လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021

0
184

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊ ၼိဝ်ႊရီႊပီ 2021 တႃႇႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

 

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တိတ်းၸပ်း ၵၼ်ၼမ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၶိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -“တႃႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၼ်လီၵမ်ႉ ထႅမ် မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/11/2020 ၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

  တႃႇၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းတီႈ 23 မႃးၵူႈလိူၼ်   ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမႃး တႃႇသေႇ ပေႃးပႃးပွၵ်ႉၼႆႉ မီး 8 ပွၵ်ႈ  ယဝ်ႉ ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၼၼ်ႉ သမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်မိူင်းတၢၵ်ႇၵေႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉ (Lock Down)ဝႆႉ။

 

မိူင်းထႆးၼႆႉ တင်ႈတႄႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၵူႈတီႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇ ပၼ်ၶိုၼ်းသေႁူး။

ၽူႈႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၶူဝ်းတႄႉ လုၵ်ႉမိူင်းထႆးသူင်ႇမိူင်းတႆး၊ သူင်ႇတၢင်းၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း- မႄႈသၢႆ လႆႈယူႇ။    ၵူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈၶႃႈ တင်ႈတႄႇပိၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈၼႃႈ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉမႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်/ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇဢိုတ်းမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ယဝ်ႉ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ