Thursday, June 20, 2024

ဝၢၼ်ႈလူင် 2 ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ လႅဝ်ၽႅဝ်ႉယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ 500 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၺ်းႁိူၼ်းယေးသူၼ်ၼႃး၊ ႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးလူႉၵွႆၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း။

Photo Local-ႁၢင်ႈ ၵၢတ်ႇတီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇလူႉၵွႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 01/12/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် လႄႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ 2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵၢတ်ႇ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်လဵၵ်ႉၶေႃးၶူမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၸင်ႇႁႃထိုင်ၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၶမ်ႈၼႆႉလႄႈ ဢၼ်လူႉၵွႆမီးလၢႆလင် လူႉသုမ်းတင်းမူတ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ဝၢၼ်ႈလူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ 2 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၼႆႉတႄႉ လင်ႁိူၼ်း လႄႈဝတ်ႉၵျွင်းၵွႆ မွၵ်ႈၶိုင်ႈပၢႆ။ မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်းဝႆႉသေပႆႇတႅၵ်ႇၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႈၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇမီးတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေး၊ ၵႂႃႇလိုဝ်ႈၼွၼ်းတီႈၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း။ ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Local- ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၵိုတ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပၢႆႈတၢႆ။ သိုၵ်းတဢၢင်းလမ်းတီႉၺွပ်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပႆႇလႆႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ၼႆႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းလႆႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Photo Local- ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းဝႆႉသၢႆၾူၼ်း သၢႆဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉလႄႈ ၼႅင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလီလီ – ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းယေႃ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


မၼ်းၵွႆၼမ်ၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ တႃႇတေပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းတႄႉဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမီးသူၼ် ႁႆႈၼႃးၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ တေၸၢင်ႈယူႇလႆႈ။ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးသူၼ်ႁႆႈၼႃးတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇႁဵတ်းသင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉၽႂ်တေႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဝတ်ႉဝႃးၽႃ သိူဝ်ႇ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈၵွႆၼမ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ သင်မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်ၵႆတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇဢေႃႈ ” – ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

(တႃႇတေႁူႉလႆႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းယူႇ။)

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းယေႃၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼင်ႇမၢႆယေးငိုၼ်းဢၼ်ၼေဝႆႉၼႆႉယူႇ ။

တီႈဢူၼ်းငိုၼ်း မၢႆယေးငိုၼ်း တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ (သီသွမ်ႇ) လႄႈ မၢႆတႃႇၵူၼ်းမိူင်းထႆး (သီၶဵဝ်) ငိုၼ်းတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ဢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းယိုဝ်းၺႃးသေ လူႉၵွႆ

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 60 လၵ်း။ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ မီး 13 ဝၢၼ်ႈ။ ဢၼ်ၺႃးၽေးသိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇလႄႈဝၢၼ်ႈလူင် – 2 ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ လင်ႁိူၼ်းတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 150 လင်။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း