Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 25 ဢၼ် ယွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵိုတ်းလွင်ႈဢိုတ်းႁႅတ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 25 ဢၼ် ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉဝႃႈ တေၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်မေႊဝႃႈ - တိုၵ်းသူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ် ႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေတႃႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမိုဝ်းထူပ်းပၼ်ႁႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိင်ႈဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် သႄႉသွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႄႉသွမ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင် ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ႈၼိုင်ႈ မီး 6 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 37 ဢၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 37 ဢၼ် ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် - မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလူင်းသူၼ်းတုမ်တႃႇၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇပိုတ်ႇလုမ်းပႃႇတီႇဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢူးတဵင်းၸူဝ်း တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2023။  ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈဝႆႉဝႃႈ - ပႃႇတီႇဢၼ်တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူတ်ႇထတ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းထၢမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ႁွင်ႉပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈတီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆး - မႃးႁူပ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈမၢႆၾၢင်လႄႈလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ။ တွင်ႈထၢမ် ၸွင်ႇပႃႇတီႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆႈမီႈဢၼ် UEC တမ်းဝၢင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ - ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း...

UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး 19 ပႃႇတီႇ

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈမႃး တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈပၢႆ ၼႂ်းဝၼ်တီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇ ဢၼ်မႃးတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ မီးၵႂႃႇ 19 ပႃႇတီႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ 19 ပႃႇတီႇၼႆႉပဵၼ်တႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ပႃႇတီႇလႄႈ တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း 14 ပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ပႃႇတီႇၼႆႉပဵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးယွၵ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၾၢင်ႉလီလီ ၵူဝ်တူၵ်းလွၵ်း

ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼုရူၵ်ႉထႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပၢၼ်ၵူင်းပွင်ႇသုတ်းဝၢႆး ၵူၺ်းဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၶုၼ်ႁၢႆႉၶုၼ်လိူင်းဢုပ်ႉမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလႄႈ ပူတ်းပႅတ်ႈမၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈပုတ်ႈႁဵတ်းၶုၼ်မႂ်ႇ ၼၼ်ႉၵွႆး။ ၽိူဝ်ႇယူႇႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၶုၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈပိူင်ႇၼမ်ႉငမ်းလိၼ် ၸဝ်ႈပိူင်ႇၸိၵ်းႁူဝ်တေႃႇ ပၢႆတိၼ် ဢႃယုဢသၢၵ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေၵေႃႈ ထိုင်ၶိုၼ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းၼၼ်သေ ပၼ်ႇတူင်ႇဢူင်ႇဢူၺ်ႈယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ပေႃးပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈပၢၵ်ႇပီပၢႆသေ ယူဝ်တေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူးလၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင် ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢႆႉပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းလူင်ႈၼႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈမေႃးၵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 6/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႉယၢၼ်ႇဢွင်ႇမျေႇ ၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶၢႆႉဢဝ်ပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း မၢႆ 1,2,3,4  ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ  ဝၢႆးၶၢႆႉပုင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပွင်ႇ ၶၢဝ်ႇၸူး တီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇလႄႈ  လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ် ၼႂ်းထုင်ႉၼႃႈလိၼ် UWSA ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင် 4-5 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ႈၼႃႈဝႆႉယူႇသေတႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တီႈမီးတပ်ႉသိုၵ်း UWSA ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ်လႄႈ ...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇသင်တေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽွင်းႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 3) ဝၼ်းတီႈ 9-26/8/2020 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၊ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းသေ...

ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး RCSS တႃႇႁႃသဵင်ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွင်ႇလႅင်းၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈတေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် လၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း သေ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်းလၢႆ တႄႇၵၢၼ်ႁႃသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်...

ပႃႇတီႇတဢၢင်း(လွႆ) TNP မိူင်းၵိုင် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA

RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်၊ ပၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႇ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တဢၢင်း TNP ပိုတ်ႇလၢတ်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 01/09/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ပႃႇတီႇတႆး မႆႈၸႂ်တႃႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵၢၼ်ႁႃသဵင်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တမ်းမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ် လိူဝ် 15 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇတႆး တႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်  ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 500 ပၢႆ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း -  5:00 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်း Step Democracy  လႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img