Saturday, June 15, 2024

လွင်ႈပူၵ်းသၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်း

Must read

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 60 ပီတဵမ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁၢႆႉၸႃႉလိူင်းၸိူင်း ၼုၵ်းလိူတ်ႈ ၵူဝ်ႈယၢင်မႃး ႁၼ်ႉ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၵဵင်ႈသႂ်လႆႈ ။

7 July 1962

ၼႂ်းၵႄႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်ၼၢမ် မိူၼ်ၽိုၼ်း တၢမ် ၽီးၾႆး ၵႅပ်ႇဝႆႉယူႇ။ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ မူႇ ပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ တိုၵ်ႉသၢႆႉၶႂႃ ငႃ လိူမ်ႈၵၼ်ယူႇ ပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈ။

- Subscription -

ပီ 1962 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် လႆႈ 2 ဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းၼမ်းၼႃႈၼၼ်ႉ တဵၵ်းယိုတ်း ၸူၼ်ဢႃႇ ၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။ ႁႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆၵေႃႈ ႁူမ်ႈတုမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ် ၶတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ မိူၼ်တင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းမၢတ်ႇၸႂ် မၢႆၸႂ်တေႃႇၶဝ်မႃးယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်မေႊ ၼေႇဝိၼ်းၸီႉသင်ႇပူတ်းယႃႉပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သေ ၼႂ်း လိူၼ်မေႊ 10 ဝၼ်းသမ်ႉ သိုပ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈၶွင်ႇသီႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်။ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း ပႂ်ႉ တူၺ်း ၵုမ်းၵမ်တေႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ထိုင် မႃးလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 18 ဝၼ်း မိပ်ႇငႅၼ်းၶၢတ်ႈၶွပ်ႇ ယုၵ်ႉၶဵင်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁူင်းသဝ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ ပေႃးပူၼ်ႉလိူဝ် 8 မူင်း ဢမ်ႇပၼ် ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းႁွတ်းလူင်မႃးယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈၺႃးမႃး ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတဵၵ်းတဵင်ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်ၵူၺ်းလႄႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 3 ဝၼ်း ႁူမ်ႈတုမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈယၼ်ႇၵုင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ မၢႆမီႈႁူင်းသဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလွင်ႈလႄႈ လွၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ပူၵ်းၶိတ်းပူၵ်းၶႂၢင်ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တႄႇလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ပႆႇတုမ်ႉတွပ်ႇသင်။ ၵွပ်ႈၼႆ ထိုင်မႃး လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 7 လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းလူင် ၸင်ႇၸတ်းပၢင်ၵုမ် လူင်သေ တႅပ်းတတ်းတႃႇသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇမၢႆမီႈႁူင်းသဝ်းလႄႈ ပၵ်းပိူင်ၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းပူင်ပၢႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆသေ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင်ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းႁေႃႁူမ်ႈတုမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႄႇယၢင်ႈပႆႁွၼ်ႈထဝ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ်ယၼ်ႇၵုင်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉယႃႇၵေႃႈ ရူတ်ႉၵႃးပလိၵ်ႈ ဝူင်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းၸၼ်ႉၸွမ်သေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသေယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးၵုမ်းၵမ်ပႅတ်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးၺွပ်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းလူင်ၵေႃႈ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ပ လိၵ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇပွမ်းတႃမူဝ်းယဝ်ႉ  ၸၼ်ၶွၼ်ႉထုပ်ႉသႂ်ႇထၢၼ်ႈပေႃး ပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင်သေတႃႉ ၾၢႆႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်သမ်ႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈလူင်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပၢႆႈထွႆဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်း။

ဢမ်ႇႁိုင်သင် ပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶဝ် ၽႅဝ်မႃးထႅင်ႈ ၶဝ်ဝႅတ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ ဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်တင်းဝၢင်းသေ ယုၵ်ႉၵွင်ႈယၢဝ်း ယိုဝ်းႁၢတ်ႇ သႂ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ တူၵ်းသုမ်းလူႉတၢႆၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။

လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တိုၵ်ႉယၢမ်းသုမ်ႇမုင်ႈ ၾၢႆႇၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်း ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ႁူင်းႁေႃႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပၢင်းၵူၼ်ႇလူႉပၢင်းပႅတ်ႈ။ တႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃး ႁူမ်ႈတုမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မႃး ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပူၵ်းတင်ႈလႆႈၶိုၼ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈ မႃး သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မူႇပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ တိုၼ်းသၢႆႉၶႂႃႁႃလိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ယႃႉၵူၼ်ႇပႅတ်ႈႁူင်းႁေႃ ႁူမ်ႈတုမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ၼေႇဝိၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၵႂၢမ်းၶေႃႈၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်း ႁဝ်း ၼႆႉ မီးလၢႆးတၢင်း တႃႇတေႃႇသူႈၵၼ် လၢပ်ႇတေႃႇလၢပ်ႇ လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၵူၺ်းမီးသူပ်းပၢၵ်ႇႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၶဝ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၵူၺ်းမီးၸေႈလႄႈၵမ်ၸိုၼ်း ဢၼ်တႅမ်ႈမၢႆၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ယိုၼ်ႈယွၼ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ  ၵွပ်ႈသင် ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼပ်ႉဝႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်။

ပွင်ႇဝႃႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈႁူႉမေႃ ၸိူဝ်းဝႆႉ ၼပ်ႉယမ်တေႃႇတြႃးတၢင်း ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ တိုၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် တိုၼ်းဢမ်ႇယုပ်းၽၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈယူပ်ႈမိူၵ်ႈ၊ လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ တဵၵ်း တဵင်တေႃႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယူႇတီႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူဝ်ၽုတ်းၽူးထၢင်ႇၸႅင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တေဝႃႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းမႃး ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်လီ တီႈပိူင်ၵၢၼ်ၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼၼ်ႉလႂ်၊ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈပွင်သၢင်ႈတဵမ်တီႈမႃး ၼႂ်းပၢၼ်ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း 10 ပီၼၼ်ႉလႂ်၊ တႄႇၸွပ်ႈ ဝွတ်ႈ ၵၼ်ႉၵူၼ်ႇမႃး ၼႂ်းပီ 1962 လူၺ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်းၸူၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သုၼ်ႇပူင်သွၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပိူင်တႅမ်ႈတႅင်ႇလၵ်းႁဵၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ သုၼ်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလၢမ်းႁဵၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈ ၸႂ်လူင် ၶွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ။

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဢိူဝ်ႈ ၵူႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႆႉ တေလႆႈမီးသုၼ်ႇပူင်ပၢႆး ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် ၽႂ် မၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၶဝ် တေၼပ်ႉႁူႉၵၼ်ယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈၶဝ် တေသုမ်ႇငုမ်းတဵင်မၼ်ႈလႆႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းထဵင်ပၢၵ်ႈ ပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်တိုၼ်းဢိုတ်းတၼ်ႁၢမ်ႈတၢပ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢႃႇၼႃႇႁႅင်းပွင် သုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမႃး ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇဝႄႈ ၶဝ်တိုၼ်း ဢမ်ႇ ဝဵၼ်ႉၽႂ်။ ယႃႇဝႃႈ တေပွႆႇ ပၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ မွၼ်း၊ ရၶႅင်ႇ ပူၵ်းတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပူင်သွၼ် လိၵ်ႈၽႂ်လၢႆးမၼ်း လူၺ်ႈသၢႆထုင်း ၾိင်ႈထုင်း ယဵၼ်ႇငႄႈ ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၾိင်ႈၾႃႉၽႂ်မၼ်းလႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းလူင်ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈ ဢဝ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ပိုၼ်းမၢၼ်ႈ၊ ၾိင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်လၵ်းသေ ႁပ်ႉႁဵၼ်းယူႇၼႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပၢၼ်သိုပ်ႇ ပၢၼ် ယင်းဢမ်ႇပၼ်ပိုတ်ႇႁူ မိုၼ်းတႃ ၵႆၵႂၢင်ႈပူၼ်ႉၶွပ်ႇမိူင်း ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ႁဵတ်းၶွပ်ႇ ဝူင်းလႅင်လူင် ၶၢတ်ႈၶွပ်ႇၵႅတ်ႇလႅၼ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူင်းပေႃးပင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈၼႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈၸႅၼ်းဢဝ်လႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ တႂ်ႈတူၼ်ႈႁူမ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈပဵၼ် ထမ်းၼႆယူႇ။ ဢဝ်ၸဵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်းၾၢႆႇမိူင်း ႁဝ်းႁႃးတူင်ႉတိုၼ်ႇႁွင်ႉပဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းမႃးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သုၼ်ႇလႆႈ ပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃ၊ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃ၊ သုၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးလႆႈသုၼ်ႇပွင်ၵၢၼ်မိူင်းတဵမ်တီႈၵေႃႈ၊ သုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈပႃးၸွမ်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆသေ ႁဝ်းလိုမ်းဝႆႉၼၵ်းတေႃႇ လွင်ႈပူၵ်းသၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လႂ် ႁဝ်းၶႃႈ ၼၢၼ်းထိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇပူၵ်းသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁင်းၶေႃၼၼ်ႉလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈၸုတ်ႈယွမ်း ႁဝ်းမႃး ယဝ်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၼပ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်းၶၼ်ဝႆးယူႇၼႆ ယွၼ်းပၢမ်ႉထိုင်ၵၼ်မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်း သေၵမ်းၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

8/7/2022

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း