သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး

64

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းမူတ်း ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တေႃးၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵျွၵ်ႉမႄး
SHAN/ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်သင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းဝႃႇၼု ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇႁဝ်းၶႃႈ မီး 35 ဝဵင်း။ ၼႂ်း 35 ဝဵင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ၊ ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  တီႈၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူး တုၵ်းယွၼ်း ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်မီးယူႈတီႈၼႆႈ တုၵ်ႉၶဝႆႉၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ လွင်ႈၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပဵၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇပႃး ငိုၼ်းတွင်း တႃႇ 59,540,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵျွၵ်ႉမႄး
SHAN/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

“ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်း မီး 4 ၶေႃႈၶႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶေႃႈမၢႆ 1 တႃႇပၢင်တိုၵ်းသွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်း ၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇ လိၵ်ႈၸူးတၢင်း RCSS, SSPP ယဝ်ႉၶႃႈ။ မၢႆ 2 ၼႆႉ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သေၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶႃႈ။  မၢႆ 3 ဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ တေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇၼႆၶႃႈ။ မၢႆ 4 ၼႆႉ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်း သင်ဝႃႈ တႄႇတင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈၸူးသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼႆၶႃႈ”- ၼၢင်းဝႃႇ ၼု သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2021 ။   

ယဝ်ႉၵေႃႈ မူႇပိူင် 6 ၶေႃႈ – ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ တေဢဝ်ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ႇၶပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈၵေႈ လိတ်ႈ ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းလႄႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်လွင်ႈတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ။ ပေႃးမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၸိုင် ၵေႃႇမတီႇ တေဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေ တေၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ။ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တေမီးမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇ တေၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉသၢၼ်ၸူး တင်းတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ တႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇ တေၸုၵ်းယၼ်ၼိူဝ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်  ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။  ၵေႃႇႁူမ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် သင်ႇၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2021 ၼၼ်ႉ မီးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ