Friday, May 31, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၵ်ႇမႅင်း

ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထိုင်ၶႃပုတ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႃႈၼႆ။    ဝၼ်းတီႈ 22/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉပတဵင်ႇ တွင်ႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး...

တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ မီးမၢၵ်ႇမႅင်း 6 လုၵ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းတႆႇၵႂႃႇမႃး

တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ - မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးမၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉ 6 လုၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈပူတ်းဢွၵ်ႇပၼ်။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉမ 99 ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ...

မၢၵ်ႇမႅင်း ၽေးယႂ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈၼမ်ႉတႃယွႆႉၸွမ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ပီ 1962 ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ တႆးတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းပႆႇမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆယဵၼ်လူင်း။ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ...

ဝူဝ်းၵႂၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆၼမ်

ၽွင်းသိုၵ်းသိူဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ထူပ်းၽေး၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႈၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 50 တူဝ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/8/2023 ၼႆႉ ဝူဝ်းဢွၼ်ႇသွင်တူဝ် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈ ပၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သွၵ်ႈႁႃၽဵဝ်ႈလၢင်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းႁင်းၵူၺ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တႃႇယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ႁင်းၵူၺ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ထိုင် လိူၼ်မေႊ ၶၢဝ်းတၢင်း  3 လိူၼ်ၸမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၾၢႆၶုၼ် - မိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈလွတ်ႈၽေး ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႇမွင်ႇတၢၼ်း ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႃတႅပ်း ဢိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တၢင်းၾၢႆႇ...

မၢၵ်ႇမႅင်းၼမ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈတုၵ်ႉၶၸွမ်းၼမ်

“ယၢမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးယူႇလႄႈ ယႃႇပေတိုၵ်းၵၼ် ႁႅမ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းႁၢမ်ႈၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ လီတီႈသုတ်းတႄႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃးၵိၼ်ၵၼ် ပေႃးၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆ မၢတ်ႇတၢႆလၢႆလၢႆၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးသၢႆႈတႅၼ်းတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးသင်ပၼ်ႁဝ်းလႆႈ ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးၶိုဝ်ႇမီးပေ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈမီးၸွမ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ႁဝ်းလႆႈ လိူဝ်သေၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း”- ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ် ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈ။ ...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းသူၼ်ၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈလွၵ်းၼႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်တီႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတင်းၼမ် ။    ဝၢႆးႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉယူႇလႄႈ ပႆႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးပူတ်းၽဵဝ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်း ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်...

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  

ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉ တႃႇႁဵတ်းတွၵ်ႇၼႆသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇလိုၼ်း ဢႃယု 37 ပီ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈလၵ်းၶိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွင်ႈႁိူင်း...

ၵူၼ်တႄႉ ၵူၼ်ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶီႈၵဝ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ - ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇသူႈႁၼ် ႁတ်းႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း၊ ပွႆႇဝႆႉ ဝူဝ်းယဵပ်ႇႁၢႆ ၵႂၢႆးယဵပ်ႇၼႅၼ်ႈ ယဝ်ႉပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ တႄႉဢမ်ႇမီး ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃမႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ပဵၼ်ၸၢႆးတဵင်းဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵႃႇဝိ ပႃႈမၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵႂႃႇႁႃမႃႉမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပွႆႇဝႆႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇ သေၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 26/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ။ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇႁွင်ႇၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းယု ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈသူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်းယု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉပူၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈသူင်ႇတူဝ်ႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း  မၢႆးဢၢႆႈလွမ်ႉ ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းယု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉပူၵ်ႇတႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတီႈႁိူၼ်း။ ယဵပ်ႇႁႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၶႃၶႂႃလႄႈ ၶႅၼ်ၶႂႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမႃးသူင်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ ဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img