Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ်ႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉထႃႈ

Must read

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်လၢႆ ယၢပ်ႇယဝ်ႉယၢပ်ႇထႅင်ႈ။

Photo by Local : ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 16 ဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးၼႆႉ ၸင်ႇမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်း 3 ၸုမ်းၼၼ်ႉတေလူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် – ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢႆႉဢွၵ်ႇမိူင်းၼမ်လၢႆ ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼမ် ဝႃႈၼမ် ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶႃႈတႄႉ တေမႃးသူင်ႇၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၶႃႈဝႆႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉသေ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း ၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်ပႂ်ႉဝႆႉၼႆ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ တေၶဝ်ႈယႃႉၶဝ်ႈတဝ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူဝ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢပ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပႂ်ႉထႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း လႆႈပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ တၢင်းလတ်း ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းၵၢင် ဢၼ်မီး တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ့်ၵေႃႈ ၵႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးလုၵ်ႉ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇထိုင် မိူင်းယႆ လတ်းထိုင်ပွတ်းၸၢၼ်းၸိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႆလိူဝ်မွၵ်ႈ 100 လၵ်း ၼႆႉဢေႃႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် လႄႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး လၢဝ်ႇၵၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးယူႇၼမ်ဝႃႈၼမ်လႄႈ ၶဝ်တေလႆႈႁႃတၢင်းပၢႆႈထႅင်ႈ ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးၵႃးႁင်းၵူၺ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁင်းၽႂ်မၼ်းငၢႆႈယူႇ။ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးမီးသင်သမ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈ။ တေဝႃႈ ၶၢတ်ႈၵႃးပိူၼ်ႈၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵႃႈၼႃႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလတ်းၵႂႃႇ တၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈမီးယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပၢႆႈလႆႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉလုၵ်းပဵမ်ႇဝႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း 2014 ၵဵပ်းဝႆႉတႄႉ မီး 6 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ဝၢႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈသွၼ်ႈမႃးယူႇဝႆႉၼမ်လႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမီးၵႂႃႇ သႅၼ်ပၢႆ။ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၼ်ဝႆႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီး 12 ပွၵ်ႉ  ။ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူၼ်းတင်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၶိုင်ပၢႆႈ ။ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမႁႃႇမိၵ်ႈ တေလူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်လႃႈသဵဝ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ ။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးတႄႉ တေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶိုင်ဝႆႉယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ –  ၽွင်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ၶႅမ်ႉၼႆႉ သင်တေလၢတ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်သိူဝ်ၵေႃႈႁႂ်ႈၾၢင်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉလီတႅတ်ႈတေႃး ယႃႇၽူမ်ႈလၢတ်ႈ ၵူဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉယဝ်ႉတုၵ်ႉထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈပေႃးငိၼ်းယဝ်ႉ ယႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႅတ်ႈၵူဝ်ႁႄသေ ယႃႇ တူၵ်းၸႂ် လႂ်တိုၼ်ႇႁႅင်း၊ ပေႃးဢမ်ႇတၢၼ်ႇပၢႆႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပၢႆႈ ၵူဝ်ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 8 ၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် တီႈမိူင်းယေႃ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ၵၼ်တၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 30 လၵ်း ၼၼ့်လႄႈ မီးၵူၼ်းလူ့တၢႆ 4 ၵေႃ့ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027  ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်း 16 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ –  ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵွင်းၸၢင်ႉ၊ ၽွင်းသႅင်၊ မိူင်းၵူဝ်း၊ ၵုၼ်လူင်၊  ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ မိူင်းလူင်၊ မိူင်းငေႃႉ၊  ၼမ်ႉၶမ်း၊ ပၢင်ႇသၢႆး(ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ)၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉ-ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း