Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်း ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ မိူင်းၵႅတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ

Must read

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းလွႆ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမွၵ်ႈ 300 ။

ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ
Photo by Mao Mong Jet: ထုင်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ

ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်မီး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သၢမ်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းလိၼ်လႄႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2023 ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈမွၵ်ႈ 300 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းလွႆလႄႈသိုၵ်းၶႄႇၶဝ်ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸဵမ်ၶမ်ႈဝႃးတၢင်းၶိုၼ်း၊ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်ၼႆႉမၢၼ်ႈၶိုၼ်းမႃးယိုဝ်းၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆတၢႆမၢတ်ႇၼမ်ဝႃႈၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶဝ်တိုၵ်ႉတေႃႉၵူၼ်းတၢႆမၢတ်ႇ ၶဝ်မႃးဝႆႉၸွမ်းၵျွင်းပိင်ႇၺႃႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 14-15 ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင် တႄႉ ၵႂႃႇမီးတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ပုၼ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၸမ် 300 ၵေႃႉ ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵျွင်းလူင် ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ။တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမီးၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ။ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸပ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင်ထႅင်ႈ ။ သိုၵ်းလွႆတဢၢင်း ၶဝ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမီးဢမ်ႇယွမ်း 300။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ၼႂ်ၵႆႈတႄႉၶဝ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးဢဝ်ယဝ်ႉႁႂ်ႈပွၵ်ႈၵႂႃႇယူႇၶိုၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ ဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉတႄႉၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်းမူတ်း၊ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ လႅပ်ႈပၢင်တိုၵ်းတေသိုပ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈယူႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းတပ်ႉတႄႉဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ဢွၵ်ႇတပ်ႉသေဢိတ်းယဝ်ႉ၊ တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ မႃးၸွႆႈယိုဝ်း သဵင်ပေႃးပၼ်ႁိုၼ်ႉႁိုၼ်ႉယူႇတၢင်းၼႂ် ၊ ၸင်ႇႁႃယဵၼ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2-3 မူင်းၼႆႉၵူၺ်းဢေႃႈၼႆႉ။” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်း လူႇၶၢဝ်းၵိၼ် ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းတၢင်းလီၵူႉသူဝ်ႇလီလီ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 60 လၵ်း၊ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇထုင်ႉမိူင်းယေႃ။ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း၊ သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း။

သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 1027 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ဢွၵ်ႇ ထူဝ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉဝႃႈ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တႃႇၽဵဝ်ႈၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆသေ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွမ်ႉၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ သႅၼ်ဝီ လႃႈသဵဝ်ႈ တႃႈမိူင်းယၢင်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထႅမ်ႁႅင်းၸွမ်းဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း