Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းယႆ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းယႆ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုဝ်း 2 ၵမ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 18 ၵမ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ သဵင်ႈထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉလႃႈလီႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်...

သိုၵ်း SSPP ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆၼပ်ႉႁဵင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 13/07/2024 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼပ်ႉႁဵင်၊ ထႅဝ်ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်း ပၵ်းတုင်း ၸွမ်ပိဝ် SSPP လတ်းၵၢင်ဝဵင်း ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၸိူင်ႉႁၼ်ၼႂ်းၶလိပ်ႉဢၼ်ၽႄႈယူႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းၶဝ်လတ်းဝဵင်းၵႂႃႇ ပၵ်းၸွမ်ပိဝ်သိုၵ်းၶဝ်ႁေ။ ၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ ။ဢၼ်မီးၸွမ်းမိူင်းယႆၼႆႉၵူၺ်းတေမီးမွၵ်ႈ ႁဵင်ယူႇၶႃႈ။ တပ်ႉမၢၼ်ႈမိူင်းယႆတႄႉၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇၸိူင်ႉၼၼ် ။ သဵင်ၵွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈ။ ငိၼ်းဝႃႈ တၢင်း ၵွင်းလၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ သွင်ၵႄးၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၶႃးသျီး တၢင်းၽႄလႃႈသဵဝ်ႈ-သီႇပေႃႉ-တၢင်ႉယၢၼ်း ၼၼ်ႉ ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးဢၢၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း။ ၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၺႃး MNDAA တီႉၺွပ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၶႃးသျီး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 10 လၵ်း။ ၸၢႆးထုၼ်းလူႇ ပီႈဢၢႆႈၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ ႁဝ်းၶႃႈဢၢၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်းမိူင်းယႆ။ ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ

ၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 5 ၵျူႊလၢႆႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 67 မိူင်းယႆ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း(ၽႄ)ၸၼ်ႉသုင်။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၶဝ်မေႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 67 ၶူဝ်လွင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 လုၵ်ႉပၢင်သၢင်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းယႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးမူၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ပၢႆႈမႃးမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးသပ်းလႅင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၶဝ်သေ တေဢဝ်လွႆၵိဝ်ႇၸီႉ တႃႇ 14,500 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပႃႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈ (မၢႆ - 3)...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းယႆ ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅမ်း  မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈမူင်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/7/2023 ။   ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်သၢင်ႈမႃး ႁူင်းႁေႃလုမ်းမႂ်ႇၼႆႉမႃး မွၵ်ႈႁိမ်းၸမ်ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊  တိုၵ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၺ်း။မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း  ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း၊ ၽိူဝ်ႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ပၢႆႉမႃးသႂ်ႇၸင်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  ”...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ပႃးၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင် လႄႈၼၢင်းယိင်း မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၶိုင်ပွင် ၸတ်းပၼ် တႃႇၵူၼ်းဢႃယုသုင်လႆႈ ႁဵၼ်းပႃး  တေဢၢၼ်းသိုပ်ႇပိုတ်ႇ တႃႇ 12...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ- SSPP ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈၼႃးသၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-" ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ပဵၼ်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းယႄးႁူမ်ႈၵၼ်ႁေ ​တႄႇယိုဝ်းၼႆဢေႃႈ။ၾၢႆႇ SSPP တႄႉမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈလၢႆၵေႃႉ" ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်း​တေႃႇၸူး SSPP...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇမိူင်းယႆ 4 ပႃး ၵႂႃႇႁၢႆတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈလိူၼ်ပၢႆ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 4 ပႃးတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆ ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ်။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 4 ပႃးၵူၼ်းမိူင်းယႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢႆၵႂႃႇၽွင်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ တုင်းသွမ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းလႄႈပႆႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵႂႃႇမီးတီႈလႂ်။ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ ဝတ့်ဢွင်ႇၸေႇတီႇမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇမၢၼ်းတလေး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လိူၼ်ထူၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထတ်းမိုဝ်းထိုဝ်ယဝ်ႉ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထတ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၺႃးႁၢင်ႈသိုၵ်းတႆးသေတီႉၺွပ်း  ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် မႂ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉထတ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၶဝ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼႃႈလုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်း ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တၢင်ႇၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယႆ    

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈၵုၼ်ႇလိပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ ႁိမ်းပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းရူတ်ႉၵႃး FAW သိပ်းသွင်လေႃႉ  တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းယႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပႂ်ႉထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇၵူၼ်းမႃး တင်းဝၼ်း။ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ပေႃးၵႃးလမ်းၼၼ်ႉမႃးၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ၺႃးဢဝ်ၵမ်းလဵဝ်။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႉလႆႈၼမ်ဝႃႈၼမ်...

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူင်းယႆ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 13 လုၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူဝ်ႇဢွင်ႇဢွင်ႇ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း  ။ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 1...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တေပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢေႇတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး ၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢဝ်မုၼ်ၸွမ်း 100 ပၢႆ။ လုင်းမျႃႉမွင်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်း  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇၶဝ် သင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပမ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img