Thursday, March 23, 2023

သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉတႃၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆယွႆႉ

Must read

ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယင်းပႆႇယဝ်ႉပႆႇတူဝ်ႈ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁဵင်ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉသမ်ႉ   ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းလူင်းထိုင်ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းၸမ် 300 လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼွင်သွမ်း

ယွၼ်ႉသင်လႄႈပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ဢေႃႈၶႃႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းလွႆႁူၼ်းၼၼ်ႉမၼ်းမီးတပ်ႉ RCSS ႁဝ်း။ တပ်ႉႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းလွႆ ၼၼ်ႉ ၶႃႈလႄႇ ။ SSPP ၶဝ်ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ႁႄမႃးယိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ ။ပေႃးၶဝ်မႃးယိုဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ယူႇတီႈRCSSတေႉ မၼ်းပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်ၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတေႉ ဢမ်ႇယိုဝ်း ၶႃႈၼႃ ။ယူႇတီႈတႆးတေႃႇတႆးၼႆႉတေႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈၵႅတ်ႇၶႄ တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ပေႃးၶဝ်မႃးယိုဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈၶႄတူဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈဢမ်ႇလီ ၼၼ်ႉ တေႉ တႆးတေႃႇတႆးယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလီၶႃႈၼေႃႈ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် သေ ၵႄႈၵၼ်လႆႈယူႇ ။သမ်ႉဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေၵႄႈ သမ်ႉဢဝ်လၢႆးၵွင်ႈ လၢႆးၵၢင်ႇသေၵေႈၼႆႉ 1 ၼႆႉပိုၼ်းတႆးႁဝ်းႁၢင်ႈၸႃႉ၊ 2 ၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းတႆးတေ ယုပ်ႈယွမ်း၊ 3ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၽွၼ်းလီမၼ်းဢမ်ႇမီးသင်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။”

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ပွတ်းၵေးသီးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းတိၼ်လွႆႁူၼ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 15 လၵ်း။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼွင်သွမ်း။   

ၸဝ်ႈၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSAလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ RCSS မႃးယိုဝ်းႁဝ်းပွတ်းတင်းလွႆၽႃယေး ၼႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP ယၢမ်ႈၵုမ်းၵမ်မႃးၶႃႈၼေႃႈ မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းဢၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈတေႉ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ် ၵူၺ်းၼႆဢေႃႈ။”-ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼွင်သွမ်း

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ  ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽူႈယိင်းၽူႈၸၢႆး ဢိၵ်ႇ မႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇလႅင် ၸင်ႇႁႃၵိူတ်ႇလႆႈ 2 ဝၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယင်းတိုၵ်ႉမေႃးယူႇပဵၼ်တီႈ။   

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းတႆးယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼႆႉသေ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်းလႄႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵႆႉၵႆႉဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ   တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူပ်ႉငီႉၵၼ်  ။ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။

ၸဝ်ႈၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၽၵ်းတူၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပိၵ်ႉသေပွၵ်ႈၶႃႈလူင် ပိုတ်ႇတၢင်းဝႆႉတႃႇသေႇယဝ်ႉဝႃႈ ။ ႁဝ်းဝႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈမီး2ပႃႈ2ၾၢႆႇၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ႁဝ်းဝႃႈမိုဝ်းၶွၼ်လဵဝ် တူပ်းဢမ်ႇလင်ၼႆ။ ႁဝ်းၶႃႈတေႉတိုၼ်းပိုတ်ႇဝႆႉသဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇသေႇ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်ၼႆ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈလူဝ်ႇႁူႉၵၢင်ၸႂ်တၢင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ သွင်တၢပ်ႈၸင်ႇပဵၼ်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈလေႃးလေႃးသႄႇတေႉ။”-ဝႃႈၼႆ။

 ၽွင်းသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ႁၢင်ပီ 2018 တေႃႇထိုင်ၵၢင်ပီ 2019 ၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ယၢမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈမိူင်ႈၵၢင်ပီ 2019။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ယင်းလႆႈယူႇလႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ။

Photo RCSS-သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၽွင်းပီ 2018- 2019

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢေႃႈၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇလဵဝ်သေဢုပ်ႇမၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ၵိုတ်းတိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵိုတ်းဢိူဝ်ႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇပုၼ်ႉသမ်ႉမႃးယိုဝ်းႁဝ်းတိၵ်းတိၵ်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုတ်းၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၵႃႈလႆႈၶႄတူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းယၢပ်ႇတီႈၼၼ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ် သၢင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈၶဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁူႉၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်တေႉ မီးတေႉမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။”- ဝႃၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႄႉယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ RCSS ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇႁွင်ႉလႄႈ ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ   ၵႂႃႇလႆႈၵူႈတီႈ ၼႆသေ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်။ ၾၢႆႇ SSPP သမ်ႈဝႃႈ RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႃႈတီႈ ၊ ပေႃးဢမ်ႇထွၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢုပ်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈယဝ်ႉၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းၽွင်းပီ 2019

“ဢၼ်ၶႂ်ႈဝႃႈတေႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ။ ပေႃးမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇRCSSတၢႆၵေႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၾၢႆႇ SSPP တၢႆၵေႃႈ ပဵၼ်တႆးၵူၺ်း ႁဵတ်းသင်ၼႆတီႈလိၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၼႃႈလိၼ်မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်ၵေႃႈ တႃႉၶိုၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈမၼ်းၶိုၼ်းသေလႃႈ ယႃႇပေႁိမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉတေလီသေပိူၼ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။”

ၸွမ်းဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-တႆးၵေႃႈ တင်ႈဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ဢေႇပရိူဝ်ႊ ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉမႃး သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်။ထိုင်တီႈသိုၵ်းတႆးတင်းသွင်ၸုမ်း လႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၾၢႆႇၵူႈၶႅင်ႇၵၼ်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁၵ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၼႆႉၵေႃႈ တႄႇၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်မႃးၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ သိုဝ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ် ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ သင်ၶ ၸဝ်ႈတႄႉ ၵူဝ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈတႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၸွမ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းပွင်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽွင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵင်ႇတႃႉၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၼႆႉ  သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း တူၵ်ႇတၵ်ႉလၢတ်ႈထိုင်ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ တေလိူၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လႂ် တေႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းၶဵၼ်သေ ႁႃလၢႆးပွင်သၢင်ႈ မိူင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်း ၼၼ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႇၵၼ် တေတိုၵ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ သၢင်ႈတပ်ႉတူဝ် ၵဝ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မီးတီႈမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵႂၢင်ႈၵႅပ်ႈလႄႈ ဢွၵ်းဢေႃလဵၵ်ႉယႂ်ႇ ၶွင်ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶဝ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။”

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး 300 ပၢႆ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း