Thursday, June 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လႆႈတႅပ်းၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 20 ပၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပုမ်ႇ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်သဝ်းဝၢၼ်ႈဝႃးလီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2023 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈပၢင်သဝ်းသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတူၺ်းႁိူၼ်း တူၺ်းသူၼ်။မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶႃၶႂႃလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းသမ်ႉပေႃးလၢႆးလဵၼ်း- ဝႃႈၼႆ။ “မၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလူင်ပႅၼ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ။ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵူၼ်းပႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶႃမၼ်းၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ...

ႁူဝ်သိူဝ်ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2 တီႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႄႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢိၵ်ႇငိုၼ်းတွင်း တူၵ်းမႅၼ်ႈ 37 သႅၼ်ပျႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-4/4/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇ...

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈဢေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈၼႃႇၶႃႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇ။ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၼဵင်ႈဢွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၼဵင်ႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ ဢၼ်မႃးမီးတီႈ ဝတ်ႉလွႆၸိင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 320 ၵေႃႉၸိူဝ်းမႃးမီးတီႈဝတ်ႉလွႆၸိင်းၼႆႉ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈႁိုင်မႃး လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈဢမ်ႇမီးၼမ်ပဵင်း ၵူႈပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၶဝ်ႈယိုဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း PNDF KK ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွမ်းၵေႃႈမီး။မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းမႃး ယိုဝ်းသွင်ၵမ်းၼႆႉဢေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 30 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 30 ပၢႆ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ ၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 50 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ သဵင်ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇငိၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ၵူၺ်းၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၽႃမူ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်မႃးမွၵ်ႈ 5 လမ်း  ။ၶဝ်မႃးပၼ်ႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်းၼၼ်ႉႁေ ၶိုၼ်းပၼ်ႇလူင်မႃးတၢင်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။ပွႆႇမၢၵ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်းၼႆႉ ၵၼ်ၵႆတင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လၢမ်းထိုင်မိူင်းတႆးဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးၶႃႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း( တောင်မဲသင်း)  ၺႃးၶႃႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆတႄႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်းၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ” - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ။ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸမ်ပီယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸမ်ပီယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇ မီးႁိူၼ်းယေး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈယဝ်ႉလႄႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇ ပႆႇယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးထိုင် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးမႃးတဵမ် 1 ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း 2 ၵေႃႉ ၸူမ်ၼမ်ႉၼွင်တၢႆ

  ၼုမ်ႇယိင်း 2 ၵေႃ့ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢပ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႁိမ်းဝဵင်းယဝ်ႉလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင်ၶင် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆတင်းသွင်။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ12/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသူၼ်ပွၵ်ႈမႃးလႄႈၸင်ႇမႃးႁၼ် သွင်ၵေႃႉပေႃးတၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ - “ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈသူၼ် ၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ပေႃးဢမ်ႇမီးၸႂ်ယဝ့် ။  သွင်ၵေႃ့ပီႈၼွင့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇလိုဝ်းၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶဝ်မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိူၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၽႃမူ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ  ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်  

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ မီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵမ်ႈၼမ်  ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ  ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီးမေႃးသူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးလႄႈ ယၢင်းလႅင် ၊ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁၢမ်းၵူၼ်းၸွႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း သၢပ်ႇထုင်ႉ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ဢၼ်ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း  ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်။ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ (1/2/2021) မႃး တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် (25/8/2022) ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်း ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵိၼ်ယႅမ်ႉၶိုၼ်ႈယိုၵ်ႈယိုၵ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img