Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ငမ်းယဵၼ်

ၶႄႇပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈမိူင်းလႃး

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈမိူင်းလႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေၵမ်ႉယွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇႁိုဝ်

ဝၼ်းဢွင်ႇပွႆးၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ့် ၸၵၸပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸမ်ၸမ် 6000 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပေႃးၶိုၼ်းႁုပ်ႈသဵၼ်ႈႁူမ်ႈၼႆၸိုင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈပႃး 440 ၵေႃ့ၼႆ လႆႈႁူ့ၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ AAPP ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ့် ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ့်ၽိုၼ့် 41 ၵေႃ့ ၊လုၵ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇ AA တပ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ 17 ၵေႃ့ ၊...

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ NCAs EAOs  7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း RCSS/SSA ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မီး ၸဝ်ႈသႅဝ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင်...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ်၊...

1963 ဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယၢင်ႈႁႅၵ်ႈ လႅၵ်ႈဢုပ်ႇတင်းသူပ်းၵႂၢမ်း

ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢွၼ်ငွၵ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းမၢၼ်ႈတႆးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းပီ 1963 ဝၢႆးၸွမ်သိုၵ်းၼႄႇဝိၼ်းဢွၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ)လႆႈၼိုင်ႈပီ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼေႇဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် လႆႈႁွင်ႉဝွၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယၢမ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်မႃး ၸူၵ်းဢွၵ်ႇ ဝွၵ်ႇၶႆႈၼႄၵၼ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ၼင်ႇၼၼ် ပဵၼ်ႁိုဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/1963 ၼၼ်ႉ ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႃႈၵုင်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႊသီႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (Revolutionary Council) ဢၼ်ၸွမ် သိုၵ်းလူင်ၼေႇဝိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်ယၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ 9 ၸုမ်းတေၵႂႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ဝၼ်းၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းတႃႇသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ဢ VOM ဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 6 ၸုမ်း လႄႈၸုမ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ တေမႃး 3 ၸုမ်း တင်းမူတ်း ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈတေမႃးႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 9...

PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈ SAC ယိုၼ်းမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လႄႈ 7 /5/2022 ၼႆႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ - လွင်ႈၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးတႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၵႂႃႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၵၼ်။ ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်း PPST ဢၼ်တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႈၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၸုမ်း PPST မီးဝႆႉဝႃႈ...

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 တေႃႇထိုင် 2/4/2022 ။ ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး  ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းမူတ်း ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း  တေႃးၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်သင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်းပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 100 ပၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းNCA ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပူတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းမူတ်း 114 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းတဵမ် 6 ပီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီၼႆသေ...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်း 4 ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး ၽူႈတႅၼ်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇတၢင်တူဝ်မူတ်း

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇငမ်းယဵၼ်/ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တေပႆႇထိုင်တီႈ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းပႆႇၶဝ်ႈပႃးမႃးမူတ်း။  ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း NCA ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၾၢႆႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ပေႉပုၼ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်လွင်ႈမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုတ်ႈတိူဝ်းထႅင်ႈ ဝၼ်းဢၼ်တေလႆႈၵုမ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင်ၵႂႃႇ 31 ဝၼ်း လိူၼ်မေႊ 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ တႄႇဢဝ်မိုဝ်ႉၼႆႉဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ လူဝ်ႇယူႇထႅင်ႈ 15 ဝၼ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။ တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတေႃႇသူႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်...

လိူဝ်သေလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ/ဝႃႉ/ ၶႄႇ ပၢႆႉၵူႈယၢင်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉUWSA  ၵုမ်းၵမ် ႁၢမ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း

ဝႃႉ UWSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းပွႆး ၵိုတ်းသိုၵ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ  ၼၼ်ႉ တႃႇႁၢင်ႈလီတႃ  ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၼႆသေ  ပၢႆႉႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ၊ ပၢႆႉႁူင်းႁႅမ်း၊ ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း၊ ပၢႆႉမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတေလႆႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈဝႃႉ တင်း လိၵ်ႈၶႄႇ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း လိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ။ တႄႇဢဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img