Thursday, March 23, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

လႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆ့ တီႈဝတ့်ဝေႇလုဝုၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ့်ပွင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆ့ မီးၵူၼ်းပႃးတွင့် တင်းၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈဢမ်ႇယူႇလီသေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းတႃႇယႃ။  ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆးၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢေႃႈၶႃႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေ့ၵေႃႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းပၢႆႈလႆႈၽေးမႃးလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသင်ၶႃႈ။ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ မၢင်ၵေႃႉၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼႆ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃ” -ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ဝေႇလုဝုၼ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တႄႇပဵၼ်ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇတုမ်ႉ ၺႃးၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁေလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။ တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 80 သႅၼ်ပျႃး

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ပွၵ်ႉ 10 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၵႃးၶႄၾႆး 13 လမ်း မႃးၶႄၸင်ႇလႆႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သၢႆဝၢႆႇယႃႇၾႆးၾႃႉ သမ်ႉၵဝ်ႇ။ ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆၼဝ်ႈၼႂ်းယုမ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆမူၵ်းယုမ်းၼဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆ ၼဝ်ႈလၢၼ်ႈဝႆ့ယူႇၼႂ်းယုမ်း ႁိမ်းၼွင်ၼမ့်မၢႆ 7  ပွၵ့် 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇ တေႃႉသူင်ႇႁူင်းယႃဢေႃႈၼၼ့်။ဢၼ်တၢႆၼၼ့် ဢႃယုမွၵ်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင်ထပ်းၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင်ထပ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (ပေးသောလက် စေတနာရှင်အသင်း) ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၸပ်း တဵၼ်းၽြႃးႁေ ၾႆးတဵၼ်းလူမ့် လၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆ့ ပဵၼ်ႁိူၼ်းတႆးပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၽၼ်းၵွၵ်းႁူဝ် ထိုင်တီႈတွင်းဢမ်ႇႁူႉသင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/2/2023 ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၽၼ်းၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  လႄႈၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႁႅင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇတွင်းဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်လႆႈ ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သူၺ်ႇလႅင်ႇမႅတ့်တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ တီႈၽူ့တွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ့် မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈၽၼ်းၼႆလႄႈ ႁဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃဢေႃႈ။ႁၼ်မၼ်းမီးယူႇတီႈ ႁိမ်းၵျွင်းသိၼ်ႇတွင်ႇတိတ့်ၶႂႃ့  ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ၼဝ်ႈၼၼ့်ဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 7000 ပၢႆ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃးမွၵ်ႈ 140 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၺ်းၵႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃးမႃးဢမ်ႇတဵမ် 20 ။ မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 4/1/2023  ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူင်ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လွတ်ႈမႃး 48...

ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 40 ဢၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵဝ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၸွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/01/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 14:50 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ (ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ပႅၵ်ႇတႃ) ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတီႈယူႇ  ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းသူၼ်ယၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- သီႇပေႃႉ- မိူင်းယႆ-တၢင်ႉယၢၼ်း

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ2022ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၼႆသေ ႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ-သီႇပေႃႉ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ- မိူင်းယႆ- တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ဝၼ်းၸၼ်-ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းသီႇပေႃႉ-မိူင်းယႆ ၸွမ်းၵဵတ်ႉၸွမ်းလၢၼ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႄႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ ပႂ်ႉႁႄႉထဵတ်ႈထၢမ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ ၶဝ်ၵႆႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ပဵၼ်တီႈသႅင်ၵႅဝ်ႉၶႃႈ...

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် 12 လႃႈသဵဝ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉပူၵ်းတုင်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း 75 ပီ

ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိသင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႉယွမ်ႇပူၵ်းတုင်း(ၸွမ်ပိဝ်) မၢၼ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵူႈၵိဝ်ႇၵူႈငွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃမိူင်းမၢၼ်ႈ။  တုင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2008 ဢၼ်မီးသီလိူင်ၶဵဝ်လႅင် ၼႂ်းၵၢင် လုၵ်ႈလၢဝ်လုၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈပူၵ်းတင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း တႄႇဝၼ်းတီႈ 23/12/2022 ထိုင် 4/1/2023 ။  ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ-...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇလႄႈသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇလႄႈ ၽႂ်မီးၶႅၵ်ႇမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဢိၵ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းလူင်းႁိူၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပႃးသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ထၢမ်ႁႃပႃးၵူၼ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇသင်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ ။ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းလူင်းႁိူၼ်းသေ ထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇၵူႈလင်ႁိူၼ်းဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵေႃႈ လႆႈထၢႆႇႁၢင်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေလႄႈ ဢဝ်ပႃးသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းသေ လႆႈၵႂႃႇတီႈလုမ်းၵွၼ်းပွၵ်ႉဢေႃႈ။ၶဝ်ၵေႃႈထၢမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသေလႄႈ ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်မၼ်းယူႇလႂ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။”-...

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းဢမ်ႇယွမ်း 40  

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆ့ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ။။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“   ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တီႈသဝ်းတေ့တေ့။ မိူၼ်ႁၼ်ယူႇၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ မိူင်းႁဝ်းၼႆ့ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၶပ်းၶိုင်မူၼ်ႉမႄးၸွႆႈထႅမ် ပၼ်လႆႈၶႃႈလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈ လႄႈၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸိူဝ်းယူႇၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။...

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ 6 ဝၼ်းပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 20 ပီ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ 6 ဝၼ်းပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း။ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ဢႃယု 20 ပီ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ လုင်းသႃႇထုၼ်း ၸိုဝ်ႈမႄႈ ပႃႈၼုမ်ႇဢေး ယူႇပွၵ့် 7 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/12/2022 ဝၼ်းသုၵ်းၼၼ့် ယၢမ်းၶမ်ႈ 7...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် လူႉၵွႆသုမ်းၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းယေးမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်...

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈ ၽၼ်းမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လၢၵ်ႈမိတ်ႈၽၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႅင်းသေ ၽၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၶၢပ်ႈ တူဝ်တၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img