Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းယႆ

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 8 ၵေႃႉၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ မူႇလတန်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ မၢႆ 2 (အမက ၂) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ရူတ်ႉတမ်ၽႃႈၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:45 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ရူတ်ႉတမ်ၽႃႇၵၼ်တင်းမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၼၶွၼ်း ၽိင်း(ပႃႇငႄႉ) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၼွင်ႉၾူၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇတီႈၵဵင်းမႆႇ လူဝ်ႇလိူတ်ႈ

ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၺႃးရူတ်ႉၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လိူတ်ႈၶၼ်ၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ  ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်မၼ်းၶပ်းမႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ်တင်းရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ   တီႈၼႃးႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၾႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း...

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသူၼ်ၼႃးၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၊ ၵႃႈလိၼ်ပုၺ်မျေႇဢေႃးၸႃႇ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ။ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လိူဝ်ပီၵၢႆပီဢွၼ် 2 ပုၼ်ႈ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ သုင်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလိူင်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး မၢင်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး။ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ၽႄ) ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈမိူင်းယႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ပလိၵ်ႈႁွင်ႉၵႂႃႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးယူႇမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိၼ်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း မႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းယႆ ၸိုဝ်ႈ မွင်ႇသူဝ်းၵျေႃႇ ဢႃႇယု 27 ပီ ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇသေတႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႆႈတီႈၼင်ႈတင်း 4 တီႈ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တင်း 4 တီႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼင်ႈတေႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉတီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈတင်း 4 တီႈ။   ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၊ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်  ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ပဵၼ်...

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆၵွင်ႈယၢမ်းလၼ်ႇတၢႆလႅၼ်ၼႃး

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သႅၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆ ၵွင်ႈယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လၼ်ႇၵႆ ၶႃႈတူဝ်တၢႆလႅၼ်ၼႃး - ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈတူဝ်ႇၵဝ်ႇတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးပၼ်ႇ ဢႃယု 52 ပီ ၵူၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈၽႃသႅင်...

ပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်း ထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းယႆ

ပလိၵ်ႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပႂ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ  ထဵတ်ႈထၢမ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ။ ၶုၼ်လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယႆလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈတင်ႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ (ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယႆ-ၵေးသီး) ၼၼ်ႉသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။ “  ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ   ။ ပေႃးပိူၼ်ႈတၢင်ႇဢွႆႈ တၢင်ႇၵူၺ်ႈမႃးၶၢႆ ၶဝ်တေထၢမ်ဝႃႈလုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယွၼ်းတူၺ်းဝႂ်ႁေႃႈလူတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img