Saturday, July 20, 2024

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 150 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွၵ်ႈသွင်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလုၵ်ႉတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းႁွပ်ႇၶူဝ်းၶွင် ပၢႆႈမႃးၸူးၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ်ၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးတေႃႇၼႂ်ၼႆႉမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ပၢႆ။

Photo Credit to Nang Kham Aye – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်မႃးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3-4 ဝၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၵေး ( ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႈၵူင်း) ၊ ပဵင်းလူင်လႄႈ ၵုၼ်ၵျွင်း (ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶိင်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလုၵ်ႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈႁွပ်ႇလုၵ်ႈႁွပ်ႇလၢၼ်ပၢႆႈမႃးၶိုၼ်း  ၵျွင်းႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း မၢၼ်ႈၸၢမ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃး ၵေး ပဵင်းလူင် ၵုၼ်ၵျွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းဢွၼ် ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းမႃးတေႃႇထိုင်မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆပၢႆၼႆႉ ပၢင် တိုၵ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈယူႇ  ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵင်ၵွင်ႈဢၼ်တႅၵ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း (ဢၼ်မီးႁိမ်းတၢင်းၵႃး မၢၼ်ႈၸၢမ် -လႃႈသဵဝ်ႈ) ၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်းယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး တီႈသိုၵ်း TNLA လႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ပဵင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢၼ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ တင်းမူတ်း  52 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 158 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၶမ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈ ၸၢမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တၼ်းလႆႈၼွၼ်းၶိုၼ်းၼိုင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉထိုင်ႁိူၼ်းၵူၺ်း ထူင်ၶူဝ်းၶဝ်ယင်းပႆႇလႆႈ ပိုတ်ႇ။  သမ်ႉၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼႆသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၵေးယဝ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းတၢင်းၵႃး မၢၼ်ႈၸၢမ် -လႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မီးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း ဢွၵ်ႇ ၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်းပဵင်းလူင် ဢၼ်ပဵၼ် ၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်းလူင်ၶၢမ် ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝၢၼ်ႈၸၢမ် – ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ RCSS ဢွၵ်ႇၸွပ်ႇသွၵ်ႈလႄႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ် တင်း TNLA လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉသေ ထွႆတင်းသွင် ၾၢႆႇ။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇ RCSS ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁွႆးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5:25 မူင်း ထိုင် 8:20 မူင်း သိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းမူတ်း 4 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း