ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸင်ႇႁႃထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း PDF ၾၢင်ႉႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇပၢႆႈထႅင်ႈ

105

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸင်ႇႁႃ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းဝႆႉထႅင်ႈ သင်ဝႃႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁႂ်ႈလႆႈပၢႆႈၶိုတ်းတၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးတိုၵ်ႉမီးၼမ်၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၸုမ်း PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢင်ႉတိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈတၼ်း  ဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ။  

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  PDF  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼၼ် ၊  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇသေတႃႉ  တႃႇတေပၢႆႈတႄႉ ပႆႇဝႃႈႁိုဝ်၊  ယွၼ်ႉလူဝ်ႇႁဵတ်းႁႆႈ/ ႁဵတ်းၼႃး။  ပေႃးဢမ်ႇ ႁဵတ်းၼႃးပီၼႆႉ ပီတေမႃး တေဢမ်ႇမီးသင်ၵိၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ် ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇၼႆႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်း  တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တေၵိုတ်းမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ယူႇဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ် တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလႄႈ ပႆႇပဵၼ်မိူဝ်း။ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႃႈႁႄလႄႈ ဝၢၼ်ႈလိၼ်ပူၵ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၽူႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 200 ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽၵ်းၶဵဝ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်း ယိုဝ်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယဵၼ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ