Sunday, July 21, 2024

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ   TNLA ၶဝ်ႈယိုတ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်လူင်ႈၼႃႈသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထိုင်မႃး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ- ဝၢႆးမၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ပၢင်တိုၵ်းထိုင်မႃးၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး သၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။

Photo Telegram-သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸႂ်းၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းၶဝ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းမႃးလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵမ်ၼမ်တႄႉ ႁူႉဝႃႈ မႃးၸႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆဢေႃႈ။မၼ်းမႃးတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈသူႈၼၼ်ႉယူႇ။ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မၼ်းမႃးၸႂ်းၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉမၼ်းလႄႈတင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မၼ်းမႃးပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈပၢင်ႇဢူႈလူင်သေ  ပူၼ်ႉမႃးပႃးတၢင်းၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈမၼ်းၵႂႃႇပၼ်ငိုၼ်းတွင်းလႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႃႈၼႆဝႆႉ။

 ၵမ်ႈၽွင်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လႅပ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်း ဢၼ်ၶႄႇယူႇၵၢင်ႁွင်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈမီး။

ၵမ်ႈၼမ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉပၢင်ႇဢူႈလူင်သေ မႃးၸႂ်းပႃးၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းၼၼ်ႉသေ မႃးတူၺ်းပႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈသူႈၵမ်ႉဢွၼ်ႇ  ယဝ်ႉၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းပၢင်ႇဢူႈလူင်ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် -ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းၸၢႆးၼႆႉသေ     ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၢၵ်ႇလၢႆးသင် ။ ပၢင်တိုၵ်းယင်း ၶဝ်ႈမႃးထိုင်ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး သၢပ်ႇဝဵင်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ လွင်ႈႁေႉႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၶဝ်ပႆႇပူတ်းပႅတ်ႈၶေႃႈႁၢမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။  ၼႂ်ၼႆႉယင်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဢီႇၼၢႆး။ ၶူဝ်ဢီႇၼၢႆးၵေႃႈၵွႆဝႆႉၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းလွႆမႃးၶဝ်ယူႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်တီႈဢီႇၼၢႆးယဝ်ႉဝႃႈၼႆဢေႃႈ  ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ႈယိုဝ်းပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးၼႂ်းၼႆႉ 11/12/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ၼမ်ႉလႃႈ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယဵၼ်။ ၶူဝ်ဢီႇၼၢႆးၵေႃႈၵွႆဝႆႉၽွင်ႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈႁိမ်းၶူဝ်ဢီႇၼၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆယိုတ်းသေၶဝ်ႈယူႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်တႆႇၵႂႃႇမႃး ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃး မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လႄႈ 9 ဝႃႈၼႆ။

Photo Telegram-သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸႂ်းၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်းၶဝ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ မၢၼ်ႈတႄႉ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၶဝ်ယူႇ သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ သမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။မိူဝ်ႈၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပၢင်ၵုမ်ယင်းဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉ ပၢင်မၼ်းပေႃးလႆႈၵိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႃႇၼေႃႈ။လွင်ႈၼႆႉ ၶႄႇတႄႉၵေႃႈ ယူႇၵႄႈမၼ်းသေ ၶႂ်ႈငူပ်ႉငီႉပၼ်ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီးလွင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းသင်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တႄႇၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးယိုတ်းလူႉသုမ်း 200 ပၢႆ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈၵုမ်းမႃးၵေႃႈ လႆႈပွႆႇၽႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈ။ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉလႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႅတ်ႈမႃး ထူပ်းတပ်ႉတိူင်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း