Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းပၢင်လွင်း

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2024  ဢူးၽူင်း (ဦးဘုန်း) ဢႃယု 46 ပီလႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်း ဢႃယု 41 ပီ ၽွင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း...

မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်း တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇၺဵင်းၶျၢၼ်း ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး

တႄႇဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 မႃး ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ထၢတ်ႈသီႇ) တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ၶၢႆ၊  မၢင်တီႈ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၼမ်ႉမၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆပၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ တႄႉ ပိုတ်ႇၶၢႆယူႇ 10 မူင်းထိုင် 12...

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၶူပ်ႇ တၢႆၶမ်ၽႃႈလႃၸေးၵိုၵ်းလင်မႄႈ

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈၽၼ်းသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၶူပ်ႇတၢႆၶမ်ၽႃႈလႃၸေး ၵိုၵ်းလင်မႄႈမၼ်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸေးဢဝ်လုၵ်ႈလဵၵ်ႉ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇၵိုၵ်းသႂ်ႇလင်သေ ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢွၵ်ႇမႃးၽၼ်းသႂ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆထင်တီႈၼႂ်းၽႃႈလႃၸေး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သွၵ်ႈႁႃၽဵဝ်ႈလၢင်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းႁင်းၵူၺ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တႃႇယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ႁင်းၵူၺ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ထိုင် လိူၼ်မေႊ ၶၢဝ်းတၢင်း  3 လိူၼ်ၸမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၾၢႆၶုၼ် - မိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈလွတ်ႈၽေး ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လႆႈတႅပ်းၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 20 ပၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပုမ်ႇ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်သဝ်းဝၢၼ်ႈဝႃးလီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2023 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈပၢင်သဝ်းသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတူၺ်းႁိူၼ်း တူၺ်းသူၼ်။မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶႃၶႂႃလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းသမ်ႉပေႃးလၢႆးလဵၼ်း- ဝႃႈၼႆ။ “မၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလူင်ပႅၼ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ။ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵူၼ်းပႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶႃမၼ်းၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ...

ႁူဝ်သိူဝ်ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင်ယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2 တီႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႄႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢိၵ်ႇငိုၼ်းတွင်း တူၵ်းမႅၼ်ႈ 37 သႅၼ်ပျႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-4/4/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇ...

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈဢေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈၼႃႇၶႃႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇ။ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၼဵင်ႈဢွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၼဵင်ႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ ဢၼ်မႃးမီးတီႈ ဝတ်ႉလွႆၸိင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 320 ၵေႃႉၸိူဝ်းမႃးမီးတီႈဝတ်ႉလွႆၸိင်းၼႆႉ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈႁိုင်မႃး လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈဢမ်ႇမီးၼမ်ပဵင်း ၵူႈပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၶဝ်ႈယိုဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း PNDF KK ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွမ်းၵေႃႈမီး။မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းမႃး ယိုဝ်းသွင်ၵမ်းၼႆႉဢေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 30 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 30 ပၢႆ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း  ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ ၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 50 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ သဵင်ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇငိၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ၵူၺ်းၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၽႃမူ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်မႃးမွၵ်ႈ 5 လမ်း  ။ၶဝ်မႃးပၼ်ႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်းၼၼ်ႉႁေ ၶိုၼ်းပၼ်ႇလူင်မႃးတၢင်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။ပွႆႇမၢၵ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်းၼႆႉ ၵၼ်ၵႆတင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း...

ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လၢမ်းထိုင်မိူင်းတႆးဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ၺႃးၶႃႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 27/2/2023 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း( တောင်မဲသင်း)  ၺႃးၶႃႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈတၢႆတႄႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်းၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ” - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img