Saturday, July 20, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 26 ဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ႇပိုတ်ႇ 14 ၸႄႈဝဵင်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 14 ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။

Photo Hsenwee Youth-ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 2 သႅၼ်ဝီ

ပဵၼ်ဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မၢၼ်ႈပဵင်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၵဵင်းတုင်လႄႈ မိူင်းယွင်း – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်းဝၼ်ႈတီႈ 1/11/2021 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မီး 46 ၸႄႈဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆး ပဵၼ် 26 ၸႄႈဝဵင်း (မီးၶိုင်ႈပၢႆ ၶွင်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း) ။ ယၢမ်းလဵဝ်သင်ႇပိုတ်ႇထႅင်ႈ 14 ၸႄႈဝဵင်း၊ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵိုတ်း 12 ၸႄႈဝဵင်း။ ပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတင်းမူတ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ 2 ၸႄႈဝဵင်း။  ပဵၼ်ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ပၢင်းတလႃႉ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ မိူင်းပၼ်ႇ၊မွၵ်ႇမႆႇ၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ လွႆလႅမ်၊ မိူင်းသူႈ ၊မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊မိူင်းတူၼ်။  

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈသေ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်သင်ႇပိၵ်ႉပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူဝ်းမိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2020 ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ5 လိူၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသင်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵမ်းၼိုင်ႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈမႃးႁႅင်း လႄႈ ၶိုၼ်းလႆႈပိၵ်ႉၶိုၼ်း။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉလႄႈ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းတင်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တၢင်းပဵၼ်ယင်းပႆႇႁၢႆ၊ တိုၵ်ႉတိတ်းၸပ်းလၢမ်းၽႄႈၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လွင်ႈလူႉတၢႆၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႂ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Omicron  ၼၼ်ႉ လၢမ်းၽႄႈဝႆးထိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၸုမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဝၵ်ႉသိၼ်ႊ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢၼ်သမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႂ်ႇ Omicron ၼႆႉ ၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉယူႇ။ ၽိူဝ်ႇတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တႃႉၶိုင်ပွင်ပၼ်တႃႇလႆႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပတ်းပိုၼ်ႉတင်းမိူင်း ယိင်ႈၶႅၼ်းတေလီ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း