Saturday, December 3, 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

လႃႈသဵဝ်ႈ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် လူႉၵွႆသုမ်းၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းယေးမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်...

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်းမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လၢၵ်ႈမိတ်ႈၽၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႅင်းသေ ၽၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆ...

KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်မႃးႁႅင်း ၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ဝႃႈ ႁႄႉလႄႈၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ဢမ်ႇၵိုတ်းသႂၢင်း ၶွၼ်ႇ ၸိုင် တေမႂ်ငိုၼ်း 2 ပုၼ်ႈဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA...

ၼမ်ႉလႅၵ်ႈပဵၼ်သီလႅင်ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈတူၵ်းၸႂ်

တင်ႈတႄႇမိူဝ်းဝႃး 29/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 12 ၶူဝ်လွင်းတႆး ၼၼ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅင်မႃးလိူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်သင် ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵဝ်ႈၵူတ်ႉလႆလူင်းမႃး   ။ တႄႇလႅင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ။ပဵၼ်သီလႅင်လိူတ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၶႅဝ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၼၼ်ႉတူၵ်းၸႂ်။ “ဢမ်ၶႅဝ်းဢၢႆလိူတ်ႈၶႃႈလူင်။ပေႃးပဵၼ်တူဝ်တၢႆၶၢင်ႉဝႆႉတၢင်းၼိူဝ်တႄႉတႄႉ ၼႆတႄႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလႅင်ႁိုင် လႆၵႆၸိူင်ႉၼႆ။ ပဵၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်ၼႆႉ ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၼ် ပဵၼ်ထူင်သႂ်ႇၸႄႈလႅင်တဵၼ်းႁွမ် လွင်ႈမႃးပၢင်ႉဝႆႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလိူတ်ႈလႄႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသီၼမ်ႉတွင်းသင်ဝႃႈၼႆ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇသေၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵူႈပီႈ။...

မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးပႅၵ်ႇၼႃႈၺႃးၽၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမီးလၢႆၵေႃႉ ၵေႃႉတီႈတီႈ

 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၺႃးၽၼ်းမီးလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လူမ်ႉဝႆႉၵေႃႉတီႈတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ လႆႈတေႃႉသူင်ႇပၼ်ႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽၼ်းဝႆႉၸွမ်းတူဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလၢႆလၢႆႁွႆး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵျွင်းမၢၼ်ႈၵွင်းလႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း 43 ၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၺႃးၽၼ်းတီႈၵွင်ႇၵေႃႈႁွႆးၼိုင်ႈ၊ တီႈလင် 3 ႁွႆး တီႈၶႅၼ်ႁွႆးၼိုင်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းလႅၼ်ဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင့်ၼႆသေ  ယွၼ်းႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၸွမ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး မၼ်းၸၢႆးသေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃ့ယိင်း၊   မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၊ ဝၢႆးမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝၢတ်ႇ(မႅၼ်ႈႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး)   ။ ၸၢႆးတီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢေႃႈထူဝ်းမႃး။ မၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၼႃႉယိင်းၶႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင်သေ ၵႆႉပႂ်ႉႁႅမ်/ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်

ၸူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင်သေ ဢႅဝ်ႇႁႃၽိတ်းမေႃး ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၶဵဝ်ပေႃးႁူင်ႈလၢႆႈသိၵ်ႈ။ ၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၵေႃ သေ ဢႅဝ်ႇႁႃၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ပႂ်ႉႁႅမ်ၵၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငႅၵ်ႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 6...

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း 3 လမ်း ၺႃးၸူၼ် ႁိမ်းဝဵင်းတူင်ႈတႃႈ

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း 3 လမ်း ၺႃးၸူၼ် ႁိမ်းဝဵင်းတူင်ႈတႃႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 30 သႅၼ်လႄႈ ၾူၼ်း 9 ၶိူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 7 ၵေႃႉ ပႂ်ႉၸူၼ်ၵႃး    တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵဵင်းတုင် -...

ဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ (ယာဉ်ထိန်းရဲ) တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းလုမ်းၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ ထိုင် မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း...

ၵူၼ်းၸူၼ်ပႃးၵွင်ႈ/မိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိူဝ်းယႂ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈယိပ်းၵွင်ႈ/မိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းတူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထပ်းၵၼ်မႃး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽႂ်မၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ တီႈႁိမ်းၵျွင်း ၶႄႇ (တရုတ်ဘုံကျောင်း) ပွၵ်ႉ 5 ၼႃႈလိၼ် 13 (နယ်မြေ ၁၃...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈယၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1...

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉၶႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢင်းပွင်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 502 (1 ထူင်) 60,000 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼမ်ႉ မၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း သႅၼ်ပၢႆ၊...

 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း 

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်း ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။   ၸၢႆးၶၢဝ် ဢႃယု 27 ပီ  ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်း ၼႃႈ လိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ  သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ( ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းပၼ်ဝႆႉၼႂ်း ပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM (ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း)ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင် တေတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈသေ ပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/...

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတႃႇၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း လိူဝ်ပၢမ်ႉလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈတၢင်းလုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ တေမီးပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ။ မီးပၢမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img