Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈၶမ်း 200 ၵျၢပ်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်း 6000 သႅၼ်ပျႃး

ဝၼ်းထီ့ 19/01/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း သႄႇတၢၼ်း ဢၼ်မီး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း 39  ၊ ပွၵ့်တူၵ်း ၊ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မႁႃႇဢွင်ႇမေႇ ၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ  ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈ ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ့်...

ၸုမ်းတႆး ပေႃႉၵွပ်ႉၾ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွတ်းႁွင်ႇ

ၸုမ်းတႆး ပေႃႉၵွပ်ႉၾ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (Dai Golfer Group - DGG) ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း လႆႈငိုၼ်း 90 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ...

 ၵႃးတၢင်းတူင်ႈပဵင်းၶိုၼ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇမိူင်းတႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈတီႈၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းလုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမၼ်းတလေးၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး မႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၊ တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး 6 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ မႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈတၢင်းလူင်း ႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၾၢႆႇၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း(ကမ်းလင့်လက်များ လူမူကူညီရေးအသင်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇမိူင်းယႆ 4 ပႃး ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈလိူၼ်ပၢႆ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 4 ပႃးတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ်။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 4 ပႃးၵူၼ်းမိူင်းယႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢႆၵႂႃႇၽွင်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ တုင်းသွမ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းလႄႈပႆႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်။ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ ဝတ့်ဢွင်ႇၸေႇတီႇမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇမၢၼ်းတလေး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ထူၼ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း ၸဵမ်ၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈလႄႈတၢင်းၼႂ်းပႂ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း  လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၸွမ်းတင်းၼမ်။ ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇပႃႇမႆ့၊ ၸုမ်းလဝၵ(ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း)၊ၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ (အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန)၊ၸုမ်းသယၽ(ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ) ၊ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃ့သူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းလၢႆလၢႆတီႈ၊  ဢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေပႂ်ႉၵဵပ်းၼႆႉပဵၼ်တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆ့ၼွၵ်ႈလိူဝ်  ၸုမ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ယဝ်ႉသမ်ႉ တေမီးၸုမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ  TNLA...

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး တေဢဝ်ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၶဝ်ႈပူင်သွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၶဝ်ႈပူင်သွၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၾိင်ႈငႄႈ ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ယူႇတီႈ ၵႅမ်ၶူးလူင် ဢူးၵျေႃႇတူႇရ ၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်း ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၸဝ်ႈၵႃး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ မူႇၸေႊ ၵိၼ်းၸႂ်

ၸဝ်ႈၵႃး သၢႆမူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်  ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယွၼ်းငိုၼ်းၼမ်။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021   ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်  ၶၢဝ်းတၢင်း 11 လိူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းလႅၼ်ႈတၢင်းသၢႆမူႇၸေႊ - လႃႈသဵဝ်ႈ...

တႅင်ၸမ်ႇပူႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းၶႄႇႁိုင် ထိုင်တီႈၼဝ်ႈပႅတ်ႈလၢႆၵၢင်တၢင်း

ႁၢင်ပီ 2021  တႅင်ၸမ်ႇပူႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆး ဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူးလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ  လႆႈမႃးပႂ်ႉ တီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိုင်လႄႈ   တႅင်ၼဝ်ႈပႅတ်ႈလၢႆလႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း  ။ ၸဝ်ႈၵႃး တၢင်ႇတႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တႃႇတေသူင်ႇၶဝ်ႈ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ။ လႆႈပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ...

ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းတၢင်ႇၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၽေးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 3 လႄႈ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးဢၼ်လဵၼ်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း/ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 200 ပၢႆ တၢႆ 4 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 200 ပၢႆ တၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/6/2021 ၼႆႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 209 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၺႃးၽဝ်ထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆလမ်း၊ ၸဝ်ႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၺႃးၽဝ် ၵေႃႈ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ၊ ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးၽႂ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၺႃးၽဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ

တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းယႆ သွင်ၵေႃႉ တေၵႂႃႇယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး)ၼႆသေ ၽႅဝ်ထိုင်တီႈၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လၢႆၸၼ်ႉၸွမ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တႅမ်ႈထွင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈပႆႇလႆႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉတင်းၼမ်လၢႆ

ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ၼႆၸိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၸႂ်ႉ ၾႆးၾႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img