သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶိူဝ်းယႂ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

112

သဵင်ၵွင်ႈယႂ်ႇ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ
Photo CJ- ႁၢင်ႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ သဵင်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တူၵ်းၸႂ် ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် တင်းၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ ငိၼ်းသဵင်ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ ပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယႂ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ ၾၢႆႇလဵဝ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉဝႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းႁိမ်းလၢၼ်ႇ ၵဵပ်းငိုၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယႂ်ႇ မၢၵ်ႇလူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁိမ်းလၢၼ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ယိုဝ်းမႃး။ ထိုင်မႃး 8 မူင်းသမ်ႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇၵႅပ်ႉၼိုင်ႈသေ ၸမ်ထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ယူႇယူႇသမ်ႉၶိုၼ်းငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇလႂ်ယိုဝ်းလႄႈယိုဝ်းႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2021  ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ႁူဝ်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 3 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 10 ပၢႆ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸူးၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆၾၢႆႇတူၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇတပ်ႉၶဝ် ပဵၼ်လၢႆၵမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၸွမ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈႁူဝ်ဝဵင်းတၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ တေမီးတပ်ႉ ၶလယ 240 ၊ ၶမယ 323 ၊ ၶလယ 69 လႄႈ ၸၵၶ 16 ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ  မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ့်ၶၢႆ – သႅၼ်ဝီၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတူင့်ၼိုင် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ့်ဝႃႈ တၢင်းပွတ်း တွၼ်ႈသၢႆၼၼ့် မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တူင့်ၼိုင်ယူႇဝႆ့ၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ပွတ်းသၢႆ ၵူတ့်ၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ