ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

103

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထွၼ်။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈလႃႈႁႄ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PNO ဢၼ်  ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆး ဢမ်ႇမီးၸုမ်း PDF  မႃးယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်းလီလီ ။  လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းတႄႉၶႃႈ ႁႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၊ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးသီႇသႅင်ႇ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ  ဢိုတ်းတၢင်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်းတင်း တိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး ၼႂ်းၵႄႈ သီႇသႅင်ႇ – ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင်၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးသီႇသႅင်ႇၶိုၼ်း လႆႈမွၵ်ႈ ဝူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႈၶႃႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 1 ႁဵင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆႈ ႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် တႄႇဢဝ် ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်မေႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 421 တင်း 336 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း 2 လုၵ်ႈလႄႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႃႈႁႄ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ