Sunday, October 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

လႃႈသဵဝ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း DENKO ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 27/09/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း 55 မိၼိတ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၻႅင်ႊၵူဝ်ႉ DENKO ဢၼ်မီးတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉရူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆလၢႆလမ်း၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈမီး။ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇလင်ဝႃႈလင်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ၊ ၵူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈပၢႆႈ သမ်ႉပေႃးသုၵ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၢၼ်းၶႄၾႆးယူႇၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်း လူမ်ႉတဵင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ လိၼ်ၵေႃႈယၢတ်ႇ  ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် မႃးၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆဢွၵ်ႇ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းယိၵ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  သဵင်ႈမၢၵ်ႇလူင်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးငိၼ်းၵႃႈႁိုဝ်။ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ တႅၵ်ႇတင်းသွင်ၾၢႆႇ ။ ငိၼ်းဝႃႈ ယိုဝ်းၵၼ်တင်း TNLA    ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ရူတ်ႉၵႃးၵႆႉၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၽႃႇၵၼ် 3 ၵမ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထိုင် 6 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 18/08/2023 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် 3 တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 6 ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃးဝႆး ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သႅၼ်ဝီ၊ တီႈတၢင်းလူင်းၵုင်း 16 လၵ်း၊ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉယိင်း 2 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၵႃးလႄႈ...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်း ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၵႂႃႇယွၼ်းငိုၼ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ၊   ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၶိူဝ်းယႂ်း ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/8/2023 ၼႆႉ   တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေ တႅင်းတၢႆ  ဝႆႉၵေႃႉတီႈတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၼႂ်းႁိူၼ်း...

သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢႆ 2 တီႈႁူဝ်တၢင်းၵႃႇၵွႆႇယေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁူဝ်တၢင်းၵႃႇၵွႆႇယေး(ႁူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ) ႁိမ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ မၢႆ 2  ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ပိူၼ်ႈမႃးယိုဝ်း  မွၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်းသၼ်ႊၼီႊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း သၼ်ႊၼီႊ ဢၼ်မီးတၢင်းလင် ႁူင်းၼႄငဝ်း တဵင်းထၢႆႉယူၵ်ႉသျိၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 6 လွႆယဵဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်းၶွင်ႁူင်းႁႅမ်း။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပိၵ်ႉႁပ်းသဵၼ်ႈတၢင်း သုၶ လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 27/07/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး တိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းတဢၢင်းမႃးပုတ်ႈယူႇသဝ်းတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ဢၼ်ထွႆဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 5 ပီ) ၼႆႉၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း။ တီႈတႄႉမၼ်း တီႈဢီႇၼၢႆးၼႆႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆပႃးၸွမ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆႁိမ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢၼ်းတတ်းဢဝ်သၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈသဝ်ၾႆး ဢၼ်ႁႅင်းမီး 33KV ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉ သျွတ်ႉသေလူႉတၢႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်...

ၸၢႆးဢွၼ်ႇလဵင်ႉဝူဝ်း 2 ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉဝူဝ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းရူတ်ႉ 3 လေႃႉသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆၼၼ်ႉ  ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ထႅင်ႈၵေႃႉယႂ်ႇ (ဢႃယု 18 )ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁၼ် ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ...

မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၸွမ်းႁူင်းႁႅမ်းလႄႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ(Bar) တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ မၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်း လႄႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ  ။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈမၢၵ်ႇၵမ်းၵမ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မႃးႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ။...

ၸၢႆးလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးၽၼ်းသေဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၽၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 10 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆးႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢၼ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “   ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၼ်းၺႃးၽၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လပ်းသိင်ႇဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။ၵူၼ်းမႃးႁႄႉတၢင်း မီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူတ်ႇထတ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းထၢမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ႁွင်ႉပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈတီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆး - မႃးႁူပ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈမၢႆၾၢင်လႄႈလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ။ တွင်ႈထၢမ် ၸွင်ႇပႃႇတီႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆႈမီႈဢၼ် UEC တမ်းဝၢင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ - ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  တေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပုတ်ႈၵၼ် တေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ် တႃႇၸႂ်ႉသွႆလႄႈတႃႇၵိၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ” ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၸႂ်ႉတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇ တႃႇထူဝ်ႈ ၼိုင်ႈလမ်း ။  ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈ။ ၶဝ်လူဝ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႆဝႃႇ။ သင်ႇမႃးဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈလႄႈတုင်း(ၸွမ်ပိဝ်) တဢၢင်း

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈလႄႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း 4-5 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ယႃႉၵွႆ ။ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/6/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႇႁႃ ထုပ်ႉပေႃႉ ယႃႉပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈဢၼ်ပႃး လိၵ်ႈလႄႈ ႁၢင်ႈတုင်း (ၸွမ်ပိဝ်) တဢၢင်း  လူႉၵွႆတၢင်းၼမ် ။ ၸၢဝ်းတဢၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img