Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လွႆၵေႃႇဝၼ်း

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆတွင်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း  RCSS ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း RCSS ၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 ၽွင်းဢႃယုထူၼ်ႈတဵမ် 46 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/06/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်း ၵေႃႉသိုၵ်း/...

RCSS/SSA လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး 66 ပီလႄႈသူင်ႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶွပ်ႈတဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဵင်းတုင်မၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းလႄႈ လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်းပၢၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလဵင်ႉလူပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း ယႂ်ႇလူင် 3 ဝၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း။ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း မႂ်ႇ/ၵဝ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20 မေႊ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း...

ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၵႅပ်ႈ ယွၼ်ႉပိူင်ပဵၼ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈ ၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9 ဢႃယုၶွပ်ႈ တဵမ် 91 ပီ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1,164 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်း...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ယူတ်းယႃၽူႈတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လွႆၵေႃႇဝၼ်းလႄႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ - 1 (RCSS/SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈ မဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ပၢင်ႇပဵင်းၾႃႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 736 ၵေႃႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႆးတဵၼ်း ယွၼ်းသူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ (10) ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဢႃယု ယိုၼ်းယၢဝ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) သေ ၸတ်း...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃးတေႃႇ တေလုမ်းလႃးလိူၼ်မေႊၼႆႉသဵင်ႈ

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၽူႈယၢမ်ႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ AM 1476 KHz ၼၼ်ႉ ယၢမ်း လဵဝ် လုမ်းလႃးဝႆႉတီႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်းသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ၸိုင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) RCSS...

ၸဝ်ႈၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၽူႈယၢမ်ႈပွႆႇသဵင်တႆး AM 1476 KHz လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၸၢင်း ဢိၼ်တႃႇသႃႇရ (ၸရေးဢေႃႇတေႃႇ) ၽူႈယၢမ်ႈၸတ်းလၢႆးၵၢၼ်တႆး တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင် သေႃဝေႃးထေႃး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ (Radio) AM 1476 KHz ၼၼ်ႉလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 (RCSS) ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ လႆႈ 77 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:25 မူင်း...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းမုၼ်ငဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးတဵမ် 6 ပီ

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 RCSS...

သင်ၶတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း လွႆႇၵေႃႇဝၼ်း

သင်ၶတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸႃႇၵလဵင်ႉလူလႄႈ ၸႅၵ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း 200 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ၸုမ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလဵင်ႉလူလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1  RCSS  လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်လူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ 

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ   ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢင်းတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၽႄၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ႟ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီတဵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

  ဝၼ်းတီႈ 8/1/2022  ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢႆ 2 လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ မွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ လူႇဢၢၼ်ႇၼႄ ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး...

ဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းပိၵ်ႉဝႆႉ တႃႇႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ဝၢၼ်ႈထႆးဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး တေႃႇၼႃႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးလႄႈ ၾၢႆႇၵၢင်ႉၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၊ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 10 တင်း 13 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉ တီႈဢိူင်ႇၽယႃးထႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸမ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8:30 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈပုၵ်းမူၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယၢၼ်ၵႆငဝ်ႈၸိုင်ႈမွၵ်ႈ 6 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူၵ်းသႂ်ႇ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img