Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်းၸူးတၢင်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ် 3 ပီၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်းယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ၼႆႉ ဢူးမျိၼ်ႉၼွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢႆလွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်း ၸူးတၢင်းႁိူၼ်း လိူၼ်လႂ် 25% ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ်။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွမ်းပၼ်ၵႃႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ ၊  ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်ႊ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢူးမူဝ်းၸူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈလၵ်းၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶွင်ထႆး

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်လူင်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶိုၼ်းၵႄႈလိတ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၶဝ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵသ်ႉ 2023 မၵ်းတမ်းႁႂ်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ) ယိုၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေဢဝ်မႃးႁဵတ်းလုၵ်ႈၸၢင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်း ဢၼႃးၸၵ်ႇ(ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈ) ထႆးလႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31...

လၵ်းၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇထႆးလႄႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ

လၵ်းၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ထႆးဝၢႆးထုၵ်ႇသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ 2014 ယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတေႃႇမိူင်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၶေႃႈၵႂၢမ်းထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ၼႂ်းလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းပၢၼ် NLD ၽွင်းမိူင်းယူႇၵေႃႈလီ ဝၢႆးလင်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ 2021 ၵေႃႈ ထႆးယင်းပႆႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ထႃႈတၢင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝူင်ႇဝွၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈလၵ်းၼမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸုပ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပရႃႊယုထ်ႉလႄႈၸုမ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။ ထႆးမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် လိူဝ်လၢႆၸိုင်ႈ မိူင်းၼႂ်းဢႃႊသျဵၼ်ႊ။ ၽူႈၼမ်းၸၼ်ႉၽွင်းလူင်ၶွင်ထႆး ယၢမ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယဵမ်ႈယိုၼ်းမၢၼ်ႈလၢႆပွၵ်ႈၼမ်လိူဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး 100 ပၢႆ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး 109 ၵေႃႉ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆး၊ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးမႄႈသၢႆ သူင်ႇတူဝ်ၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ   တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼႆႉ ၾၢႆႇထႆးဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 109 ၵေႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈမိူင်းထႆး သူင်ႇၸူး ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉထီႇ ရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ လႆႈငိုၼ်းထႆး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢႃယု 19 ပီ တိူဝ်ႉထီႇထႆး ရၢင်းဝလ်းသူးထီႉၼိုင်ႈ 1 ဝႂ် လႆႈငိုၼ်းသူး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ  ။ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 19 ပီ (ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ပတ်ႉသပူတ်ႉပဵၼ် Mr Khun Aung Phay) ယူႇသဝ်း...

မိူင်းထႆးသိုဝ်ႉယႃႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈတႃႇ 26 လၢၼ်ႉတဝ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၶွမ်ႊပၼီႊယႃႈယႃ AstraZeneca Plc မိူင်းပရိတ်ႊထဵင်ႊ (မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ) တႃႇ 26 လၢၼ်ႉတဝ်ႈ။ သွင်ၾၢႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 ။ ယႃႈယႃၼၼ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းဢွၵ်ႉသၾိူတ်ႊတိုၵ်ႉၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇၸ်ႂႉတိုဝ်းတူၺ်းယူႇ။ ၾၢႆႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ လႅပ်ႈတေဢွင်ႇမၢၼ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယူႇဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ယႃႈယႃၼႆႉလႆႈဝႃႈ ၾၢႆႇထႆးသင်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉတႃႇႁႂ်ႈလႆႈသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2021 တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵႃႈၶၼ်ယႃႈယႃႁူမ်ႈတင်းမူတ်းပဵၼ် ငိုၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ 198 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ (မႅၼ်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊ ၼိဝ်ႊရီႊပီ 2021 တႃႇႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢႆႉဝၼ်း ႁဵတ်း/တေႃႇဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈၶပ်းၶီႇ တူဝ်ႈမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ၶၢႆႉဝၼ်းပိုတ်ႇႁဵတ်းဝႂ်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး (ဝႂ်ၶပ်းၶီႇ) ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းထႆး ၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈတေႃႇပေႃးထိုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/5/2020 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇတၢင်းလိၼ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဝႃႈ-  ၶၢႆႉဝၼ်းပိုတ်ႇႁဵတ်း ဝႂ်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ (ဝႂ်ၶပ်းၶီႇ) ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 7/5/2020 ၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပၢႆႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၼမ်မႃးထႅင်ႈ တႄႉ တေဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈပိၵ်ႉသင်ထႅင်ႈ 

ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ် လႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၽွင်းၶၢဝ်းမၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ ၽႂ်သျႄး/ ပိုၼ်ၽႄႈ ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇၽိတ်း ၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2020 မီးၵူၼ်းသျႄး ၽိုၼ်လိၵ်ႈလွင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶႃႊၾိဝ်ႊ  မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ထီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶၢႆႉၵႂႃႇဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်မေႊပုၼ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ထီႇၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢႆႉလိူၼ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇထီႇ၊ တေပိုတ်ႇဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မေႊ တေမႃးပုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ ၽတ်ႉၶျရ ဢၼၼ်ႊတသိၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ထီႇၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ဝႃႈ -“ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼႆလႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇထီႇမိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img