Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပိုတ်းယိုဝ်း

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းတီႈမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းသေယိုဝ်းတၢႆ

ၼၢင်းယိင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ ထုၵ်ႇၸူၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသေ  ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ်မႃးသေ...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ လၢႆးၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈ ၼႃႈ Page -...

ၵူၼ်တႄႉ ၵူၼ်ၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶီႈၵဝ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸုမ်းသိုၵ်းၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ - ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇသူႈႁၼ် ႁတ်းႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း၊ ပွႆႇဝႆႉ ဝူဝ်းယဵပ်ႇႁၢႆ ၵႂၢႆးယဵပ်ႇၼႅၼ်ႈ ယဝ်ႉပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်း ၽွင်းၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇသူၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် တိုၵ်ႉလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလွႆႁူၼ်း  ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20-21/7/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူင်းၼမ်ႉမေႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈ လူင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 102 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်...

သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉတႃၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆယွႆႉ

ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယင်းပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉသမ်ႉ   ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းလူင်းထိုင်ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းၸမ် 300 လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ဢေႃႈၶႃႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလွႆႁူၼ်းၼၼ်ႉမၼ်းမီးတပ်ႉ RCSS ႁဝ်း။ တပ်ႉႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပေႃႇသၢႆး ဝဵင်ၵၢတ်ႇလေႃႉ ပၢႆႈတပ်ႉတင်းမူတ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇ သဝ်းတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈ တီႈပေႃႇသၢႆး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပၢႆႈတပ်ႉ ၵႂႃႇတင်းမူတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းသေၵေႃႉ ထိုင်တီႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁူဝ်ႉဝၢင်း၊ လုမ်းလႄႈ တီႈယူႇသဝ်းပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပေႃႇသၢႆးဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈပေႃႇသၢႆးၼႆႉ ပၢႆႈမူတ်း ။ တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈဢမ်ႇမီးပလိၵ်ႈသေၵေႃႉယဝ်ႉ ။ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်လႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ- ဝႃႈၼႆ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းသိုၼ်း 22/5/2021 ၼၼ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈ- ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉ႞

ၸုမ်းသိုၵ်းမိူၵ်ႈလိူင်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 တီႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၵႄႈ 7 မူင်း - 8 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁဵတ်းသိုၵ်းမုတ်း လူမ်ႇယိုဝ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 150 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈသွင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလုၵ်ႉတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းႁွပ်ႇၶူဝ်းၶွင် ပၢႆႈမႃးၸူးၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးတေႃႇၼႂ်ၼႆႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၵေး ( ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႈၵူင်း) ၊ ပဵင်းလူင်လႄႈ ၵုၼ်ၵျွင်း (ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶိင်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူင်းဢူၼ်ႈ ၼွမ်းၵူမ်ႈတႂ်ႈလွင်ႈ ၵမ်ပႃယဵၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾႃႉ ၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တေႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈ?

ပွႆႇဝႃႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး(2)ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ သဵင်ဢိုတ်ႇႁႆႈသဵင်ၶၢင်းပွင်ႉ သဵင်လႃႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးဢူၼ်ဢၢၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းႁွင်ႉလႃႇတဵမ်သူပ်းတဵမ်ပၢၵ်ႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းပွင်ႉဢုမ်းဢုမ်းဢၢမ်းဢၢမ်း၊ မၢင် ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈသိုဝ်ႈသႅတ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢင်းလဵင်ႉၶဝ်ႈၶဝ်ၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ​သဵင်ၶၢင်းသဵင်ပွင်ႉသဵင်လႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လင်သေသဵင်ၵွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၼင်ႇႁၢင်ႈပႆႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးၶဝ်သႄႈ။ ယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈဝႄႈတၢင်းၽိတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢဝ်ၵႂၢမ်းၽိတ်းၵႂၢမ်း ၾူၼ်သႂၢင်းသႂ်ႇႁူ၊ တႅမ်ႈလွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈၾူၼ်ၼႄၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းယိုင်။ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈသဵင် လင်လင်ဝႃႈ ဢဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ လၢႆးႁဵတ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇသဵင်လၢတ်ႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈတေႃႇလိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သဵင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ထႅင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈ - တေႃႇပေႃးလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မူတ်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄတပ်ႉသိုၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2020 ဝႃႈ တေၵိုတ်းၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 30 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 လႆႈလီ၊...

ပေႃးပႆႇၶဝ်ႈႁႃလီၵၼ်လႆႈ  သုမ်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉတေသိုပ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထႅင်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ဢၼ် လေႃႇႁိုၵ်ႉၺႃးၵၼ်၊ ပိုတ်းယိုဝ်းၺႃးၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉသေယဝ်ႉ လႄႈ သင်ၶရႁၢၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်တင်းၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းသေယဝ်ႉ ၵူဝ်သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်သေယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁၢမ်ႈသီး၊ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတၵ်ႉ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇ ပိူဝ်ႈ တႃႇတေဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img