Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

သိုၵ်း TNLA ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပွင်ပိုတ်ႇသွၼ်ႁင်းၵူၺ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉယဝ်ႉၼႆသေ တွၼ်ႈ တႃႇ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း ပူၵ်းပွင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ - ၵျုႊလၢႆႊ ပီ 2024 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ႁႅင်းဢီး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မီးတီႈပေႃႈမႄႈ  

“တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁဵၼ်းထိုင်ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း လူဝ်ႇလႆႈမီးႁႅင်းဢီး။ ႁႅင်းဢီးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးတီႈပေႃႈမႄႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လူဝ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈ ၶိုၼ်းႁဵၼ်းလီလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ” - ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ ၵေႃတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉလၢတ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈၸုမ်းတႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမူႇၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင် ၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ်

ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉသွၼ်ယဝ်ႉ။  တႃႇတေႁပ်ႉသွၼ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး...

ပၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်ပွင် တုမ့်ယွၼ်ႈၼိူဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၸၵၸၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူႉယူႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီး သုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆ သေတႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမတ်ႉတႃ 419 ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢႆႉၽၢမ်းတႃသေ ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းယူႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၵဵပ်ႇၵပ်း လွင်ႈလူင်းမၢႆၾၢင်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ ႁိပ်ႈႁွၼ်ႈတေႃႇ NGO ၊ INGO ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွႆႈထႅမ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မီး ပၢၵ်ႇပၢႆ ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသဵင်ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်း ၶၢင်...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း 5 လင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ 5 လင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁဵၼ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 မႃး ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း  ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူႇလ)  ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်တႂ်ႈ 1 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်ၼိူဝ် 1 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၵၢင် တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်...

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇမွပ်ႈငိုၼ်းထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ  

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယူႇတီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း ထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး...

လွင်ႈပူၵ်းသၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 60 ပီတဵမ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁၢႆႉၸႃႉလိူင်းၸိူင်း ၼုၵ်းလိူတ်ႈ ၵူဝ်ႈယၢင်မႃး ႁၼ်ႉ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၵဵင်ႈသႂ်လႆႈ ။ ၼႂ်းၵႄႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်ၼၢမ် မိူၼ်ၽိုၼ်း တၢမ် ၽီးၾႆး ၵႅပ်ႇဝႆႉယူႇ။ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ မူႇ...

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 26 ဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ႇပိုတ်ႇ 14 ၸႄႈဝဵင်း

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 14 ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။ ပဵၼ်ဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မၢၼ်ႈပဵင်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၵဵင်းတုင်လႄႈ မိူင်းယွင်း - ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၽွမ်ႉၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈထီႉ 4   ႁူဝ်ၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၶိုၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉႁပ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၶိုၼ်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိသင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း တင်ႈဢဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2020...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၽိပႃႇလ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img