Thursday, April 18, 2024

ၸူဝ်ႈမီးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈတၢႆ  4 ၵေႃႉ

Must read

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း(တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ ၵုမ်းၵမ်) ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ႁၢင်ႈ ပၢႆႉလိၵ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိတ်းဝႆႉၸွမ်းႁူဝ်ႉၵျွင်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တင်ႈတင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2023  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း ဢွၵ်ႇယူႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၵွၼ်ႇလႄႈလင်ၶၢဝ်းယၢမ်းတတ်းမၵ်းဝႆႉဢိတ်းဢီႈ ၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်၊ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ မီး 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶမ်ႈဢၼ်သိုၵ်းၶဝ် တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆ   2 ၵေႃႉဢေႃႈ ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။  တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်မႃးယူႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵဵပ်းၶူတ်ႇၵေႃႇ ၶူတ်ႇၵႅဝ်ႈၸွမ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်းၼႆဢေႃႈ။  ထႅင်ႈဝၼ်းတီႈ 18 မႃးသမ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၵၢၼ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းပျူႇႁႃႇၼၼ်ႉၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း  ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ဢႃယု မီးၼႂ်းၵႄႈ 30-40 သေ ပဵၼ်ၸၢႆးတၢင်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉ 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ ။ ၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း၊ သမ်ႉပေႃးထိုင်ၽၵ်းတူႁိူၼ်းယူႇယဝ်ႉ၊ လူဝ်ႇၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၵေႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွင်ႈဢမ်ႇထၢမ်သင်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး တၢႆတီႈၽၵ်းတူႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းဝႃႉ – ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇၸႂ် ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၶဝ် ၵူၼ်းၶၢႆ ၼိူဝ်ႉပႃ ၸွမ်းၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၶဝ်ပႆႇတတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသေတႃႉၵေႃႈ လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးယၢပ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ 6 မူင်းၼႆတႄႉ ၶႅၼ်းယၢပ်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ လႆႈလုၵ်ႉ ႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉ 2 မူင်းၼႆႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉ လူဝ်ႇသိုပ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼႆ မၼ်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းလူး။ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ လူဝ်ႇဢိုပ်းၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႉ 12 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ 10 မိၼိတ်ႉ 20 မိၼိတ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမိူဝ်းႁိူၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၵွၼ်ႇတေထိုင် 6 မူင်း လူဝ်ႇထႅင်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ 10 မိၼိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးတိုၵ်ႉမီးယူႇၼိူဝ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇလႆႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ / ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸွမ်းလင်ၵမ်းလဵဝ်- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ 6 မူင်းတဵမ်ၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉဝႆႉတီသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ပႂ်ႉႁႄႉၵႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း။ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႃးမႃးၸွမ်းၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ ရူတ်ႉၵႃးပိူၼ်ႈလႆႈပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းမႃးဢဝ်။

လိူဝ်သေ လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၊သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းတေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း (ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ)။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတူၵ်းၵိၼ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသိူဝ် မၢင်ၸႄႈဝဵင်းၺႃး ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ တီႈမၢၼ်ႈ ၶမ်း – ၼွင်ၸၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း