ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

84

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ႁႅင်း။

Photo: မၢဝ်ႇပေႃႈႁၢင်ႉ/ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်သီႇသႅင်ႇ

PDF  လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႄႈ  တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်    ။

ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိၶမ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း တႄႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၽၵ်း၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ 40 – 50 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး – ၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈၽေးမႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႄႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်သၵႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸေႇမႄႈ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸွႆၸေႈ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo: မၢဝ်ႇပေႃႈႁၢင်ႉ/ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်သီႇသႅင်ႇ

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃးၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၵၼ် တိုၵ်ႉမီးယူႇ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵဝ်ႇလႄႈမႂ်ႇၸိုင် တေမီးဝႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇၼႆႉၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိၶမ်း 09400540784 ၼႆႉ လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ