး...

ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈ  ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ်ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇသႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် ၵူႈလင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်း 3 မိုၼ်ႇပျႃး ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ်ၵူၼ်း တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 20 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း  PNO ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် 2-3...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ႁႅင်း။ PDF  လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႄႈ  တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img