Thursday, May 30, 2024

မၢၵ်ႇမႅင်း ၽေးယႂ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈၼမ်ႉတႃယွႆႉၸွမ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ပီ 1962 ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ တႆးတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းပႆႇမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆယဵၼ်လူင်း။ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးမႃး ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ တီႈၵိၼ် လႆႈပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။

ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇတီႈၵေးသီး
Photo by – CJ/ ၸၢႆးသၢမ် ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ ၵေးသီး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၶႃၶၢတ်ႇ လူႉတၢႆ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း – ၸုမ်း KIA, TNLA, UWSA, MNDAA, NDAA, SSPP, AA ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ PNLO တင်း RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ PDF ၊ တပ်ႉ ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် PGF လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ (တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။  

- Subscription -

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၶိုၼ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ထပ်းၵၼ်မႃး တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ ဝဵင်း ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးၶိုဝ်ႇမီးပေ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈမီးၸွမ်ယဝ်ႉလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၶိူဝ်း ယႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တင်ႈတႄႇပီ 1962 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလပ်းလီ၊ ၵိၼ်လီ၊ ၵႃႉၶၢႆႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလီ၊ ၵုမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵပ်းၼမ်ႉတႃယူႇတႃႇသေႇ ႁူၺ်ႇတႃပေႃးလႅင်ၸႅင်းႁႅင်း ၼမ်ႉတႃပေႃး ယိုင်ႈယမ်းယူႇတႃႇသေႇ ယွၼ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးမႃးလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈၶၢမ်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၸွမ်းသေ ဢမ်ႇႁၢႆလႆႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူၼ်းၶႅၼ်ပုတ်းတိၼ် ပုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းမီးၼမ်ယဝ်ႉ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ မၢၵ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈပွႆႇဝႆႉ ၸိူင်ႉ ၼၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝူဝ်းၵႂၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၽႃႇၺႃး လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းသိုၵ်း ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်သင်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – CJ/ ၸၢႆးဢၢႆႈၸိုင်း ၵူၼ်းပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင် ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေလႆႈၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃး မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းသူၼ် ႁႆႈၼႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႇသတိၸိူင်ႉၼႆ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၾၢႆႇလူင်ႇလႅၼ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ယူႇတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၽေးၸွမ်းၼမ်သုတ်း –

မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမီးလၢႆမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်၊ မၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈၵၢင်လႄႈ မၢၵ်ႇ Contort ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၽေးၸွမ်းၼမ်သုတ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈၵၢင်တင်း မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေၵႆႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၼမ်သုတ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ တၢင်းၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းႁၢမ်း(ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႆ) လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသိုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ၵႆႉပႆၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈၵၢင် (ဢမ်ႇၼၼ်) မၢၵ်ႇၽႃႇ –

မၢၵ်ႇၽႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၸိူၵ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵႆႉႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းလုၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွင်ႈတီႈႁၢင်ႈၵၢင် ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလိူမ်ႈၵဵင်ႈဝႆႉဢိတ်းဢွတ်း။ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပႆ ၊ တၢင်းႁၢမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢင်ႉသတိတူၺ်းသေၵႂႃႇ သင်ဝႃႈ ႁၼ်သၢႆၸိူၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း ႁၢင်ႈမိူၼ်ၸိူၵ်ႈဝဵတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူၵ်ႈၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇၵႂႃႇၸၼ် ယႃႇၵႂႃႇၽႃႇ ယႃႇၵႂႃႇတိူဝ်ႉလႃး လႃး။ မၢၵ်ႇမဵဝ်းၼႆႉ ပေႃးတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးထိုင်သၢႆၸႂ်/ ဢသၢၵ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃး မီးတင်းၼမ် ယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇၽႃႇၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆ တေဢမ်ႇႁူႉတူၺ်း ပေႃးဢမ်ႇတူၺ်းလီလီၸိုင် တေၵႆႉၸၢင်ႈၵႂႃႇၽႃႇ ၺႃး။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽႃႇၺႃးၼမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇၽႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် –

မၢၵ်ႇၽႃႇၼႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယိုင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉသတိႁႅင်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၽႃႇ ၺႃးၵၼ်ၼမ် ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ လီလႆႈၾၢင်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉၸိုင် ယွၼ်ႉဝႃႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈယိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇမူတ်း ယုမ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈသေ တၢင်းသၢႆၸိူၵ်ႈဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉ မၢၵ်ႇၽႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလႃႈလီႈႁၼ်။

ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈတေႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁၢမ်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းၵႆႉပႆ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်တေတေႃႇတၢင်းသၢႆသိုၵ်းၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေၵႆႉၽႃးၺႃးသဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉ ၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈ ၾၢင်ႉသတိတူၺ်းလီလီသေၵႂႃႇ။ ၵမ်ႈၼမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးပႆၼမ်ယူႇတႃႇသေႇ တေဢမ်ႇသူႈ လႃႈလီႈမီး။

သင်ဝႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႃးယူႇႁိမ်းႁဝ်းဝႆႉၸိုင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸွမ်းလႅၼ်ႁႆႈ၊ လႅၼ် သူၼ်၊ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းၶဝ်လႄႈ ပိူၼ်ႈတေႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းၾၢင်ႉသတိတူၺ်းလီလီသေၵႂႃႇ။

သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈၵႂႃႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းႁၢမ်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တေႃႇၵၼ်တၢင်းသၢႆသိုၵ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တေၵႆႉမီးမၢၵ်ႇမႅင်းႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းယၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးသေႇသေႇတႄႉ တေဢမ်ႇပေႃးမီးပၼ်ႁႃသင်။

ဝူဝ်းၵႂၢႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း –

ဝူဝ်းၵႂၢႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေၺႃးမၢၵ်ႇၽႃႇ မၢၵ်ႇယဵပ်ႇတႄႉ တေဢမ်ႇပေႃးသူႈမီး ၵမ်ႈၼမ် ၽႃႇၺႃးၸိူၵ်ႈတႅၵ်ႇ။ မၢၵ်ႇ ၽႃႇၼႆႉ တေႁၢင်ႈၵၢင်မတ်ႉဝႆႉၸွမ်းတူၼ်ႈမႆႉ၊ မတ်ႉၸပ်းတေႃႇ/ တုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၵေႃႈ ၸၢင်ႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဝူဝ်းၵႂၢႆး

ၼၼ်ယဝ်ႉ။ ဝူဝ်းၵႂၢႆး ဢၼ်ၵႆႉၽႃႇၺႃးၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပႆမႃႉလႃးဝူဝ်းၵႂၢႆး၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈ တေဢမ်ႇတႆႇလႄႈ တၢင်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။  

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ် –

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇယဝ်ႉၼႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၺႃးတီႈၶႃၸိုင် ႁႂ်ႈ ဢဝ်ၽႅၼ်ႇမတ်ႉပႅတ်ႈတီႈႁွႆးမၼ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလိူတ်ႈလႆလူင်း။ သင်ဝႃႈ ၽႃႇၺႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုၵ်ႉပႆ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ် ၸိုင် ဢၼ်ၼႆႉ လီလႆႈၾၢင်ႉသတိႁႅင်း ယႃႇပေပၼ်ၵိၼ်ၼမ်ႉလႃးလႃး။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉ လိူတ်ႈတေဢွၵ်ႇၼမ် တေတွင်ႉမႆႈၼမ်ႉႁႅင်းလႄႈ ပေႃးၶဝ်ယွၼ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼႆ ယႃႇပေလဵင်ႉ လႃးလႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းယႃ။ ပေႃးဝႃႈ လဵင်ႉၼမ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇထိင်းလႆႈလိူတ်ႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈထိင်းပၼ်လိူတ်ႈ ယႃႇပၼ်ႁႂ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ် ဢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း။ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တႃႇတေထိင်းလႆႈလိူတ်ႈ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်လိၼ်ပူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈႁွႆး ၸဵပ်းမၼ်းၼၼ်ႉဝႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်းထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေယွၼ်းၵိၼ်ၼမ်ႉ ပေႃးယွၼ်းၵိၼ်ၼမ်ႉတႄႉ မၼ်းတေ တိူဝ်ႉသၢႆၸႂ်ဝႆး။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်လႄႈ မၼ်းယွၼ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼႆ ယႃႇပေလဵင်ႉတေႃႇပေႃးထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်းမေႃယႃ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၼႆ မၼ်းတွင်ႉမႆႈၼမ်ႉဢိူဝ်ႈ လဵင်ႉၼမ်ႉၼႆ မၼ်းၸၢင်ႈသုမ်းဢသၢၵ်ႈၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃး မီးၵေႃႉလဵဝ်သေ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၸိုင် ပေႃးမီးၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းယူႇၸမ် ပေႃးပိူၼ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇတႄႉ တေမႃး တူၺ်းႁႃႁဝ်းယူႇ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလူး တေႁဵတ်းႁိုဝ် မိူၼ်လၢတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ သဵၼ်ႈတၢင်းႁၢမ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇတေႃႇတၢင်းသၢႆသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတူၺ်းလီလီသေၵႂႃႇ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ။ ပေႃးဝႄႈလွတ်ႈလႆႈၵေႃႈ ဝႄႈသေ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ယႃႇပေၵႂႃႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးသူႈတႆႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

သင်ဝႃႈ သၢႆသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မႃး ၸမ်မူႇဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆၸိုင် ပိူၼ်ႈတေပွင်ႇၼႄယူႇ သိုၵ်းမီးဝႆႉတီႈၼႆႈ တီႈၼၼ်ႈ တၢင်းလႂ် တေ ၵႂႃႇလႆႈ တၢင်းလႂ်ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လူဝ်ႇတွင်ႈထၢမ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပိူၼ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄယူႇ“သဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ ယႃႇပေမႃး ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉဢိူဝ်ႈ။ မႃးသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ တၢင်းၼၼ်ႉဢဝ်လႄႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”  ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ် တေ လၢတ်ႈၼႄဝႆႉ တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇ။

သင်ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇၼႆ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ် –

မၢၵ်ႇ RPG ၊ မၢၵ်ႇ 79 ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ယိုဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မီးလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူႉသေ ၵႂႃႇဢဝ်မႃးလဵၼ်ႈ/ တွႆႇလဵၼ်ႈၵၼ်။ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပေႃးတွႆႇၵေႃႈ မၼ်းတေတႅၵ်ႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇတွႆႇလဵၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်သေ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇ 3-4 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယဝ်ႉ မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယႃႇပေတွႆႇလဵၼ်ႈ ယႃႇပေဝိုတ်ႉလဵၼ်ႈလႃးလႃး။ ပေႃးဝိုတ်ႉလဵၼ်ႈသႂ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ တူၵ်းသႂ်ႇလိၼ်တႄႉ  တႅၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ မၢၵ်ႇၼႆႉ ယႃႇပေဝႆႉမဝ်မၢင်ႁႅင်းၼႃႇဢႃးလႃး သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁၼ်မႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇတႅၵ်ႇၵေႃႈလီ၊ မၢၵ်ႇဢၼ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၵေႃႈလီ ၶႅၼ်းတေႃႈမႃးပွင်ႇပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဝႆးဝႆး။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇထူပ်းၽေးၼမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ် –

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈတေႃႇတၢင်းမၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇၸူးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈႁဵတ်းမိၵ်ႈမၢႆ တႅပ်းမႆႉလူမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉ၊ ၶင်တၢင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈၼႄမိၵ်ႈမၢႆသေဢၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ပေႃးႁူႉပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ဢေႃႈ ….. သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၼႆႉ တေမီးသေမဵဝ်းမဵဝ်းဢိူဝ်ႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းၼႆ မၼ်းတေမီး တၢင်းၽႄသွင်သဵၼ်ႈ ပိူၼ်ႈတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၵူၼ်းတၢင်းၼႃႈ တေ ႁၢၵ်းဝႆႉမႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၼင်ဝႆႉပႅတ်ႈ ပေႃးသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မၼ်းမီးမိၵ်ႈမၢႆဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ ပိူၼ်ႈ တေႁူႉ။  

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ မၼ်းမီးမၢၵ်ႇ။  ႁဝ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းတႅပ်းမႆႉ ႁႄႉပႅတ်ႈ ၶိုၼ်းမႄးၼႄဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇသဵၼ်ႈ တၢင်းၼႆႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁၼ်ယဝ်ႉၼႆ ယႃႇပေၵႂႃႇတိူဝ်ႉ ၵႂႃႇယိပ်းႁၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုၼ်းပွင်ႇပၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸမ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈပၼ်။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းၶဝ် တေႁူႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဢဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေလႆႈၽဵဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေလႆႈ ၵႄႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ပိူၼ်ႈတေမီးလွၵ်းလၢႆး ဢဝ်ဢွၵ်ႇမၼ်း ဢၼ်ၼႆႉ သၢင်ႇထုၵ်ႇတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။  

မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးႁႅင်းတီႈသုတ်းသမ်ႉ –

မၢၵ်ႇၼႆႉ တေမီး မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇ Contort – မၢၵ်ႇၼႆႉ လူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ် တဵၵ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေတႅၵ်ႇ။ မၢၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး ၽေးသင်တႄႉတႄႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇၼႆ ၶိုၼ်းၽဵဝ်ႈဢဝ်ၶိုၼ်း မၼ်းၵေႃႈငၢႆႈ။

ဢၼ်မီးၽေးႁႅင်းၼႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႃႇ။ မၢၵ်ႇၽႃႇၼႆႉ တေမီး 2 မဵဝ်း သိုဝ်ႉဢဝ်ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မဵဝ်းၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း။ ၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႇၼႆႉ ႁဵတ်းဢဝ်ႁင်း ၵူၺ်း။ မၼ်းပွမ် လႆႈတူၼ်ႈမႆႉ၊ တူၼ်ႈယိူဝ်ႈ။ ယွၼ်ႉမၼ်းပွမ်လႆႈၵူႈမဵဝ်းလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇလႃႈလီႈႁၼ် ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတေ ၺႃးၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ တေၺႃးၼမ်။ မိူၼ်မၢၵ်ႇ Contort ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလႃႈလီႈၺႃး။

မၢၵ်ႇယဵပ်ႇၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် ပေႃးယဵပ်ႇၺႃးယဝ်ႉသေ တႅၵ်ႇၸိုင် မၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈလူႉပႃးသၢႆၸႂ် မိူၼ်ၵၼ်မူတ်း ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး တေဢမ်ႇလႃႈလီႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တေၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႇၼမ် မၢၵ်ႇၽႃႇၼႆႉ မၼ်းၼႄႉ ၼွၼ်းလီ။ မၢၵ်ႇ ယဵပ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႃႈလီႈယဵပ်ႇၺႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႃႈလီႈၸႂ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႇလႄႈ မၢၵ်ႇ Contort ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈသင် ၵူၼ်းသိုၵ်း တေၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႇၼမ် –

မၢၵ်ႇၽႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် တေႁၢင်ႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႃႈလီႈႁၢင်ႈလူင်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉပၵ်းသဝ်းတပ်ႉ ဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သေတီႈတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁိမ်းသူၼ် ႁိမ်းလွႆသေတီႈတီႈ မၼ်းတေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ် တေလၵ်ႉလွမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၸူး ငၢႆႈႁႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶဝ်တေၵၢင်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႁၢင်ႈၵၢင် ၼႃႈတီႈတေဢမ်ႇပေႉပုၼ်ႉ ၽူႈၶဵၼ်တေၸၢင်ႈမႃးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် သိုၵ်းၶဝ်တေႁၢင်ႈဝႆႉ ၾၢႆႇၸိူင်ႉၼၼ်။

မၢၵ်ႇၽႃႇၼႆႉ သိုၵ်းၶဝ် တေႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈပဵၼ်ၾၢၵ်ႇ တေဢမ်ႇႁၢင်ႈလၢႆၾၢႆႇ ႁႂ်ႈပေႃးႁွပ်ႈတပ်ႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။ တေႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉ၊ တေႁၢင်ႈၵၢင်သၢႆႈတၢင်းတေႃႇသႂ်ႇသၢႆတပ်ႉပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် သိုၵ်းၶဝ်တေလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းၼၼ်ႉ မီးမၢၵ်ႇဢိူဝ်ႈ တၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း