Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၶူပ်ႇ တၢႆၶမ်ၽႃႈလႃၸေးၵိုၵ်းလင်မႄႈ

Must read

ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈၽၼ်းသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၶူပ်ႇတၢႆၶမ်ၽႃႈလႃၸေး ၵိုၵ်းလင်မႄႈမၼ်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ။

Photo CJ- ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸေးဢဝ်လုၵ်ႈလဵၵ်ႉ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇၵိုၵ်းသႂ်ႇလင်သေ ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢွၵ်ႇမႃးၽၼ်းသႂ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆထင်တီႈၼႂ်းၽႃႈလႃၸေး   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။

- Subscription -

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၸၢႆးၽူႈယွင်ႇယႃႈၼႆႉ  မၼ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇၸွမ်းမႄႈမၼ်း လႄႈ ပေႃႈထဝ်ႈမၼ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႅပ်းတိၼ်။ မႄႈမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇသိုဝ်ႉပၼ် ။ မၼ်းၸႂ်လမ်သေ လႅၼ်ႈၵႂႃႇ လၢၵ်ႈၽႃႉဢၼ်ပိူၼ်ႈဝၢင်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉမႃးပၢၼ်းၽိတ်းမႄႈမၼ်းလႄႈပေႃႈထဝ်ႈမၼ်း။ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃး  လႅၼ်ႈမႃး ၽၼ်းသႂ်ႇလုၵ်ႈယိင်းၶႃႈ ဢၼ်မႄႈၶဝ်ၸေးၵွပ်ႈလင်ဝႆႉ  ။ ဢၢႆႈၸၢႆးၼၼ်ႉမၼ်းယွင်ႇယႃႈ  ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ႁၼ်မၼ်းၵႆႉၵဵပ်းတဝ်ႈၼမ်ႉပဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႄႇၶၢႆၸွမ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဢၼ်ၺႃး ၽၼ်းၼႆႉ ယူႇဢိူင်ႇပိၼ်ႇသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ။ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉ ယူႇဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇတလႄး ပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈလႄႈ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်လႆႈတဵမ်တီႈသေ ပွႆႇဝႆႉ။ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႇႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈတဵၵ်းၼမ်ႉၸႂ်ႉသွႆ ၊ တႅပ်းမႆႉတႅပ်းတွၵ်ႇ ၊ ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ပေႃးလႆႈငိုၼ်းမႃးသမ်ႉ သိုဝ်ႉၵိၼ်ယႃႈ။ ပလိၵ်ႈလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတီႉၺွပ်းမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်သင်- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပၢင်မႃႇသႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၺႃးၽၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၼၼ်ႉသိုပ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈ ၺႃးၽၼ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ် ၼၼ်ႉလီလီ  ။ၼႅတ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း ။ ဢၢႆႈယွင်ႇယႃႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ၽၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ သမ်ႉလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်းသေပလိၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။    ႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉလိူဝ်သေပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ၼမ်ႉတႃတူၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ထႅင်ႈ။ မုင်ႈမွင်းပလိၵ်ႈတေၶိုင်ၵၢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵွႆးယဝ်ႉ  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၵိၼ်ၾိၼ်ႇၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်မႃးၵူႈတီႈၵူႈဝဵင်း။ ႁၼ်လႄႇတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၶူင်ႇၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငွၼ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းဢမ်ႇလွမ်သေ ပွႆႇဝႆႉ။ ပလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၾိၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၽေးလူင်ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈသၢႆၸႂ်လႄႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ – ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶီႈယႃႈၶီႈၾိၼ်ႇတႄႉသေ ဢၼ်ပွမ်တူဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈမႃးၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈမီးၼမ် – ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းထုင်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ -ပၢင်လွင်း ၵေႃႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သွင်ႁိူၼ်းယူႇၸမ်ၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၊ ဢၼ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ လၵ်ႉလွမ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵၼ် ပၢတ်ႇၶေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ထိုင်တၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း