Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈဢိင်တႃႇယူတ်းယႃၸႂ်

Must read

“မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိတ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈမေႃယူႇၵိၼ် မီးသိလ်မီးထမ်းမီးတြႃး ၶၢဝ်း ယၢမ်းမီးၵႃႈၶၼ် ယႃႇပေယူႇၸလိူဝ်ႈၸလႃႈပႅတ်ႈလွၵ်ႇလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လွင်ႈၵၢၼ်လီၵၢၼ်မႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၵု သူလ်ပႃႇရမီႇၵၼ် လၼ်းၵၼ်းတၼ်းၸဝ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်မိူၵ်ႈတုၸလိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီသေၵမ်း”- ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းမႄႈလိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈပီ 2019

“ပိူင်လူင်မႃး လူဝ်ႇထိင်းၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈလီလီ ၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၸႂ်ႁဝ်းလီ ၸႂ်ႁဝ်းမႅတ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၸႂ်ဢမ်ႇလီ ၸႂ်ဢမ်ႇမႅတ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇမႅတ်ႈ။ ႁဝ်း ၵျၢင်ႉၵမ်တြႃးၼႆႉ ယႃႇပေဝႃႈတီႈသူပ်းတီႈပၢၵ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆႉမၼ်းငၢႆႈဢိူဝ်ႈ တႃႇၵျၢင်ႉၵမ်ၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ လူဝ်ႇတိုဝ်း ၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း” – ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႅတ်ႉတႃႇတြႃးဝႆႉ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်သႃသၼႃ ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေ လႆႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်ၽႃႉဝၼႃႇၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးသတိတြႃးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇသႃ ၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃးမႃး ၵူႈပီ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ၵမ်ႈၼမ် ၵိူင်းတိုဝ်းၵမ် ၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႆႉသမ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ – မူဝ်းၵူၵ်ႉ ဝိပသ်ႉသၼႃႇ၊ မႁႃႇသီႇ ဝိပသ်ႉသၼႃႇလႄႈ သထူင်ႇမူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ဝိပသ်ႉသၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၵိူင်းတိုဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်မူဝ်းၵူၵ်ႉ ဝိပသ်ႉသၼႃႇလႄႈ သထူင်ႇမူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ဝိပသ်ႉသၼႃႇ။

ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵိူင်းတိုဝ်းၵမ် သထူင်ႇမူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ဝိပသ်ႉသၼႃႇၼႆႉသမ်ႉ ငဝ်ႈမၼ်းတႄႇမႃးတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈပီၶ ရိတ်ႉ 1947 (ပီၵေႃးၸႃႇ 1309 ၼီႈ) မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း တင်းမူတ်းမီး 37 တိူၵ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးမိူင်းယၢင်းလႅင် 1 တိူၵ်ႈ။

ပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၵိူင်းသထူင်ႇမူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ဝိပသ်ႉသၼႃႇၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး တေပိုတ်ႇပၢင်တြႃးၼႆႉ တေပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်။ မၢင်တီႈသမ်ႉ တေပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း၊ ၶၢဝ်းမႆႈ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။ မၢင်ဢွင်ႈတီႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်သေ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်တြႃးမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ ဢၼ်တီႈဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇ ပၢင်တြႃးၵၼ်မႃး တင်းၼမ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2020 – 2021 မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်သေ ပၢင်တြႃးသထူင်ႇမူႇလမိၼ်းၵုၼ်းဝိပသ်ႉသၼႃႇ တီႈဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇမႃး လႆႈၵိုတ်းဝႆႉ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 3-4 ပီမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵွင်းမူးၶမ်း ဢိူင်ႇလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်ႈမိူင်းမႃးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ယိုဝ်း ၵၼ်မႃးၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽၵ်းတူႁူးလႅင်း ၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽၵ်းတူႁူးလႅင်း တီႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းပီ 2023 ၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃၼႆႉမႃး တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ ယင်းပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်ယဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉယူႇ။

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်း လၢႆးဝႆႉယူႇ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၼိမ်ယဵၼ်ယဝ်ႉၸိုင် တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းပၢင်တြႃးၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈၵိုတ်း ယင်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ 15 ဝၼ်း တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းလႆႈ 4-5 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် မႃးယဝ်ႉ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း။ တႃႇပၢင်တြႃးယေႃး ၵီႇၶဝ် ၼႂ်းဝႃႇၼႆႉတႄႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးယေႃးၵီႇၶဝ် မႃးပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်တြႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸုပ်ႈ 1 တင်း ၸုပ်ႈ 2 တႄႉ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းတဵမ်မူတ်း ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ – ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ

တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ ၵျွင်းယေႃးၵီႇ တႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ် တင်းမူတ်းမီး 40 လင်။ ယေႃးၵီႇတႃႇၶဝ်ႈပၢင်တြႃး ၼႆႉသမ်ႉ တေယႅၵ်ႈႁဵတ်းဝႆႉ ပဵၼ်လၢႆၸုပ်ႈ။ 1 ၸုပ်ႈလႂ် တေမီးယေႃးၵီႇ 40 ၵေႃႉ။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းၼႆႉ တေမီး ယေႃးၵီႇမႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် 9 ၸုပ်ႈ ထိုင် 10 ၸုပ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ။ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းၸေႊ လၢၼ်ႉၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃး 21 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ပီၼိုင်ႈ။  

“ပၢင်တြႃး တီႈၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉသမ်ႉ တေပိုတ်ႇၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇၵႂႃႇယဝ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ တႄႉ တေတူၺ်းငဝ်းလၢႆးထႅင်ႈၵမ်ႉၵွၼ်ႇ။ ၵူႈပီ ပၢင်တြႃးၼႆႉ တေတႄႇၶဝ်ႈ ဝၢႆးၶဝ်ႈဝႃႇသႃ 3 ဝၼ်း။ ယေႃးၵီႇၶဝ်ၵေႃႈ ၵႆႉထၢမ် မႃးယူႇ ဝႃႈတေပိုတ်ႇပၢင်တြႃးႁဝ်း မိူဝ်ႈလႂ် ၸွင်ႇတေပႃႈပိုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ႁဝ်းမီးယိူင်း ဢၢၼ်းဝႃႈ ပေႃးငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းယူႇ”- ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၵမ်ႇမထၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃးၼႆႉ တႃႇၾိုၵ်းပၼ်လွင်ႈပၢႆးၸႂ် ယူတ်းယႃၸႂ် ႁႂ်ႈၼိမ်ယဵၼ်လႄႈ တေႁူႉပႃး ရုပ်ႈၼၢမ်ႇၶၼ်ႇထႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး တေမေႃမီးမႃး လွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ၊ လွင်ႈပွႆႇဝၢင်း၊ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် လေႃးၽ တေႃးသ မေႃးႁ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလူတ်း ယွမ်းပႃး။  

“ပေႃးႁဝ်းထူပ်း လွင်ႈလိူတ်ႇလွင်ႈမႆႈမႃး ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၸႂ် တေႃးသ ၊ မေႃးႁ၊ လေႃးၽ မႃးၸိုင် ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈပၢင်တြႃးၼႆႉမႃး တေမီးမႃး လွင်ႈမေႃယိူၼ်ႉမေႃသီး မေႃဝႆႉဝၢင်းၸႂ်မႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း မိူဝ်ႈပႆႇၶဝ်ႈပၢင်တြႃးၼၼ်ႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ ၸႂ် တေဢမ်ႇလီ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃးၼႆႉမႃး တေႁူႉမႃးလွင်ႈပဵၼ်လူႉ မေႃပွႆႇဝၢင်ႈမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တြႃးယဝ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၼင်ႈသမႃႇထိႁိုင်ႁိုင် ပေႃးသမႃႇထိႁဝ်းႁႅင်းယႂ်ႇမႃးၸိုင် တီႈတူဝ်တီႈၸႂ် တီႈရုပ်ႈၼမ်ႇတြႃး ႁဝ်းၵေႃႈ တေ ႁူႉမႃးဝႃႈ ဢၼိၵ်ႉၸ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၵိုမ်း မီးလွင်ႈပဵၼ်လူႉၵူၺ်းလူင်ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်း ႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃမႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽၵ်းတူႁူးလႅင်း ၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်း ၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸဵဝ်းယဵၼ်လူင်းပၼ်ဝႆးဝႆး ယွၼ်ႉ ဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ လူဝ်ႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ ပူႇသိၼ်ၼၢႆးသိၼ်ၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈတိုဝ်းၵမ် ၼွၼ်းၵျွင်းၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈ ၼႆ။

“ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈသင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈသင် မုင်ႈမွင်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၵတ်းယဵၼ်ဝႆးဝႆးသေ ၼႂ်းဝႃႇၼႂ်းသႃၼႆႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈၵၼ်ႇၶိုၼ်ႈၵျွင်း လူႇတၢၼ်းလွင်းမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၸဵဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃးၵႂႃႇ ပူႇသိၼ်ၼၢႆးသိၼ် ၼွၼ်းၵျွင်း တိုဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၼွၼ်းၶိုၼ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ။ လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယဵၼ်လူင်ဝႆးဝႆးသေၵမ်း”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း TNLA တီႈလွႆတေးမိူင်းသၼ်လွႆၼမ်ႉမူၼ်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်မူႇၸေႊၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇတိၼ်လွႆ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်း ဝတ်ႉၵျွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/8/2023 ၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈလႆႈၼီၽေးသိုၵ်းသိူဝ်၊ လႆႈလိူတ်ႇလႆႈမႆႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ လူႉတၢႆ လႆႈႁွင်ႉလႆႈႁႆႈ လႆႈလိူတ်ႇမႆႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင် ၽႂ် တီႈလႂ် ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ် ။ တေပိုင်ဢိင် ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် ယင်းပႆႇႁူႉလႆႈ ၊ ၵႂၢႆးတေႃးၵၼ် သၢင်ႈတေးၼႃး၊ သိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၽွၼ်းယွၼ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ 105 လၵ်းၼၼ်ႉသေ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢင်းဝဵင်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ပွတ်းၼႂ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း