Sunday, May 26, 2024

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းမုၼ်ငဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးတဵမ် 6 ပီ

Must read

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ။

Photo- RCSS Loi Kaw Wan- လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းမုၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးတဵမ် 6 ပီ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 RCSS လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 တီႈလႆႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ ၼႂ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၵူၺ်ႈမွၵ်ႇမႆႉ လႄႈ သိုပ်ႇသၢၵ်ႈဢုပ်းငိုၼ်း/ ၶမ်း၊ ၸပ်းၾႆးတဵၼ်း၊ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇပၼ်ပွၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈ ၸုၵ်းၼိမ် တူဝ် ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ် ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပီ ဢမ်ႇလူင်ဢမ်ႇလိုမ်း မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းမူတ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်း တဵၼ်း ၸုၵ်းၼိမ်တူဝ်ၸႂ် 1 မိၼိတ်ႉသေ ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo- RCSS Loi Kaw Wan- လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းမုၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးတဵမ် 6 ပီ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022

ၼႂ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 6 ပီ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ယၢမ်း 6 မူင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈဝတ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၸႅၵ်ႇၽႄၵုသူလ်ထိုင် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 တီႈဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း။

Photo- RCSS Loi Kaw Wan- လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းမုၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးတဵမ် 6 ပီ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022

တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ယၢမ်း 5 မူင်း – 6 မူင်း လဵင်ႉလူၸႃႇၵ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႄႈ ဢဝ်တီႈယူႇၵၼ်။ ထိုင်မႃး ယၢမ်း 7 မူင်း ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုတ်ႇၵူၺ်ႈမွၵ်ႇမႆႉလႄႈ သိုပ်ႇသၢၵ်ႈ ဢုပ်ႈငိုၼ်း/ ၶမ်း။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်/ ပီႈၼွင်ႉ ဢိၵ်ႇ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းၵုင်ႇမုၼ် သၢၵ်ႈဢုပ်းမွၵ်ႇ။ ၸပ်းတဵၼ်း ၸုၵ်း ၼိမ်တိူဝ် ယွၼ်းသူးတိူင်ႉၵၢဝ်ႇ ပၼ်ပွၼ်းၾၢႆႇၼႃႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼႆႉ လူႉလွၼ်ႇၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/10/2016 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း